אאא

בנק דיסקונט מציג את הדו"ח לרבעון הראשון של 2009. הבנק הציג רווח נקי של 140 מיליון שקל לעומת 35 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. גידול של 300%(!).

גיורא עופר, מנכ"ל דיסקונט, אמר כי "הקבוצה ממשיכה להפגין גידול בכל הפרמטרים העסקיים, כולל בפיקדונות הציבור ובהיקף האשראי. יחד עם זאת, שומר הבנק על יחס הלוואות לפיקדונות נמוך, שמשקף את הנזילות הגבוהה של הבנק".

הבנק רשם חסכון במיסים על הרווח מפעולות רגילות בסך של 86 מיליון שקל ברבעון הראשון, לעומת הפרשה למיסים של 133 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. חלקו של הבנק ברווחים מפעולות רגילות של חברות כלולות הסתכם ב-20 מיליון שקל לעומת 10 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

מאידך רושם דיסקונט גידול חד של 170% בהפרשה לחובות מסופקים לעומת הרבעון המקביל ושיעור ההפרשה לחובות מסופקים ביחס לאשראי לציבור הינו בשיעור של 0.8% מתיק האשראי וזאת על בסיס שנתי. כדאי לזכור שהשנה לא הייתה קלה לציבור הלווים ורבים התקשו בפרעון חובותיהם, מה שמסביר את הגידול הענק בהפרשה לחובות מסופקים.

הגורמים העיקריים שהשפיעו על הרווחים היו, גידול בשיעור של 27.8% בהכנסות תפעוליות ואחרות וצמצום בשיעור מינורי של 0.8% בהוצאות התפעוליות שהושפעו בעיקר מירידה בשיעור של 9.3% במשכורות והוצאות נלוות.