אאא

הגאון רבי אשר וייס נשאל כאשר בתקופה זו רבים עדיין מתפללים בחוצות, בחצירות ובגנים. והיות וימי החורף ממשמשים ובאים אף הוקמו הרבה אהלים המיועדים לתפלה, ורבים שואלים האם יש להדליק בכל המקומות הנ"ל נר חנוכה, והאם לברך על ההדלקה.

בדבריו, מביא הגר"א וייס 6 סיבות מדוע מדליקים נרות בבית כנסת, "אך ביסוד הדברים נלענ"ד דכל שאינו בית כנסת אף שמתפללים שם באופן קבוע אין להדליק בו בברכה דמנהג מחודש הוא ואין לך בו אלא חידושו, ולפיכך במניני חצירות, גינות ציבוריות, חצרות הבתים אין להדליק, דכל אלה אינם בית הכנסת ובגמר התפילה חוזרים הם לשמש שימושי חול כמו בכל ימות השנה, ואם ירצו להדליק להרבות פרסומי ניסא מ"מ לא יברכו, אבל באהלים שהוקמו שאינם משמשים לצורך אחר אלא לתפלה, ומתפללים בהם בכל יום מנחה וערבית, דינם כביהכ"נ ויש להדליק בהם בברכה".

שאלה אקטואלית נוספת לימי החנוכה בקורונה נשאל הגר"א וייס, "בדבר אלמן שחי בביתו לבדו, ובשנים כתיקונם ילדיו באים להשתתף בהדלקת נ"ח בביתו, אך השנה בגלל מחלת הקורונה לא יבואו וגם אין לו חלון הסמוך לרה"ר, ונמצא שמלבדו לא יראה איש את נרותיו, האם יכול להתחבר לזום וילדיו או מקצת ממכריו וחבריו יראוהו, ויקיים בכך פרסומי ניסא כדי שיוכל להדליק בברכה".

הגאון רבי אשר וייס מסתפק בשאלה זו האם מברך על הדלקת עצמו גם אם אין פרסומי ניסא, ומביא כמה וכמה דעות בהלכה, עד למחלוקת של פוסקי הדור האחרון.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"ומשום כל זה, אי בדידי תלי' נראה דיש לברך אף בינו ובין עצמו, ובפרט כאשר הוא מדליק בעיקר זמן ההדלקה, אך מסתפינא לפסוק כחמד משה ושלא כדברי המג"א, הח"א והמשנ"ב, אך אם אחרים יראו את ההדלקה באמצעים טכנולוגיים אף זה חזי' לאצטרופי כדי להדליק בברכה".

"וכבר הארכתי בתשובה לבאר דבכל דבר שצריך עשרה משום דהוי דברים שבקדושה, פשוט שא"א לצרף עשרה ע"י זום ושאר אמצעי הטכנולוגיה, אבל בברכת הגומל, דלא הוי דבר שבקדושה אלא שצריך עשרה כדי לקיים "וירוממוהו בקהל עם" )ברכות נ"ד ע"ב( אפשר דמהני אף כשהוא מברך ועשרה מצטרפים עמו דרך אמצעים טכנולוגיים, וכך גם בנידון דידן דמ"מ יש כאן פרסומי ניסא לזולתו".

"ובכל עיקר שיטת השו"ע שמדליק בברכה לאחר שכלתה רגל מן השוק, ולא חשש להא דספק ברכות להקל, כבר כתב הגר"י עמדין במור וקציעה דשאני נר חנוכה דכיון דהוי משום פרסומי ניסא הוי הברכה כחלק מהמצוה דאם מדליק בלי ברכה אין היכרא דהוי נר חנוכה לזכר לנס, ומשו"כ מברך אף במקום ספק. ולפי דרכו ביאר גם מה שמברכין על הדלקת נ"ח בבתי כנסיות אף דלא הוי אלא מנהג, דבנ"ח הוי הברכה כגוף המצוה, ובכל ענין שמדליק עליו גם לברך, עי"ש. ודבריו מחודשים מאוד, ודנתי בהם במק"א".

צפו בשיעור המלא