אאא

בימים האחרונים, נשאל מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן מספר שאלות הלכתיות בנושא ספירת העומר ובענייני הלכה ומנהג.

החברותאשל מרן רה"י, הרב משה יהודה שניידר, העורך את התשובות, סיפר בפתח דבריו כי "לפני כשלושים שנה, הוצרך אדם לחדש בגד קודם כניסת השבת, ויעץ לו ראש הישיבה שיקבל שבת מוקדם, ואז יוכל לברך שהחיינו".

לעניין ספירת העומר לנשים, אמר מרן הגראי"ל כי אם תזהרנה מאד שלא לשכוח ולא לטעות במניין הימים, הן יכולות לספור את העומר עם ברכה, כמו שהיו נוהגות אצל ה"בית הלוי",

הגראי"ל שטיינמן סיפר כבדרך אגב, כי בעיר בריסק, היו הולכים כל ילדי התתי"ם ברחוב בל"ג בעומר, עם תזמורת, והיו מחלקים לכל אחד ביצה קשה "זה היה הממתק, הוא זוכר בעצמו איך שבא בשמחה הביתה עם הביצה".

"פעם אחת מת שר הפנים הפולני, והכריזה הממשלה שבעת ימי אבל, שאסור לעשות שום דבר שמחה בימים אלו, ויום השביעי חל בל"ג בעומר, אחד מרבני בריסק נשאל מה לעשות, והתיר לעשות בל"ד בעומר".

"אותו מורה הוראה נשאל מה ראה להתיר את זה, ואמר שהבין שלמארגן יש מזה טובת הנאה, כמה פרוטות, והיות ולדעת המחבר מותר בל"ד, הקל לו לצורך פרנסה".