אאא

בכינוס מיוחד בו השתתפו מאות מורי ומנהלי מוסדות "החינוך העצמאי" בהשתתפות ראש ישיבת פוניבז', הגאון רבי גרשון אדלשטיין, הגר"י אפרתי וראשי החינוך העצמאי וקרן ההסעות, נשא הגר"ג אדלשטיין דברי חיזוק בענייני חינוך התלמידים כאשר הוא מרחיב בחשיבות ענייני בין אדם לחבירו.

"כיכר השבת" מגיש את עיקרי דבריו:

"ידוע מה ששנינו בפרקי אבות, 'הוי מתלמידיו של אהרן וכו' אוהב את הבריות ומקרבן לתורה', ומבואר כי הסדר הוא שצריך תחילה להיות 'אוהב את הבריות', ורק אחר כך 'ומקרבן לתורה', ולא שייך לקרב ולהשפיע אהבת תורה בלי שתהיה קודם אהבת הבריות.

"כאשר עוסקים בחינוך ובהרבצת התורה מתוך אהבה, זה מסלק ומוריד את כל הקשיים, שכל דבר שאדם אוהב, אינו מרגיש שום קושי.

"ועוד דבר חשוב מאד, שהקשר החינוכי עם התלמיד יהיה לא רק בדברי תורה, אלא גם להתעניין במצבו של התלמיד, לשאול מה שלומו, ומה נשמע בבית, שירגיש שחושבים ומתעניינים עליו, ואפילו אם הוא ילד ממושמע שאינו עושה שום בעיות, לא מספיק מה שאינו עושה בעיות, וצריך גם שירגיש קשר נפשי עם המחנך".

בהמשך עורר הגר"ג בדבר חשיבות החזקת החינוך העצמאי, עבור אותם המקומות שאין בהם חינוך תורני, ועל ידי ההסעות הם יכולים לקבל חינוך על טהרת הקודש, "בזה מצילים נפשות ממש מחינוך של כפירה רח"ל ומלבד מה שהוא הצלת נפשות של הילדים בעצמם, הרי זה משפיע גם על כל בני המשפחה, שכאשר אחד הילדים מתחנך בחינוך תורני, כל המשפחה מקבלת מושגים של אהבת תורה ודקדוק במצוות, ויש בזה חיזוק היהדות לכל המשפחה כולה, ומן הראוי לידע חשיבות הדבר, שכל מי שנותן לזה שותף בזיכוי הרבים שאין לשער", אמר.

ראש הישיבה חתם את משאו בברכה כי "כל מחזיקי ומרביצי התורה של החינוך העצמאי, וכל העוזרים והמסייעים להם, יזכו כולם לסייעתא דשמיא בכל העניינים, מה שהם צריכים בגשמיות וברוחניות, ויזכו לרוב נחת לאורך ימים ושנים".