אאא

חטיפת תלמידי הישיבה: אמש (מוצאי שבת), הגיעו חבריהם של שנים מהנערים החטופים אל ביתו של גאב"ד "דרכי תורה" הגר"א וייס, וביקשו ממנו להתפלל למציאתם של בחורי הישיבה כשהם בריאים ושלמים.

הגאב"ד הוציא מכתב מיוחד הקורא לתפילה עבור 3 הנעדרים. "את אחי אבקש", פותח הגר"א וויס את מכתבו וממשיך: ,הנני בקריאה ותחנון מעומק לב כואב ודואב לאחינו בני ישראל, רחמנים בני רחמנים, להפיל תפילה ותחנון ולהוריד נחלי דמע לעורר רחמי שמים על שלושת הנערים, בני ציון היקרים מפז ומפנינים, תלמידי ישיבה לומדי תורה, שלדאבון לב נחטפו ע"י בני עולה שפלים, וחייהם בסכנה נוראה".

"חוסו על נפשות יקרות וידמה כל אחד בנפשו כאילו בניו המה, הלא בני איש אחד נחנו והילדים ילדינו הם. אנא ה' רחם עלינו ועל עוללינו להציל ולהושיע מכל אויב ואורב ומכל צער ונזק".

הרב וייס מוסיף: "הלא ידענו שאין התפילה חוזרת ריקם ושערי דמעות לא ננעלו, לכן אבקש מכל אחד ואחד מתלמידי וידידי להרבות בתורה ובתפילה ולייחד שלשה פרקי תהלים "יענך ה' ביום צרה", (פרק כ'), "שיר המעלות ממעמקים" (ק"ל) ו"משכיל לדוד בהיותו במערה תפלה" (קמ"ב).