אאא

פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט העליון, בקשה להורות לבית המשפט המחוזי בירושלים לגבות ראיות חדשות בהתאם לסמכותו לפי סעיף 211 לחוק סדר הדין הפלילי, וזאת ביחס לפרשת טלנסקי.

בבקשה נאמר, כי בחודשים האחרונים הגיעו לידיה של המבקשת ראיות חדשות, חלקן חפציות, שיש בהן כדי להשליך על הערעור שנידון בפני בית המשפט העליון. הראיות הגיעו מידיה של שולה זקן, במסגרת המגעים עימה במשפט הולילנד. לאחר שזקן שבה והציגה ראיות חיצוניות, חפציות, ובעיקר קלטות, שלא היו בידי המדינה.

בין יתר הראיות המדוברות שנמסרו למדינה יש שתי קלטות, שבהן נשמעים אהוד אולמרט וזקן משוחחים ביניהם, בהקשר הרלוונטי לתיק. השיח הזה, יחד עם הרישומים ביומניה של זקן – מתירים באופן ברור את הספק שהטריד את בית המשפט המחוזי בירושלים – ספק, שעומד בשורש זיכויו של אולמרט בפרשת טלנסקי.

המדינה מדגישה בבקשה, כי היא סבורה שערעורה עומד היטב גם ללא גביית הראיות החדשות. ואולם, כיוון ששתי הקלטות המדוברות בשילוב עם רישומי היומן נוגעים כאמור באופן ישיר בספק, שבגינו זוכה המשיב בפרשת טלנסקי, ולטעמה של המבקשת בכוחן לחזק את ההצדקה להרשעתו - סבורה המבקשת כי ראוי שבית המשפט הנכבד ייחשף לראיות אלה, ויורה על גבייתן בבית המשפט המחוזי, בטרם ייתן את פסק דינו בערעור.

עוד מודגש בבקשה, כי במסגרת החקירה החדשה שנפתחה מסרה זקן הודעות מפורטות למדי גם ביחס לשתי הפרשות הנדונות בערעור – ראשונטורס וטלנסקי. כך, לאחר שבזמנו בחרה לשתוק לגביהן, הן במשטרה והן בבית המשפט. בהודעות אלה מפלילה זקן את המשיב בשתי הפרשות, ואפשר ששמיעת עדותה בפרשות אלה, הייתה מביאה – כשלעצמה – לשינוי הכרעת הדין בשתי הפרשות.

בנוגע לפרשת ראשונטורס – בהיעדר ראייה תומכת נוספת חדשה לדבריה – מעבר לראיות ולמסמכים הרבים שכבר הוצגו בבית המשפט – המבקשת אינה מבקשת להעיד את זקן כלל בהקשר זה, וזאת בשל עמידה דווקנית של המבקשת בתנאים שהציבה לעצמה. בנוגע לפרשת טלנסקי – תבקש המבקשת להעיד את זקן רק לצורך הגשת הראיות החפציות ולצורך התייחסותה לתוכנן ולנסיבותיהן; והכל בכפוף לרצונו של בית המשפט המחוזי לשמוע אותה מעבר לכך.