אאא

ליארצייט של רבי דב בער המגיד ממעזריטש – י"ט כסלו

י"ט כסלו – יום שמחה כפול ומכופל עם - הבטחות גדולות!

המגיד הקדוש - ממשיך השושלת!

ידוע סיפור התקרבות המגיד ממעזריטש לבעש"ט הקדוש, שהיתה בדרך מופלאה, אך, ברגע שהמגיד הכיר את הבעל שם טוב הקדוש, הוא דבק בו ובדרכו, וזכה להיות – ממשיך דרכו.

המגיד הקדוש האיר והפיץ את 'אור' תורת החסידות:

שמאיר היום, יותר - מאי פעם!

'אור' אש קודש - שמאיר כל 'חושך' שמצוי בלב - עד ביאת משיח.

מהיכן קיבל המגיד הקדוש את מעיינות החכמה?

פעם אחת, כשהגיע רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב לעיר לינץ, לרגל נישואי רבי זאב - בנו השלישי, הוא סיפר לאנשי העיירה, שציוו אותו מן השמים שיקבל את הבעל שם טוב טוב הקדוש לרב עליו.

ואכן, הלך רבי יחיאל מיכל ללמוד אצלו, והראו לו משמים את מעיינות החכמה שהולכים לבעל שם טוב הקדוש.

וסיפר, רבי יחיאל מיכל שלאחר פטירת הבעל שם טוב הקדוש, ציוו אותו מהשמים שיקבל את המגיד הגדול ממעזריטש לרב, והראו לו מהשמים:

שאותן מעיינות החוכמה שהיו הולכים עם הבעל שם טוב הקודש, הולכים אל הרב המגיד ממעזריטש (שבחי הבעש"ט).

אין גלות ואין גאולה – אלא בדעת

הבעל שם טוב הקדוש וממשיכי דרכו לימדו:

'אין גלות ואין גאולה - אלא בדעת' – ידיעת השכל היא שגורמת לאדם אם הוא ירגיש בליבו - גלות או גאולה.

כמה שהאלוקות יותר חודרת ללב, כך:

אתה חי ביותר - בתודעה של גאולה!

גילוי האלוקות - היכן הקב"ה נמצא? היכן לא?

החסידות מלמדת ש"מלוא כל הארץ כבודו" – ממש!

הקב"ה נמצא ממלא את כל הארץ ממש, כמו שכתוב:

"הלוא את השמים ואת הארץ - אני מלא נאום ה'"

מפרש הבעש"ט הקדוש: 'אני מלא – אני ממלא'!

מכיון שהקב"ה נמצא בכל מקום, ניתן להבין:

שאין שום מציאות בעולם - חוץ מה' יתברך!

ולכן, גם אין כזה מושג, של מקום ש'לא ראוי' – הקב"ה ימצא בו!

הקב"ה שוכן איתך גם במקומות הכי – נמוכים וטמאים...

הקב"ה לא עוזב אותך – לרגע! וזה מוכח מהפסוק:

"השוכן איתם בתוך טומאתם"...

גם שם... הקב"ה נמצא איתך, יוצא:

שהקב"ה נמצא איתך - בכל רגע, בכל מקום!

מדוע הקב"ה יורד איתך למקומות הכי נמוכים?

הדבר הכי יקר לה' יתברך, זה:

שתמצא איתו במקום הכי – חשוך או נמוך!

ודווקא במקום הזה, להאיר את אור ה', ולעלות ולהתעלות איתו לקדושה.

אם תזכור: 'שהכל אלוקות – ואלוקות זה הכל'.

כל העולם, מלא – רק אור ואלוקות, תוכל גם - להרגיש את זה, ולחיות מתוך שלווה, רוגע ושמחה.

תורת החסידות – לכולם!!!

החידוש של הבעש"ט הקדוש, שתורת החסידות מתאימה לכל אחד, בכל מקום ובכל מצב, ובכל דרגה שכלית.

ודווקא ע"י פנימיות התורה, קרבו והחיו הבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו, את נפשם של פשוטי העם, החנווני ושואב המים...

אחד הדברים הבסיסיים שפנימיות התורה מלמדת, שעבודת ה':

צריכה להיות מתוך שמחת הלב - ואהבת ה'!

הקב"ה רוצה שתעבוד אותו מתוך - שמחה והתלהבות אש קודש:

אש של - אהבת ישראל, אהבת התורה, ואהבת ה'!

הקב"ה לא מנהל איתך 'מלחמת התשה' עם - שכר ועונש!

כל רצונו לקרב אותך אליו, ולהיטיב איתך, והכל באהבה רבה, כי אתה - בן אהוב של אבא!

אתה לא מסוגל לדמיין כמה הקב"ה אוהב – כל אחד מבניו!

ממש כמו, אבא שאוהב בן יחיד שנולד לו לעת זקנה!

יודע חי מרגיש  – את מציאות ה' בכל רגע!

הרבה הסתרה היה על אור פנימיות התורה, ובשנים אלו מאיר, זורח ומתגלה אור זה - יותר ויותר...

ידוע כמה קשיים עבר רבי לוי יצחק מברדיטש'ב, כשהתקרב לרבו הגדול המגיד ממעזריטש, וכמה שחותנו לא היה מרוצה מכך.

כשחזר רבי לוי יצחק מהמגיד בפעם הראשונה, שאל אותו חותנו:

מה למדת שם? והוא ענה לו, כשכולו זורח וקורן מאושר, שהוא למד שם דברים:  שלא למד - בשום מקום אחר!

שאל חמיו, לדוגמא? והוא ענה לו:

שיש לעולם הזה - בורא!

חמיו היה המום מהתשובה, וענה: את זה - גם המשרתת אומרת!

ענה לו רבי לוי יצחק מברדיטש'ב: היא אומרת את זה! אבל:

אני ממש יודע את זה - בכל נימי נפשי!

ואני חי את זה בכל - רגע ורגע! כי:

ומי שזכה ל'טעום' - את זה, יודע מהו האור והמתיקות – של זה!

הסתלקותו של המגיד הקדוש ממעזריטש

יומיים לפני שנפטר המגיד הקדוש, אמר לתלמידו האדמו"ר הזקן, שבשלושת ימיו האחרונים:

האדם רואה רק את דבר ה' שנמצא - בכל דבר גשמי.

ביום פטירתו - י"ט כסלו, תפס המגיד הקדוש בידו של האדמו"ר הזקן ואמר לו:

"י"ט בכסלו הוא ההילולא של שנינו" - והסתלק באותו היום.

ואכן, שנים לאחר מכן, ביום י"ט כסלו התשחרר האדמו"ר הזקן ממאסר ויום זה נקרא: חג הגאולה!

שלוש הבטחות נפלאות של האדמו"ר הזקן!

והבטיח האדמו"ר הזקן: "מי שישמח בשמחתי, אוציאנו מן המיצר אל המרחב, מן הגשם אל הרוח, ומאפילה לאורה".

ועוד אמר האדמו"ר הזקן: "פעלתי את י"ט כסלו כמו – יום כיפור! כל מה שיהודי יבקש – תתקבל בקשתו!".

סגולה לישועה בכל עת: ועוד הבטיח האדמו"ר הזקן, שכאשר האדם יהיה במצוקה, ויצטרך ישועה, שיקרא מספרו שלוש שורות ואח"כ יאמר שלוש פעמים: 'רבי הושיעני' - בזכות רבי שנאור זלמן מלאדי בן ברוך ורבקה.

ונכתוב שלוש שורות, שניתן לשמור ולומר - בכל עת שצריך:

"כי לא זו הדרך – ישכון אור ה', להיום חפץ בחיי בשרים ובני ומזוני, כי על זה אמרו אבותינו ז"ל: "בטל רצונו" וכו', שיהיה בטל במציאות בעניני העולם הזה, כולם נכללים – בבני חיי ומזוני, וכמאמר חז"ל, שעל כן – אתה חי. והמאמין לא יחוש שום יסורין בעולם, הן ולאו שוין אצלו – בהשוואה אמיתית".

ראש השנה – יום שמחלקים בו חיות ואוצרות מפנימיות התורה

הרש"ב אומר, שיום זה הוא כמו ראש השנה:

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ויורדת לעולם חיות לכל ימות השנה, ביום זה נפתחים בשמים:

 אוצרות השפע והברכה של לימוד פנימיות התורה!

מקובל לברך ביום זה:

"לשנה טובה, בלימוד החסידות ובדרכי החסידות תכתבו ותחתמו".

למי שלא טעם טעם 'גן עדן' - אמיתי, לא יודע:

שהוא חי ב'גן עדן' - מזוייף...

"טעמו וראו כי טוב ה" - אמן!

לחיים! יהי רצון שיתמלאו כל משאלות ליבך לטובה, אמן!

לע"נ רבי דב בער המגיד הקדוש ממעזריטש בן אברהם וחווה זכותו וזכות כל הצדיקים מאורי תורת החסידות, קדושי עליון יגנו עלינו, אמן.