אאא

הגשמים שירדו השנה בחג הסוכות גרמו לרבים חשש שמא מדובר חלילה בסימן קללה בבחינת עבד ששפך לו רבו קיתון בפניו.

בעקבות כך מפרסם הבוקר (ראשון) עיתון "המודיע" כי גשמים בחג לאחר שנה מעוברת הינם דווקא סימן ברכה.

"נוכח הגשמים שיורדים בחג הסוכות השתא, ראוי לעיין בדרשות חת"ם סופר לסוכות שדן בדברי המשנה על ירדו גשמים בחג - 'משל למה הדבר דומה לעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו קיתון על פניו'", נכתב באוזן שמאל ב"המודיע".

"וכך כותב החתם סופר: 'ולפי עניות דעתי דודאי כשהחג בזמנו, וזמן רביעה אינו אלא מז' במרחשוון ואילך וירדו גשמים בחג שלא בזמנם, הווה כרב השופך קיתון על פני העבד והווה סימן קללה", מצטטים בעיתון.

"'אך לפעמים בניסן כשאינו זמן אביב ורוצים לעשות פסח ועומר כראוי, מעברים חודש שלם ועל ידי זה יגיעו ימי החג בזמן גשמים... וקא מיבעיא אם גם זה סימן קללה מדלא עביד הקדוש ברוך הוא להעציר גשמים ולא יהיה מטר או דלמא כיון שהוא בטבע ובית דין לשם שמים עיברו השנה אין כאן אלא ברכה'", כותב החתם סופר.

ופוסק החתם סופר כי "ופשיט מברייתא דכן הוא". פירוש: שקובע החתם סופר כי בשל עיבור השנה שנעשה על-ידי בית הדין לשם שמיים הרי שמדובר בגשמים בזמנם וזה סימן ברכה ולא חלילה להיפך, וכך גם הגשמים שירדו השנה, לאחר שנה מעוברת, הרי הם ברכה ולא קללה.