מוטי..  הפלג  גד אלבז  ליפא
חיליקל
הנקראים
המדוברים