אאא

שר הבינוי והשיכון ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל אריאל אטיאס הביא היום לדיון במועצת מקרקעי ישראל שלוש החלטות העוסקות בשינוי מדיניות במכרזי קרקע שמוציא המינהל, במטרה לתת פתרונות חדשים דיור בר השגה לצעירים, סטודנטים, שוכרי דירות ולמחוסרי דיור. 

בפתח הישיבה מסר השר אטיאס כי ההחלטות שקיבלה היום המועצה משנות את מדיניות הקצאת הקרקע על ידי המינהל מבחינה היסטורית. "המדיניות שהייתה נהוגה עד כה לפיה הקרקע מוקצית לכל המרבה במחיר משתנה היום והקרקע לא תהיה עוד מקור לרווח לקופת המדינה אלא שיווקה ישרת קידום מטרות חברתיות ויסייע בסגירת פערים בחברה וככל שהמדינה תוותר על הכנסות, נוכל לספק פתרונות באזורי הביקוש". 

עוד אמר השר: "בזכות השינוי ההיסטורי ניתן לתת הנחות  גדולות בקרקע ולקבל החלטות כמו בניית מעונות סטודנטים בקרקע במחיר אפס. אנו ניתן קרקעות לאוניברסיטאות וליזמים שיוכלו לבצע מכרזים בהם הזוכה יהיה מי שיציע את המחיר הנמוך ביותר ולא למרבה במחיר. נוכל להציע ליזמים מכרזים בפריפריה ובמרכז, אנו לא מוגבלים בזמן ובכמויות.

"אנו ניתן גם תמריצים ליזמים לדיור להשכרה במטרה לייצר שוק משוכלל של דיור להשכרה בדומה למציאות במדינות המערב. שוכרי הדירות יקבלו ביטחון להיכנס לדירות שכורות לזמן ארוך מבלי לחשוש שבעל הבית יעלה את שכר הדירה או יפנה אותם. שכר הדירה יהיה מפוקח וקבוע מראש".

דיון היסטורי

ביחס למכרזי המחיר למשתכן הסביר השר אטיאס את העקרונות החדשים של הקצאות הקרקע וההנחות עליה במסלול זה ואת הקריטריונים עליהם המליץ לקביעת הזכאים לרכוש דירה במחירים מוזלים.

מ"מ מנהל המינהל, מר רונן כהן, ציין כי זו הפעם הראשונה שהקריטריונים של מכרזי קרקע לדיור בהישג יד ("מחיר למשתכן") מגיעים למועצת מקרקעי ישראל.

השר אטיאס אמר: "הקריטריונים למכרזי קרקע בהישג יד נתקלו בימים האחרונים בחוסר בהירות או במסרים מגורמים אינטרסנטיים שרצו לגרום לפילוג בימים אלה. מכרזי מחיר למשתכן התקבלו בימי ממשלת רבין. ומאז, במשך 17 שנה, הצוות המקצועי של משרד הבינוי והשיכון קבע אותם. אני  שיניתי אותם לראשונה לפני כשנה, וכרגע אנו מביאים קריטריונים חדשים שיגובשו בתוך כחודש בשיתוף עם משרד המשפטים".

הקריטריונים

המלצת אטיאס ביחס לקריטריונים החדשים במכרזים בהם תינתן הנחה בת 50% מערך הקרקע היא למשפחות מחוסרות דיור כלהלן:

* משפחות ללא ילדים - עד 20% מהדירות.

* משפחות עם 1-2 ילדים - עד 35% מהדירות.

* משפחות עם 3 ילדים – עד 45% מהדירות.

המכרזים במתכונת החדשה יגובשו ויפורסמו בשבועות הקרובים והם יצאו מיידית לדרך במספר ישובים. 

להלן  ההחלטות שקיבלה המועצה:

1. מחיר למשתכן - במטרה ליצור פתרונות דיור בר השגה לזוגות צעירים ולזכאי משרד הבינוי והשיכון, קיבלה המועצה החלטה הקובעת כי במסגרת שיווק של קרקעות במכרזים בשיטת "מחיר למשתכן" (מכרזים בהם זוכה היזם המציע את המחיר הנמוך ביותר למ"ר בנוי), יחויב הקבלן לבנות דירות קטנות, שגודלן אינו עולה על 100 מ"ר באזורים ללא עדיפות לאומית ועל 120 מ"ר באזורי עדיפות לאומית. משרד הבינוי והשיכון יקבע את אחוז הדירות הקטנות שישווקו לזכאים בכל מתחם/מגרש. 

במטרה ליצור תמריץ ליזמים לבנות דירות קטנות ולהפחית את מחירי דירות אלה, החליטה המועצה כי, בשונה מהנוהל הקיים, מחיר הקרקע ליזם, בדירות הקטנות, יהיה קבוע ויעמוד על 50% משומת השמאי (ולא 100% מהשומה, כפי שיהיה ביתר הדירות במתחם).  זאת ובלבד שערך הקרקע ליחידת דיור לפי שומה לא יעלה על 400 אלף ₪ (לא כולל מע"מ ופיתוח)  וגובה ההנחה שתינתן עבור הדירות המיועדות להימכר לזכאים לא יעלה על 150 אלף ₪ ליחידת דיור. השומות יכללו זכויות עתידיות.

על ערכי הקרקע יחולו הנחות אזור. ההחלטה קובעת כי זכאי שרכש דירה במסגרת זו, לא יהא רשאי למכור את הדירה במשך 10 שנים וכן לא יהא רשאי להשכירה במשך 5 שנים. מינהל מקרקעי ישראל באמצעות משב"ש יבצע פיקוח ובקרה על הנושא. הקריטריונים לקביעת הזכאים במחיר למשתכן  יובאו לאישור מועצת מקרקעי ישראל בזמן הקרוב. כללי המכרז בכל הקשור להגשת ההצעות וקביעת הזוכים יעשו ע"י המינהל בתיאום עם משרד המשפטים.

2. שיווק קרקע לדיור להשכרה. במטרה להגדיל את הצע הדירות להשכרה ולאפשר פיקוח על דמי השכירות, החליטה היום המועצה כי המינהל ישווק קרקעות למטרת דיור להשכרה בשני מסלולים, כאשר כמחצית הדירות במתחם ישווקו במסלול אחד והמחצית השניה במסלול השני:

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'חדשות' ותישארו מעודכנים

במסלול הראשון יתחרו המציעים על מחיר השכירות הנמוך לזכאי משרד הבינוי והשיכון. ערך הקרקע יהא קבוע ויעמוד על 30% משומת השמאי. על ערך הקרקע יחולו הנחות אזור.הזוכה יהא רשאי למכור 40% מהדירות/ מהשטח  בשוק החופשי בעוד ש 60% מהדירות/מהשטח  ישמשו לשכירות ומתוכן 40% יושכרו במחיר שנקבע במכרז.  כן יקבעו כללים לגבי הקצאת דירות לבעלי מוגבלויות.  במסלול השני – יתחרו המציעים על מחיר הקרקע (אשר לא יעלה על 75% משומת השמאי). אך לא יקבע מחיר מינימום במכרז. הזוכה ישכיר 25% מהדירות לזכאי משרד הבינוי והשיכון בדמי שכירות" מפוקחים" כפי שיקבעו על ידי המינהל מראש או במכרז . 75% מהדירות יושכרו  בשכירות חופשית ללא פיקוח.

בשני המסלולים הוחלט כי שטח הדירות שיושכרו במחיר בפיקוח יהא 100 מ"ר באזור שאינו אזור עדיפות לאומית ו-120 מ"ר באזורי עדיפות לאומית. המועצה החליטה כי השימוש בקרקע למטרת השכרה יקבע ל-10 שנים, במכרזים בהם המתחם המשווק יהיה מעל 100 יח"ד, והשיווק יעשה במסלול השני , תקופת ההשכרה לא תפחת מ-20 שנים ברציפות. הדירות שיושכרו במחיר בפיקוח תושכרנה לתקופה ראשונית של 3 שנים לפחות עם אופציה לאורכה עד 10 שנים לאותו שוכר.

3. שיווק קרקעות לבניית מעונות לסטודנטים. במטרה להגדיל את הצע הדירות להשכרה לסטודנטים, מוצע כי מינהל מקרקעי ישראל יקצה  קרקע לבניית מעונות סטודנטים,  ללא תמורה בגין הקרקע, כאשר היזמים המציעים במכרז יתחרו על המחיר הנמוך להשכרה  למ"ר. הוצאת המכרזים תיעשה בהתייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה  ושמיעת עמדת התאחדות הסטודנטים.בהחלטה נקבע כי המינהל רשאי לבצע מכרז פומבי אשר יהא פתוח לציבור הרחב וינוהל באותה מתכונת, קרי, המציעים במכרז יתחרו על המחיר הנמוך ביותר לשכירות למטר.המועצה החליטה בנוסף כי מוסד להשכלה גבוהה המחזיק בקרקע שניתן לבנות עליה מעונות סטודנטים, ואשר טרם שילם למינהל בגין השימוש בה, יהא פטור מתשלום, בתנאי שיבנה תוך 24 חודש מיום אישור העסקה במינהל ושבקשתו תוגש למינהל בתוך כשנה ( עד ליום 1.8.2012).

ההחלטה אף קובעת כי מוסד להשכלה גבוהה, שברשותו קרקע שאינה מיועדת למעונות, רשאי באישור המינהל, להסב את יעוד הקרקע למעונות ללא תשלום נוסף .