הראב"ד הרב משה שטרנבוך במשתה היין  (צילום: כיכר השבת)
אאא

ראב"ד "העדה החרדית", הגאון רבי משה שטרנבוך, נשא נאום ארוך במשתה היין בפורים, בהיכל הישיבה הגדולה רמות א', בו התייחס לעניינים אקטואליים שעל סדר היום.

תחילה עסק הראב"ד בענייני דיומא, ואז עבר לדבר בענייני אקטואליה.

הפוליטיקה

"מה שמבלבל אותנו בזה הוא הפוליטיקה, שדרך הפוליטיקה הוא להסביר כל מקרה ומקרה עפ"י הטבע ובדרך של סיבה ומסובב ואינם תולים בקב"ה כלל, ומי שקורא עיתונים שיש בהם פוליטיקה מתבלבל ואינו רואה שהקב"ה הוא מנהיג העולם, וכן ראינו הרבה גדולים וצדיקים שלא רצו לקרוא עיתונים שלא רצו לפגום בדרגת אמונתם.

"ולדוגמא בעלמא נביא כאן מה שאירע לאחרונה שאנשי צבא הציונים כאן בארץ ישראל תפסו ספינה עם נשק בלב ים, וניחזי אנן מה אנשי הפוליטיקה התולים כל דבר בסיבה ומסובב אומרים, ומה אנו אומרים, שהם אומרים "הנה הבחורים שלנו נפלאים וחזקים", ולעומתם אנו המאמינים בני מאמינים אומרים "גדול אדוננו ורב כח" אלא שהקב"ה שלח את הישועה בדרך הטבע כדי להטעותנו ולתת מקום לכופרים לטעון שזהו בדרך הטבע וכדרכו של הקב"ה תמיד בעולם הזה לשלוח כל ישועה בדרך הטבע אבל הכל הוא רצון ה' ואין טבע ומקרה בעולם כלל.

"ואספר כאן עובדא ששמעתי לפני כשישים שנה בעת היותי באמריקה [לכמה ימים ספורים] ושהיתי אז במחיצת כ"ק האדמו"ר בעל ויואל משה מסאטמאר זצוק"ל וסיפרו לי שגביר עצום נכנס לאדמו"ר וביקש לפתוח עיתון יומי לחסידי סאטמאר והוא ישלם את כל ההוצאות, והאדמו"ר השיב לו שימתין כמה ימים כדי שיוכל לעיין בהצעה ואח"כ יאמר תשובה, ולאחר כמה ימים באה התשובה מהאדמו"ר שאינו מסכים לזה, ומשום שעיתונים מגשימים את המקרים על ידי פוליטיקה ומשכיחים את הקב"ה וכדי לפתוח עיתון צריך פיקוח מיוחד לראות שיזכירו את שמו של הקב"ה על כל דבר, ואמר האדמו"ר שהיות שאינו יכול לקבל על עצמו אחריות על זה שאכן יזכירו את שמו של הקב"ה על כל דבר לכן אינו מסכים שיהיה עיתון יומי".

קריאה בעיתונים

"הטעם של אותם גדולים שנהגו לקרוא מעט בעיתונים אמנם מאידך גיסא היו גם גדולים וצדיקים שהיו קוראים מעט בעיתונים, וטעמם נראה עפ"י מה שאמר הח"ח בעת ששרה שנירר ע"ה פתחה את "בית יעקב" שקמו אז נגדה מתנגדים שטענו שחז"ל אמרו ש"כל המלמד את בתו תורה כמלמדה תפלות" ואיך ב"בית יעקב" מלמדים את הבנות תורה, אמנם שרה שנירר [שהיתה חסידת בעלזא] הלכה לשאול דעת תורה מהאדמו"ר מבעלזא זיע"א וענה לה האדמו"ר זצ"ל "המוסד הזה ייטיב למי שהיה רע לו, ומי שכבר טוב לו, לא יירע לו על ידי המוסד הזה", והוסיף לה את ברכתו שתצליח.

"ואח"כ הלכה גם להקדוש החפץ חיים זיע"א ושאלה אותו אם עפ"י הלכה הדבר מותר ללמד את הבנות תורה והרי אמרו חז"ל כל המלמד את בתו תורה כמלמדה תפלות, והשיב לה הח"ח שאם המצב הוא שכבר יש תפלות אז וודאי שעדיף תורה מתפלות, ולכן בדורנו שישנם הרבה דעות זרות, ואם הבנות לא ילמדו תורה הם יתעסקו עם תפלות אזי מצוה ללמדם תורה, עכ"ד.

"ועל דרך זה נראה לבאר את מנהג אותם הגדולים שנהגו להסתכל קצת בעיתונים, שבתור מנהיגי ישראל היו באים לשאול אותם שאלות שיש בהם בלבול של תפלות דפוליטיקה, וכדי שידעו מה להשיב היו חייבים קצת לדעת מה נעשה בעולם כדי שלא יטעו אותם, ואם לא שהיו מסתכלים בעיתון, הרי יבלבלו אותם מצד אחר שלא יהיה להם מה להשיב כראוי, ולכן כבר עדיף שיסתכלו מעט בעיתון, אבל למעשה וודאי שבלא טעם זה לא היו מסתכלים בעיתונים כלל וכפי שאמרנו שהעיתונים מבלבל את האדם לחשוב כאילו הכל הוא עפ"י דרך הטבע ומשכיח את הנהגת הקב"ה בעולמו".

גזירת הגיוס וחוק הגיור

"והנה פוליטיקה אין לה שום קשר לדעת תורה, ואך דוגמא לדבר נביא ממה שבימים אלו רוגזים כל החרדים על גזירת גיוס בני הישיבות, ומאידך על כמה גזירות לביטול הייחוס של בית ישראל  אין נשמע כלל קול מחאה ואין עושים עסק מזה כלל, שעתה עומדים הממשלה כאן לחוקק חוק להכשיר מאות ואלפי גויים ולקבלם כגרים ויהודים גמורים בלא קבלת מצוות כלל - וכך להכשירם לבוא בקהל, וכמו כן עומדים לחוקק שכל רב יוכל לסדר גיטין וקידושין ולדאבוננו יש רבנים שמוכנים לסדר קידושין לממזרים ולערוך גיטין פסולים, ומכל זה עלול ח"ו להיות מהפיכה ממש בייחוס של כל בית ישראל לעשות את כל בית ישראל בערבוביא והתבוללות ועל ידי זה אנו נטמא חלילה, ודבר זה מעמיד אותנו בסכנה נוראה של סילוק השכינה מישראל וכפי שאמרו חז"ל שאם אין המשפחות שלנו מיוחסות אז הקב"ה מסלק את שכינתו מאיתנו, ואיככה אוכל וראיתי באבדן מולדתי ח"ו.

"ובכל זה יש לתמוה למה באמת אין שומעים קול מחאה אדירה גם על זה וכמו שמוחים על גזירת הגיוס - ואיך יכולים לראות כבלע את הקודש ולשתוק, אלא הביאור בזה הוא שבמחאתם אינם זועקים למען כבוד שמים, ולכן על גזירת הגיוס שסופו נוגע לנו שיש בו סכנה של מאסר בזה יוצאים לקול מחאה אדירה, אבל על צרת השכינה של ביטול הייחוס מעם ישראל אין דואגים כלל ואין מזכירים את זה.

"ועל כגון דא אמר הקב"ה בחטא פלגש בגבעה "על כבודי לא מחיתם ועל כבוד בשר ודם מחיתם", ואף כאן אני שומע כעין בת קול שצווחת ואומרת "על כבודי שלא תסתלק שכינה מישראל לא מחיתם, ואילו על כבודכם שלא תכנסו למאסר אז אתם מוחים".

"וממוצא דברים אתה למד כמה שפוליטיקה אין לה שום שייכות לדעת תורה, שהם מתעסקים רק עם גזירת הגיוס כיון שעפ"י הפוליטיקה והחשבונות שלהם העיקר הוא גזירת הגיוס שסופה נוגע להם, ואין כאן שום דעת תורה ולא איכפת להם כלל כבוד שמים וכפי שאנו רואים שלא נשמע מהם כלל קול מחאה על גזירת ביטול הייחוס שיש בו צער השכינה".

הקרב על הקברים

"וכמו כן אף נוכל לראות דוגמא נוספת לזה מאותם האנשים שמשקיעים את כל כוחם ומרצם במחאה נגד פינוי קברי עכו"ם מתקופת תרח ואבותיו, והולכים להתפלל על קברם שירחמו עליהם, ומאידך הם שותקים בשעה שבולעים כל קודש בחמורות שבחמורות וכמו על גזירות הגיוס וביטול הייחוס שאין שומעים מהם קול מחאה כלל, והן הן הדברים, שהשטן מסמא את העיניים ובכל מה שנוגע לפוליטיקה כמו פינוי העצמות הנ"ל הם מוחים אבל על כבוד ה' אינם מוחים".

כיבוש חצי האי קרים

"והנה בשבוע האחרון הרוסים כבשו את העיר "קרים" ובכל העולם ישנו רעש גדול סביב לזה, ולפי המסורת שיש בידינו מאא"ז הגר"א זיע"א הרי זהו סימן ל"פעמי משיח", והן אמת שאין אנחנו יודעים בדיוק מהו הכוונה "פעמי משיח", אבל וודאי שזהו סימן לגאולה הקרובה, ואפשר שכוונתו שזהו כמו "פעמון" שמעורר אותנו להתכונן לביאת המשיח".

הממשלה - עמלק

"והנה ההקדמה לביאת המשיח הוא מלחמת עמלק, ובזמנינו אנו נמצאים כבר בעיצומה של מלחמת עמלק, שהממשלה כאן הם עמלק ממש שרודפים את הדת ורוצים לעקור לגמרי כל מה שיש בו זכר של דת, ומצאו להם כאן כמה עמלקים שהתלבשו בכסות דתיים לסייע להם, ואנו כעת במצב של הקדמה לביאת המשיח.

"וכבר באו דברינו בתחילת המאמר שאם אנו נחדיר בקרבינו היטב היטב ביום הפורים שהקב"ה מנהל את כל הטבע, הרי יהא בזה מפלה גדולה לכח עמלק, ולכן נכריז עתה כולנו יחד "אני מאמין באמונה שלמה שאין טבע ומקרה בעולם כלל", והנה עכשיו לאחר שכולנו הכרזנו שאין טבע ומקרה בעולם כלל, אזי עמלק קיבלו מפלה גדולה שעכשיו מחינו אותם על ידי שהכרזנו להיפוך משיטתם שאומרים רח"ל שאין בורא עולם".

האזינו לנאומו המלא של הראב"ד