אאא

לידי 'כיכר השבת' הגיע העתק מהעתירה של נוער כהלכה של עו"ד יואב ללום בנושא האפליה בסמינרים שתוגש בשעה 11 לבג"צ.

ללום מיוצג בבית המשפט ע"י עו"ד אביעד הכהן.

העתירה שמופנת כנגד שר החינוך, משרד החינוך והתרבות, האגף לחינוך מוכר שאינו רשמי, משרד החינוך.

 1. מדוע לא יקיימו את חובתם על פי דין וימנעו בכל האמצעים העומדים לרשותם את אפלייתן לרעה של בנות ממוצא מזרחי ("ספרדיות") בהליכי רישום וקבלה ל"סמינרים" - מוסדות חינוך חרדיים לבנות [להלן – "סמינרים]  בכלל, ולביטול ה"מכסה" הקיימת בהם בפרט;

 2. מדוע לא ידאגו לאכיפת חוק חינוך חובה כך שכל הבנות שאמורות ללמוד בסמינרים אכן ילמדו במוסד חינוכי מוכר ולא יישבו בביתן בהיעדר מוסד חינוכי הולם וראוי לרמתן שיקבלן לשורותיו;

 3. מדוע לא יפקחו פיקוח אקטיבי, יעיל ושקוף ויפעלו בזמן אמת לחיסול כל חשש לפעילות בלתי חוקית בכלל, ולהפליה על רקע עדתי בפרט;

 4. מדוע לא יפעילו את מלוא סמכויותיהם על פי דין כדי לקיים פיקוח הולם וראוי על הליכי הרישום והקבלה לסמינרים על מנת להבטיח ביעורה של כל הפלייה עדתית, ובכלל זה מדוע לא ידרוש את כל המידע לשם קיום פיקוח יעיל על נוהלי הרישום ואופן ביצועו בהתאם לאמור בתקנה 5(א) לתקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים), התשי"ג-1953;

 5. מדוע לא יבטלו את רישיונם של סמינרים שמפלים לרעה תלמידות ממוצא מזרחי או לחלופין יגרעו את שיעור תקצובם;

 6. מדוע לא ישקלו המשיבים 2-1 השעייתם או פסילתם של מנהלי בתי ספר הנותנים יד למדיניות ההפליה, בהתאם לסמכותם לפי תקנה 7(ב)(2) לתקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים), התשי"ג-1953;

 7. מדוע לא יימנעו מהאצלת סמכות ההחלטה בדבר רישום וקבלת תלמידות לסמינרים לגורמים אחרים, לרבות כאלה שאינם עובדי המדינה או הרשויות המקומיות;

 8. מדוע לא ידאגו לפרסומם ברבים, ובדרך נגישה לכלל הציבור, לרבות באתר האינטרנט של משרד החינוך את תנאי הקבלה והתקנונים של כל הסמינרים, ואת והל קבלת תלמידים לרבות האפשרות להגיש ערר על החלטת סמינר לדחות תלמידה שנרשמה אליו;

 9. מדוע לא יקיימו את הוראות נוהל קבלת תלמידים לחינוך העל יסודי, ככתבו וכלשונו, וידאגו לאכוף את הוראותיו על הסמינרים;

 10. מדוע לא ימנו המשיבים 2-1 גוף פיקוח עצמאי, מקצועי ובלתי תלוי, מעין נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, או נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, על מנת לפקח על ביעור תופעת ההפליה במוסדות החינוך החרדי בכלל, ובסמינרים בפרט.

  כאן ללום מבקש שבית המשפט יורה על מתן צו בניים האוסר על המשיבים, או מי מהם, לפתוח בהליכי רישום לכל הסמינרים החרדיים לקראת שנה"ל תשע"ג, עד אשר תידון העתירה לגופה.

  ללום מביא את אחד הדוגמאות של החודשים האחרונים: 

  אמא: כשאני באתי אליך פעם ראשונה ביקשת ממני שהילדה לא תהיה על אבוטבול [=שם משפחה "ספרדי"], שהיא תהיה על ברקוביץ' [=שם משפחה "אשכנזי"].

  מנהלת: זה בשבילך, בשבילך, לא בשבילי!

  אמא: איך זה בשבילי? הילדה מגיל אפס רגילה להיות אבוטבול, מה פתאום אני אגיד לה עכשיו את ברקוביץ' 

  מנהלת: בשבילך, אני רציתי לבוא לקראתך, אנחנו את המכסה של הספרדים גמרנו. לנו הוועדה לא הרשתה לקבל עוד בנות ספרדיות כי הם רצו שנישאר סמינר אשכנזי.

  אמא: אני הבנתי

  מנהלת: אז תקשיבי אלי, הם רוצים, בכדי שיהיה להם עוד סמינר רגיל, מעורב. הם רוצים ש... ההיפך, כשאין מי שלוחץ לקבל בנות ספרדיות, ואני לא גזענית שיהיה לך ברור, אני אוהבת אנשים כמות שהם, אז הם לא נותנים, הם אומרים שאם עוברים את המכסה אז מה יקרה בסוף? בסוף נהפוך לסמינר ספרדי ואז יורד להם אפשרות איפה לשבץ בנות. אז אני אמרתי לך עצה טובה, מכיוון שיש כאן את העניין של ברקוביץ', והאמת היא שגם הראש ישיבה קלמן שהתקשר אלי, הציג אותך בתור ברקוביץ'.

  אמא: כן, ככה הוא מכיר אותי.

  מנהלת: אחרת לא הייתי מתקדמת בכלל, שוב, לא בגלל שום חיסרון, בגלל שהוועדה לא מרשה.

  אמא: הבנתי

  (מתוך הקלטה של שיחת אם לבת המועמדת להתקבל לסמינר עם מנהלת סמינר בירושלים. שמות המשפחה שונו כדי להימנע מפגיעה בילדה המדוברת)

  ללום ממשיך וכותב בעתירה 

  עניינה uzus" ("נומרוס ספרדיקוס קלאוזוס") - ההפליה קשה, מחפירה ומבישה של בנות ממוצא מזרחי (להלן – בנות "ספרדיות") בהליכי רישום וקבלה לסמינרים החרדיים לבנות  (המקבילים לבתי ספר תיכון המגזר הכללי)  ברחבי הארץ, ובמיוחד בסמינרים היוקרתיים בערים ירושלים, בני ברק, ביתר עלית ומודיעין עילית. סמינרים אלה משתייכים לזרם ה"מוכר שאינו רשמי", וממומנים ומפוקחים על ידי משרד החינוך. מקצתם, בעיקר אלה שמצויים בבני ברק, אף נמצאים בבעלות הרשות המקומית.

  תופעה זו, של הפלייה קשה וקיום "מכסות" של מקסימום 30% תלמידות ספרדיות בכל סמינר  ידועה היטב לכל הבקי, ולו מעט, בנבכי החינוך החרדי. כפי שיפורט להלן בהרחבה, היא גם קיבלה ביטוי בפסיקת בתי המשפט, בדו"חות מבקר המדינה ומבקרי הרשויות המקומיות, בפרסומים מדעיים ובאמצעי התקשורת. יש לראותה גם בהקשר הרחב יותר של הפליית תלמידות "ספרדיות" בחינוך החרדי, שמַתחילה כבר בגיל גן הילדים ובית הספר היסודי (תופעה שמקצתה נגלה לעין בפרשת עמנואל, בג"ץ 1067/08 נוער כהלכה ויואב ללום נ' משרד החינוך ואח', ניתן ביום 6.8.09 [2009] [להלן – בג"צ עמנואל]

   יצוין כי מה שהבאנו הוא חלק קטן מתוך העתירה השלימה.