אאא

ימי הדין: בפסק-דין מפורט, המתפרס על 54 עמודים, אשר ניתן אמש (א'), הכריע בית הדין הארצי לעבודה כי רשת הגנים של "אגודת ישראל" ביצעה אפליה מטעמי גיל עם פיטוריהן והרעת תנאי העסקתן של 16 גננות חרדיות ותיקות ומסורות.

פסק הדין בביה"ד הארצי ניתן בשל הערעור שהגישה רשת הגנים על פסה"ד של ביה"ד האיזורי לעבודה בו נקבע כי "פיטורי התובעות היו נגועים באפליה פסולה מטעמי גיל ולא עלו בקנה אחד עם חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988 ועם הוראות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו".

▪ "סכסוך קשה, מורכב ורב שנים"

בית הדין הארצי פותח את הכרעת הדין במילות רקע: "סכסוך קשה, מורכב ורב שנים, ניצב במרכז הערעור שלפנינו, בו עומדות לבירור והכרעה שתי סוגיות עקרוניות. הראשונה שבהן היא הסוגיה בדבר אפליה מטעמי גיל, המתעוררת  על רקע פיטוריהן של המשיבות, כולן גננות ותיקות מאד שהועסקו אצל המערערת, רשת הגנים של אגודת ישראל, ופוטרו מעבודתן, בהיותן בגיל מתקדם.

הסוגיה השנייה נוגעת לתנאי העסקתן של הגננות ברשת הגנים, שהיא "מוסד מוכר שאינו רשמי". השאלה העומדת לבירור בקשר לכך, היא בדבר קיומה של עילת תביעה לגננות, למשכורות כפי שמקובל במוסדות חינוך רשמיים, מכוח הוראותיהן של תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים) התשי"ד- 1953 (להלן גם: "תקנות מוסדות מוכרים")".

▪ השופטים נעזרו במקורות: "אל תשליכנו לעת זקנה"

בהתייחסם להפליית הגיל נתלים השופטים במקורות וכותבים, בין היתר: "באיסור על אפליה מטעמי גיל ניתן ביטוי משפטי לערך החברתי המוכר במקורותינו הקדומים "אל תשליכנו לעת זקנה". בקשר לכך נקבע כי "הפלייתו של העובד המבוגר היא קשה במיוחד. יש בה השפלה ופגיעה בכבודו כאדם", והיא מנוגדת לתקנת הציבור".

ההליך המשפטי היה סבוך וממושך והשתתפו בו, בין היתר, היועץ המשפטי לממשלה, שהודיע במפתיע על התייצבותו בהליך וזאת בהקשר לשאלה בדבר היותן של תקנות מוסדות מוכרים, מקור משפטי לזכאות הגננות למשכורות כפי שמקובל בחינוך הרשמי. כמו"כ הופיעו נציגי נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה אשר ביקשה להתייצב בהליך הערעור כידיד בית הדין, וזאת בכל הקשור לסוגיה בדבר האפליה מטעמי גיל.

▪ "הגננות זכאיות למשכורות כמו בחינוך הרשמי"

הכרעת הדין כוללת גם החלטה מעניינת של בית הדין באשר לשאלת מעמדו של "מוסד מוכר שאינו רשמי" ושאלת שכר הגננות: "בעצם ההכרה ברשת הגנים כמוסד חינוך מוכר שאינו רשמי, וכפועל יוצא, קבלת ההטבות הכספיות הכרוכות בכך, טמונה התחייבות למילוי אחר תנאי ההכרה, ובהם, לענייננו, תשלום משכורות לעובדים ולמורים לפי השיעורים והכללים הנהוגים במוסדות חינוך רשמיים. מעצם ההכרה ברשת, ופעולתה כמוסד חינוך מוכר שאינו רשמי, היא הופכת להיות גוף בעל מאפיינים ציבוריים מובהקים, ול"נאמן הציבור", במובן זה, שחלות עליה חובות מוגברות של הגינות ותום לב.

השופטת רונית רוזנפלד אף הוסיפה וחידדה את ההחלטה: "משמע, נקודת המוצא היא, כי הגננות זכאיות למשכורות בשיעורים ולפי הכללים כמקובל בחינוך הרשמי, וזאת כתנאי מכללא בהסכם העסקתן, והכל מכוח תנאי ההכרה ברשת, כמוסד חינוך מוכר שאינו רשמי. זו לדעתי נקודת המוצא על פיה צריכה להיבחן תביעתן הכספית של הגננות למשכורות בשיעורים ולפי הכללים כמקובל במוסדות חינוך רשמיים". 

▪ הגננות: אמהות לברוכות ילדים ואלמנה

בפסק הדין פירט בית המשפט את שמות הגננות התובעות: הגננות, כולן עובדות ותיקות ברשת, בשנות ה-50 וה-60 לחייהן, חלקן אמהות למשפחות ברוכות ילדים ואלמנה אחת, רובן מפרנסות עיקריות או יחידות במשפחתן, וכולן צברו למעלה מ-25 שנות ותק.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'חדשות' ותישארו מעודכנים

הגננות האמיצות אשר אזרו כח והחליטו להילחם נגד העוול שנעשה להן, הן: הגב' שמחה בוסי מועסקת כגננת ברשת כ-43 שנים; הגב' יהודית קליין מועסקת ברשת מזה כ-37 שנים; הגב' לאה רחל יוסף מועסקת ברשת כ-39 שנים; הגב' שרה שטרן מועסקת ברשת כ-34 שנים; גב' רחל ברזל אלמנה ואם לשבעה ילדים, מועסקת  ברשת 37 שנים; גב' ציפורה מהצרי מועסקת ברשת כ-31 שנים; גב' לאה אנקונינה, אם לתשעה ילדים, הועסקה ברשת כ-35 שנים; הגב' איילה חיים, אם לחמישה, מועסקת ברשת כ-33 שנים; הגב' נצחיה שמואלי בת 57 אם לשישה, מועסקת ברשת 38 שנים; הגב' מזל גמליאלי, אם לשבעה, מועסקת ברשת 42 שנים; הגב' חוה הורביץ, הינה בת 49, כ-30 שנה; הגב' רומה שוקר, בת 65 אם לשבעה, מועסקת ברשת למעלה מ-45 שנים; הגב' לאה דורון, אם לארבעה ילדים קטינים והיא מועסקת ברשת כ-30 שנים; גב' רחל הרשברג, הועסקה ברשת 24 שנים; גב' חביבה אייזנשטט, אם לשישה, בעלת ותק של 34 שנים, וגב' מרים דוריב שהועסקה כ-33 שנים.

▪ "סגנון בוטה ובלתי-ראוי"

בין דברי החקיקה והפסיקה מצאו השופטים לנכון לנזוף באופן חריג במייצגי רשת הגנים: "לא נצא ידי חובה אם לא נביע מורת רוחנו מן הסגנון הבוטה והבלתי ראוי של באי כוח הרשת כלפי בית הדין האזורי, כפי שמוצא ביטויו בכתבי בית דין של בית הדין האזורי. למרבה הצער, ההליכים בעניינם של הצדדים בתיק זה טרם הסתיימו. מן הראוי שאת המשך הבירור שעוד צפוי להם לפני בית הדין האזורי, עד למתן פסק דין סופי, יקפידו באי כוח הרשת לנהל  תוך שמירה על כבוד בית הדין, כמו גם על כבוד מקצועם הם".

▪ השאלה שנותרה: גובה הפיצויים

את פסק הדין הארוך מסיים בית הדין בקביעה כי "על דעת כלל חברי המותב, נקבע בזאת, כאמור בחוות דעתה של השופטת רוזנפלד, כי בפיטוריהן מן העבודה ובהרעת תנאי העסקתן,  הופלו המערערות לרעה מטעמי גיל. ערעור רשת הגנים על פסק דינו של בית הדין האזורי  לעניין זה נדחה. כמו"כ אישר בית הדין הארצי את קביעתו של בית הדין האזורי בדבר קיומה של עילת תביעה עצמאית למשיבות על יסוד הוראת תקנה (א)(6) לתקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים) תשי"ד- 1953, והערעור של רשת הגנים על פסק הדין לעניין זה נדחה.

רשת הגנים גם חויבה לשלם למשיבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 15,000 ש"ח והתיק הוחזר לבית הדין האזורי להשלמת הדיון בפניו באשר לתביעתן הכספית של הגננות וגובה הפיצויים להן תזכה כל אחת.

"כיכר השבת" יעקוב אחרי התפתחות הפרשה ויעדכן.