אאא

אוי לנו כי הושברנו, ניצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון האלוקים.

בשולחן ערוך חלק יורה דעה סימן ש"מ מובאים הלכות קריעה על המת שנפטר, המבוססים על דברי הגמרא במועד קטן.

מובא פה סיכום הדברים הלכה למעשה הנוגעים לפטירת מרן גדול הדור רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, וכפי שנפסק שרוב הלכות קריעה על גדול הדור הם כהלכות קריעה על אביו ואמו.

א. להלכה נפסק שכיום שאין קורעים על חכם, אך על רבו המובהק, היינו שרוב חכמתו ממנו ושקיבל ממנו את דרכי העיון והפסיקה, יש אומרים שצריך לקרוע את כל בגדיו עד שיגלה את לבו כדין קריעה על אביו ואמו. ויש אומרים שדי שיקרע טפח. והלכה כדעה הראשונה.

ב. צריך שיקרא מעומד דוקא, ואם קרע מיושב לא יצא ידי חובה, ויחזור ויקרע.

ג. מעיקר הדין זמן הקריעה הוא בשעת יציאת הנשמה, כאשר עומדים בסמוך למת, שאז אומרים צידוק הדין. אך המנהג כיום שמיד אחר הקבורה אומרים ברוך דיין האמת ועושים הקריעה.

ד. מקום הקריעה הוא דוקא מלפניו, ומעל מקום הלב, ואם קרע באופן אחר יחזור ויקרע שנית.

ה. המנהג המקובל הוא שתחילת הקריעה נעשת על ידי אחר, כדי שיחוש האבל עוגמת נפש רבה, והמשך הקריעה נעשית על ידי האבל עצמו, והקריעה נעשית דוקא בידו ולא על ידי כלי.

ו. אע"פ שעל אביו ואמו מברך ברוך דיין האמת, בשם ומלכות, אך בפטירת רבו המובהק, יברך בלא שם ומלכות, משום המצדדים שלא לברך בשם ומלכות, וספק ברכות להקל.

ז. לגבי נשים, הפסק הוא שלא יקרעו משום שאין בהם דין "רבו המובהק".

ובלע המוות לנצח ומחה ה' אלוקים דמעה מעל כל פנים. יהי רצון שזכותו של מרן זצוק"ל תגן בעדנו ויעמוד לנו כמליץ יושר עבור כלל ישראל.