בנות חיל  פדות  שטיינמן  פדות רוטנמר
טטטטןןןןןןןןןן
הנקראים
המדוברים