אאא

בין הזמנים: בית דין 'העדה החרדית הספרדית' יוצא במכתב חריף נגד הנופשים בבתי מלון וצימרים ויורדים אל הים תוך פריצת גדרי הצניעות.

במכתב שהוציאו הבוקר (שלישי) חברי הבד"צ נכתב: "לאפרושי מאיסורא, חשכו עיננו ודאבה נפשינו, אודות השמועה הלא טובה כי באה, כי רבו הפורצים השוהים בבתי מלון או צימרים, ובהם צופים בכלי משחית אשר רבים חללים הפילו, בתים ששמרו על י-הדותם כקוצו של יוד נהרסו".

"ומרעה אל רעה יצאו, במחנה שומרי תורה ומצות, בלבוש צמוד, שקוף וקצר, המחטיא את הרבים ומגרה את יצר הרע, הגורם לסילוק השכינה רח"ל", כותבים חברי הבד"צ.

בהמשך המכתב יוצאים הרבנים גם נגד הנסיעה לים: "והאחרון הכביד במתקנים היורדים לים, בפרצת גדרי צניעות חמורים, ואלוקינו שונא זימה. אוי לכך שעלתה בימינו".

הרבנים מסיימים את המכתב וכותבים: "וכל מי שיש בידו למחות חיובא רמיא עליו וחייב למחות, ולא ייתפס בעוונם חס ושלום".