www.bzkjic..  www.cnfysl..
הפינה של מרן: ההכנה לראש השנההפינה של מרן: ההכנה לראש השנהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: ההכנה לראש השנה (יביע אומר)
הפינה של מרן:  דין סחיטה בשבתהפינה של מרן: דין סחיטה בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין סחיטה בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין חליבה בשבתהפינה של מרן: דין חליבה בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין חליבה בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: התנאים בפסיק רישיההפינה של מרן: התנאים בפסיק רישיהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: התנאים בפסיק רישיה (יביע אומר)
הפינה של מרן: פסיק רישיה דלא ניחא ליההפינה של מרן: פסיק רישיה דלא ניחא ליהישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: פסיק רישיה דלא ניחא ליה (יביע אומר)
הפינה של מרן: סחיטת פירות בשבתהפינה של מרן: סחיטת פירות בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: סחיטת פירות בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן:   ורב חסד ואמתהפינה של מרן: ורב חסד ואמתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: ורב חסד ואמת (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני בישול בשבתהפינה של מרן: דיני בישול בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני בישול בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן:  דיני אמירת סליחות בפחות מעשרההפינה של מרן: דיני אמירת סליחות בפחות מעשרהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני אמירת סליחות בפחות מעשרה (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני טוחן ביום שבתהפינה של מרן: דיני טוחן ביום שבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני טוחן ביום שבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: ימי הרחמים והסליחותהפינה של מרן: ימי הרחמים והסליחותישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: ימי הרחמים והסליחות (יביע אומר)
הפינה של מרן: ניקוי שורש הנוצות מהעוף בשבתהפינה של מרן: ניקוי שורש הנוצות מהעוף בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: ניקוי שורש הנוצות מהעוף באכילה ביום שבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין ברירת עצמות הדגים ביום שבתהפינה של מרן: דין ברירת עצמות הדגים ביום שבתישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין ברירת עצמות הדגים ביום שבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: בישול אחר בישול בשבתהפינה של מרן: בישול אחר בישול בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: בישול אחר בישול בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן:  מלאכת בורר בשבתהפינה של מרן: מלאכת בורר בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מלאכת בורר בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן:  הפשרת שומן ביום שבתהפינה של מרן: הפשרת שומן ביום שבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: הפשרת שומן ביום שבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: שימוש במלחיה בשבתהפינה של מרן: שימוש במלחיה בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: שימוש במלחיה בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן:  דין ברירה בעצמות דגים בשבתהפינה של מרן: דין ברירה בעצמות דגים בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין ברירה בעצמות דגים בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין ברירה בלח וביבשהפינה של מרן: דין ברירה בלח וביבשישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: ברירה בלח וביבש (יביע אומר)
הפינה של מרן: טהרה בשבתהפינה של מרן: טהרה בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: טהרה בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: סינון מים בשבתהפינה של מרן: סינון מים בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: סינון מים בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: איסור בל תוסיףהפינה של מרן: איסור בל תוסיףישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: איסור בל תוסיף (יביע אומר)
הפינה של מרן:  בשבח ובמעלת תפילה בציבורהפינה של מרן: בשבח ובמעלת תפילה בציבורישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: בשבח ובמעלת תפילה בציבור (יביע אומר)
הפינה של מרן: הריגת מזיקין ביום שבתהפינה של מרן: הריגת מזיקין ביום שבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: הריגת מזיקין ביום שבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: זמן קריאת שמעהפינה של מרן: זמן קריאת שמעישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: זמן קריאת שמע (יביע אומר)
הפינה של מרן: ענייני ט"ו באבהפינה של מרן: ענייני ט"ו באבישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: ענייני ט"ו באב (יביע אומר)

שיעורי הרב עובדיה יוסף

מרן הרב עובדיה יוסף מסר בימי חייו אין ספור שיעורי תורה, כיכר השבת ריכז עבורכם שיעורי תורה מרכזיים שנאמרו במוצאי השבתות בבית הכנסת יחווה דעת

עדכונים
כיכר facebook
הנקראים
המדוברים