אאא

חברת גב ים דיווחה היום (ה') לבורסה כי תרכוש 51% בזכויות בקרקע בבאר שבע המיועדת להקמת פארק היי-טק בתמורה לכ-60 מיליון שקל.

זאת לאחר שחתמה אתמול על הסכם להקצאת מניות עבורה בחברת נגבונצ'ור אשר יהוו 51% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה. החברה מציינת כי ההסכם נחתם עם בעלי המניות בחברה, שהינם צדדי ג' בלתי קשורים. ניהול החברה יבוצע על-ידי גב-ים, תמורת דמי ניהול.

גב ים זכאית, בכפוף להשלמת הפיתוח, לחכירת משנה במקרקעין בשטח של כ-93 דונם בבאר שבע, המיועדים להקמת פארק היי-טק בשטח מבונה של כ-192 אלף מ"ר, ובתוספת שטחי חניה.

בתמורה, תשלם גב-ים סך של 60 מליון ששקל, מתוכם 55 מליון שקל יושקעו בחברה, ו-5 מליון שקל ישולמו לחלק מבעלי המניות בחברה. נכון למועד דוח זה, בכוונת גב-ים לממן את התמורה ממקורות עצמיים.

השלמת העסקה מותנית באישורו של הממונה על ההגבלים העסקיים לעסקה, ככל שיידרש. לגב-ים קיימת זכות לביטול העסקה, במקרה שלא תושלם הסדרת הזכויות במקרקעין.

גב ים הינה חברת נדל"ן שנשלטת על ידי חברת נכסים ובניין מקבוצת IDB ומנוהלת על ידי שרון שוופי. החברה נסחרת במדדים ת"א 100 ות"א 75 ומנייתה איבדה מתחילת השנה כ-15%, כך ששווי השוק שלה עומד על כ-1.5 מיליארד שקל.