אאא

חודשים לא פשוטים עוברים על קהילת 'שובו בנים - נחמת ציון', לאור החשדות החמורים שמיוחסים למנהיג הקהילה, הרב אליעזר ברלנד. 

הרב השוהה בחודשים אלו במרוקו לא מתכוון לחזור בחודש הקרוב לישראל, ומספר מצומצם של תלמידיו ומקורביו נמצאים עמו הרחק מהארץ. 

       קראו עוד: 

              הרב ברלנד מעיד על עצמו: אני רשע נורא וגדול ביותר

              הרב ברלנד מסתתר באחד מציוני המקובלים במרוקו

על רקע הפרשה המסעירה, בוחרים רבנים בולטים להביע תמיכה ברב ברלנד. לידי 'כיכר השבת' הגיע מכתב שכתב הגאון הרב משה מרדכי קראפ, מרבני העיר קרית ספר ומתלמידי מרן פוסק הדור הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצוק"ל.

לשון המכתב המלא:

"ע"פ התוה"ק וכידוע לכל לומד בספר "חפץ חיים" אסור להרהר אחר מי שמוחזק תלמיד חכם וצדיק ולקבל ולשמוע וכל שכן במי שכל ימיו מזכה את הרבים (עיין יומא פז). וק"ו כשידוע שקמו עליו שונאים בענייני ממונות וכיו"ב דפשוט ב"חפץ חיים" שהקול יוצא מהשונאים, וכל הנגרר אחרי דברי שטות כאלו מעיד על עצמו ששקוע בהבלים וטמאה כזו, ואוי לדור שכך עלתה בימיו, ואף זה מהבירור האחרון שלפני ביאת משיח, אשר חוצפה יסגי בריש גלי על ד' ועל תורתו בלא פחד ומורא הלא הם עזי פנים שבדור את כולם ישא הרוח במהרה, ונגלה כבוד ה' וזרחה ליראי שמו שמש צדקה ומרפא ויתקיים בם "ואוהביו כצאת השמש בגבורתו".

הכו"ח בצער על צערה של השכינה וצערן של ת"ח וצדיקים
וצערן של ישראל ומצפה במהרה לישועת ד' ולגילוי כבוד שמים
והרמת קרן התורה וכנסת ישראל
משה מרדכי קארפ