אאא

הרבה לא יודעים מה עבר במוחו של השדרן גבי גזית (שעליו נאמר באיכה "גדר דרכי בגזית נתיבתי עיוה") כאשר החליט לנבור באתר החרדי "כיכר השבת" בשבוע שעבר, כאשר הארץ רותחת וגועשת בענייני כיסם של כל אחינו בני ישראל וגם בני דודינו הישראלים, והחליט לחפש דווקא על הגיוס של הבחורים הלומדים תורה קצת "שמאלץ", לשמן את תוכניתו במגיבים קולניים שיוכלו לחרוך את גרונם בשתיים וחצי דקות ולא להעביר את המסר שהם רוצים כאשר הוא גורם להם לסטות מהנושא ולענות על שאלות טיפשיות וקנטרניות.

אז נכון שיש שתי בעיות בקטע הקודם. א. שהוא יוצר משפט ארוך מדי. ב. שלא באמת הוא יבזבז את זמנו היקר על דברים נחותים כאלו אלא ישלח את עושי דברו התחקירנים לנבור באתר ולמצוא יהלומים. רק שאלו האחרונים, במקרה שלי על המאמר "סגולות נגד גיוס", לא עשו עבודה משהו משהו, והתוצאה היתה מחפירה. (מי שמעונין לשמוע את כל הסיפור יכול לחפש ביוטיוב ולהבין הכל).

הואשמתי באשמות שווא גם כשהועלתי יום למחרת להביע את דעתי ולדרוש את סליחתו של האחרון  ואחזתי בדעתי שיש צורך בגיוס המשתמטים מן הישיבה ולהשאיר את לומדי התורה במקומם, וכנגד הצעה זו, טענו שאני נוטה לצד החרדי ולא רואה את הצורך החיוני(?) בחיילים כאן ועכשיו.

ואני לתומי חשבתי שאם אומר את האמת שאני לא קנוי אלא פשוט הבאתי סגולות אקטואליות, אענה בהבנה, אך לא! להיפך!!

אז החלטתי לבוא במאמר חדש ולהראות שגדולי ישראל עמלו הרבה יותר למצוא סגולות ולחבר תפילות לחיילינו היהודים יותר מאשר למצוא דרך למלט אותם מזה

המאמר כאן לא בא להעלות ניצוצות מן העבר אלא בא להעביר את המסר שגם סגולות לחיילים יש והרבה בנוסף לקמעים העתיקים אשר שמרו את חיילינו בכל צבאות העולם.

סדר הכנה ותפלה לחייל הישראלי לפני צאתו להגנה ולקרב

קודם כל יחזור בתשובה שלמה בכל לבו ויאמר וידוי בקצרה ידוע מה שדרשו ע"פ מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו היינו ירא מעבירות שבידו ודקדקו לומר שבידו, להורות שעוד לא חזר מהם. אמנם אם יחזור בתשובה ויקבל על עצמו שלא יחזור עליהם הרי הוא צדיק ואין לו לירא וה' יהיה לו לעזרה ושמירה. ולכן קודם כל יאמר:

"הריני מקבל עלי מצות עשה של התשובה כמו שכתוב "ושבת עד ה' אלוהיך ושמעת בקולו" ומקבל עלי שלא אחזור על המעשים הרעים אנא ה' ברחמיך הרבים והפשוטים קבל נא תשובתי".

"רבונו של עולם בעל הרחמים והסליחות כפר נא לחטאים ולעוונות ולפשעים שחטאתי אני וביתי והנני מתחרט עליהם ואתה צדיק על כל הבא עלינו כי אמת עשית ואנחנו הרשענו ועזרנו על דבר כבוד שמך"

יקרא ק"ש כולה ואם אין זמן יקרא מה שיוכל כן הזהיר מרן החפץ חיים לחיילים ושורש הדבר מרבותינו זכרונם לברכה שדרשו על פסוק שהיה משמיע הכהן והוא "שמע ישראל אתם קרבים וכו'". שאפילו אין בהם אלא מצות ק"ש ראויים לנצח את האויב.

כל חייל יקבל עליו עול מלכות שמים בלב ונפש וכה יאמר:

"הריני מקבל עלי מלכות שמים וירא ממנו משום שהוא גדול ושליט ועיקר ושורש כל העולמות והריני ממליכו על כל רמ"ח איברי ושס"ה גידי (ובזה מסלק מעליו כל הדינין כמבואר בזוהר) ועוד יאמר הריני מקבל עלי מצות ואהבת לרעך כמוך והריני אוהב את כל אחד מישראל כנפשי ומאודי.

יאמר מזמור יענך ה' י"ב פעמים ויאמר הפסוק: "לדוד ברוך ה' צורי המלמד ידי לקרב אצבעותי למלחמה תפול עליהם אימתה ופחד בגדול זרועך ידמו כאבן כאבן ידמו זרועך בגדול ופחד אימתה עליהם תפול" ג"פ ישר והפוך ועוד פסוק זה "ואת האנשים אשר פתח הבית הכו בסנורים מקטון ועד גדול וילאו למצא הפתח הפתח למצוא וילאו גדול ועד קטן בסנורים הכו הבית פתח למצא וילאו גדול ועד קטן בסנורים הכו הבית פתח אשר האנשים ואת" ג"פ ישר והפוך והובא בבקשה ותפלה של רבי ישמעאל הכהן ורבי עקיבא ואח"כ יאמר "בעזרתך צור ישראל האל המושיע והמציל איש מלחמה נקראת צא נא לישע עמך ועמוד לימיננו ותשלח מלאכיך אתנו לעזרנו במלחמה ולהדוף את כל האויבים מפנינו והנני נגש להלחם באויביך הבאים להלחם בנו והחושבים להשמידינו ולירש את ארצך עשה למען שמך עשה למען ימינך עשה למען תורתך עשה לען קדושתך למען יחלצון ידידך הושיעה ימינך וענני" וכשנגש להגנה יאמר הנני ניגש להגן ולשמור על ישראל עמך מהאויבים הבאים וכו'.

תפלת אבות על בנים

כלל גדול למדנו חכמי המוסר והובאו הדברים בספר פלא יועץ בכדי שהברכה שמברך אחד את חברו תתקיימנה, ראוי קודם לברך את ה' ושוב את חברו ושורש הדבר מזוה"ק וכן סדר המשורר דוד נעים זמירות ישראל "תהלת ה' ידבר פי", ואח"כ "יברך כל בשר" וכן יאמר המברך יהי שם ה' מבורך מעתה ועד עולם יתברך שמו של מלך מלכי המלכים בעולמות שברא ואחר כר יברך את בנו או חבירו וראוי לכל אב ואב לברך את בנו לפני צאתו לגיוס וכה יאמר:

"מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה אהרן יוסף דוד ושלמה הוא יברך את בני (פלוני בן פלונית) ויקויים בו ברכת כהנים המשולשת האמורה בתורה "יברכך ה' וישמרך יאר ה' פניו אליך ויחנך ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום" ויקוים בו כל הברכות שבירכו יעקב ומשה את בני ישראל ויאמר שיר למעלות אשא עיני וכו'"

ומדי פעם בפעם יתפלל עליו בעת פתיחת ההיכל או באיזה זמן שהוא ואם יש לו זמן יאמר הע"ב פסוקים הנזכרים בשמו של ה' וקודם כל יפריש מעות לצדקה כפי יכולתו לכבוד נשמת רבי מאיר בעל הנס ויאמר זה אני נותן להצלת בני מהאויבים ומכל פגע רע ושיחזור לשלום לבית. ויאמר פעמיים אלהא דמאיר ענני ויתן הכסף לת"ח צנועים או לקופות בית הכנסת ואם הוא שבת יכוין במחשבתו את סכום ההפרשה שמחר יתן לעניים וכך יתפלל:

 "אנא ה' חוס וחמול עלי ועל אשתי ועל בני חמודי אשר טפחתיו ורביתיו עד הלום ועכשיו עומד על המשמר להגן על עמך ישראל ועל ארצך הקדושה אנא ה' שמור אותו בצאתו ובבואו יחד עם כל חיילי ישראל ותגן עליו בחסדך מהאויבים ומכל מין סכנה וחזקהו ואמצהו לעמוד מול האויב ותשלח מלאכיך לעירו ולהדוף את כל האויבים מפניו ויהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו שתתן בלבו לשוב בתשובה שלמה לפניך ותיטע תורתך ויראתך בלבו ותצילהו מכל חטא ועון ומכל דבר רע ומהרהורים רעים ולא יבא לידו שום מכשול ויתמיד בעבודתך ויראתך כל הימים וילך לשלום ויחזור לשלום ותזכנו אני ואמו לראות חופתו וכל שמחתו אכי"ר".

"יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו אלהי אברהם איתן האזרחי איש החסד ואלהי יצחק נאזר בגבורה הנעקד על גבי המזבח אלהי יעקב איש תם כליל תפארת אשר קראת שמו ישראל והצלתו מעשו ומלבן הארמי ומכל שונאיו והוצאתו מצרה לרווחה ומאפילה לאורה כן תצילני היום ובכל יום ויום מכל פגעים רעים ומאיש חמסים תנצרני ואימתך הגדולה תפיל על כל הבאים כנגדי שלא יוכלו להזיק לי לא בגופי ולא בממוני וסתום פיות שוטני ושונאי וצוררי "וידבר דוד לה' את דברי השירה הזאת ביום הציל ה' אותו מכף כל אויביו ומכף שאול ויאמר ה' סלעי ומצודתי ומפלטי לי אלהי צורי אחסה בו מגיני וקרן ישעי משגבי ומנוסי מושיעי מחמס תושיעני מהולל אקרא ה' ומאויבי אושע.

 אנא ה' התמלא רחמים ותושיענו ותפלטני כי רחום אתה לב נשבר ונדכה אלהים לא תבזה יהיו לרצון וכו'.

 יהי רצון מלפניך ה' אלהי ואלוהי אבותי אביר יעקב קדוש ישראל שבסגולת קריאת המזמור הזה תתמלא רחמים על כל ישראל יושבי העיר הזו (יאמר שם העיר) ותשמרנו מיד אויבינו וכל הקמים עלינו ותצילנו מרעה ומרעב ומשבי ומביזה ומכל פחד ומכל צער ותכניע ותשפיל את כל אויבינו תפול עליהם אימתה ופחד (יכוין בשם תעא"ו – ראשי תיבות תפול עליהם אימתה ופחד) בגדול זרועך ידמו כאבן ותתן בלב המלך והשרים עצה טובה ונכונה לשים שלום בארץ והשקט ובטח ותתן בלבם רחמנות להטיב אלינו וכשם שענית ליעקב בבית אל כשאמר "ואעשה שם מזבח לאל העונה אותי ביום צרתי" וכן דוד המע"ה היה מתפלל כשהיה יואב במלחמה יענך ה' ביום צרה ישגבך שם אלהי יעקב הוא השם שאמר יעקב אע"ה לאל העונה אותי ביום צרתי בשם הזה אקרא אליך אהיה יהוה אדני יעננו ביום קראנו וזכות השמות היוצאים מהמזמור הזה ונקודותיו ותיבותיו ואותיותיו וטעמיו יגן עלינו ועל כל ישראל יושבי העיר הזו (יאמר שם העיר) להכרית כל החוחים והקוצים הסובבים את השושנה העליונה.

 אנא מלך רחום וחנון פדה את בני יעקב מחימה והפר תפר עצת כל הקמים עלינו יהיו נגד פניך צרותינו וראה בעניינו וריבה ריבנו וידעו כל הגוים כי אתה קדוש ישראל זכר נא בניך עניים ואביונים מצפים לישועתך כל הימים אבינו מלכנו יכבשו רחמיך את כעסך ויגולו רחמיך על מדותיך חי וקיים עשה לנו נסים ונפלאות בשם אדני צבאות לנצח בו אויביך ובשם אלהים צבאות ובשם אל שדי צדיק יסוד עולם לשמור כל ישראל ובפרט יושבי העיר הזו (יאמר שם העיר) בשם אהיה כתר ובשם הוי"ה ת"ת ובשם אדני היכל קדשך תשגבנו ותושיענו ויעמדו מליצי יושר להכניס תפלותינו לפניך למען רחמיך המרובים כדכתיב כי אל רחום ה' אלהיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם עשה למען שמך עשה למען ימינך עשה למען תורתך עשה למען קדושתך למען יחלצון ידידיך הושיעה ימינך וענני יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי.

 משם רבינו האר"י זיע"א

אם תראה אויבים ואתה בצרה ומתירא מהם תעשה שם שד"י בידך הימנית דהיינו תן שלש אצבעותיך על המצח והאגודל והזרת על פניך כמו בקריאת שמע ותאמר "במאמר אל שדי במאמר אל שדי במאמר אל שדי" ואחר כך יוריד אצבעותיו ויאמר "ואתה ה' מגן בעדי כבודי ומרים ראשי ואתה ה' אל תרחק אילותי לעזרתי חושה: ובחסדך תצמית אויבי והאבדת כל צוררי נפשי כי אני עבדך: וירדו כל עבדיך אלה אלי והשתחוו לי לאמר צא אתה וכל העם אשר ברגליך ואחר כן אצא ויצא מעם פרעה בחרי אף:".

ואחר כך יאמר תחנה זו

"יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו שתשלח לי שרים ומלאכים הקדושים היוצאים מן הפסוקים האלו שילכו עמי בכל דרכי ויצליחו אותי וישמרו אותי מכל האויבים והליסטים ומכל מיני פורעניות המתרגשות ובאות לעולם ויחתו כל השונאים והצוררים בכח שם שדי שאמר לעולמו די שלא יוכלו לשלוט בל כל השונאים והאויבים והאורבים עלי לרעה ותצילני מכל מיני כלי זיין ותצליח את דרכי אמן".

ובצאתו מפתח ביתו יאמר "בית יעקב לכו ונלכה באור ה' כי כל העמים ילכו איש בשם אלהיו ואנחנו נלך בשם ה' אלהינו לעולם ועד".

 סגולה נפלאה מיעקב אבינו ע"ה

הועתקה מכתב יד ישן נושן קבלה איש מפי איש עד יעקב אבינו ע"ה לבטל מדת הדין וגזרות קשות ורעות ומלחמה מן העיר וכבר בחנוהו ונסוהו הדבר הזה שרצו להרוג את כל היהודים ב"מ ולא יכלו למצוא הפתחים בבואם אל רחוב העיר של ישראל ולא לשום אחד וזה סדרה:

יעמוד במקוה ויכסה ראשו בכובע ויאמר "משביע אני עליכם כל מלאכי רחמים וכל מלאכי עליונים המפוארים והמיוחדים שתבואו לעזרתנו היום ותצילנו מכף אויבנו שלא יוכלו להזיקנו בשם הגדול והקדוש (יחשוב בליבו ולא יבטא בשפתיו) רח"ש תמי"ף בשכמל"ו והנה השם הנ"ל הוא שמו של הקב"ה שם וגדול ויעקב אבינו מסר אותו לבניו בשעת פטירתו שאמר להם האספו ואגידה וכו' שיזכירוהו בעת צרתם וזה השם יוצא מהתיבות "רחום חנון שומר תומך מציל ישר פודה". (יאמר ג"כ שם של מ"ב)

"אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה קבל עמך שגבנו טהרנו נורא נא גבור דורשי יחודך כבבת שמרם ברכם טהרם רחמי צדקתך תמיד גמלם חסין קדוש ברוב טובך נהל עדתך יחיד גאה לעמך פנה זוכרי קדושתך שועתינו קבל ושמע צעקתינו יודע תעלומות ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד".

ואם ילכו מכל שכונה ושכונה עשרה אנשים יראי ה' ביחד לטבילה ויכסו את ראשיהם בכובע ויעשו הסדר הנ"ל ובצאתם תיכף מן המקוה תתבטל הגזרה.

 בנוסף לתפילות והלחשים שעזרו לשמור על חיילינו נוספה קמיע מיוחדת שהיתה נישאת בכיסם והיו מתפללים מתוכה את הפסוק ויהי בנסוע הארון וכו'

את פיענוח הקמיע אני אשאיר לכם והיות והוא קל מדי...

ובה

ורק

יוו

ינש

ךינ

אוה

באי

ינא

ימו

היא

ךסנ

מךח

מבו

בלש

הסר

אשמ

ופי

ווא

פוה

רהה

ופר

יען

מהה

הצב

ימי

נבי

שיר

תיאל

 

עוד לחש מספר שלשלת הקבלה

יאמר שבע פעמים "אמתלאי בת עורבתא" וינצל החייל מכל השונאים.

 סגולה ותפילה נפלאה לחילים מהרב יהודה פתייה זצוק"ל, ובמיוחד לאלו שצריכים הגנה מהתקפות אויר ניתנת לנו על ידי הרב יהודה פתייה זצוק"ל שיאמרו אותו כל יום פעם אחת ובזמן התקפה אוירית יאמרוהו בלי הפסק:

 לַמְנַצֵּחַ, מִזְמוֹר לְדָוִד. יַעַנְךָ יְהוָה, בְּיוֹם צָרָה יְשַׂגֶּבְךָ, שֵׁם אֱלֹהֵי יַעֲקֹב. יִשְׁלַח-עֶזְרְךָ מִקֹּדֶשׁ וּמִצִּיּוֹן, יִסְעָדֶךָּ. יִזְכֹּר כָּל-מִנְחֹתֶךָ וְעוֹלָתְךָ יְדַשְּׁנֶה סֶלָה. יִתֶּן-לְךָ כִלְבָבֶךָ; וְכָל-עֲצָתְךָ יְמַלֵּא. נְרַנְּנָה, בִּישׁוּעָתֶךָ   וּבְשֵׁם-אֱלֹהֵינוּ נִדְגֹּל; יְמַלֵּא יְהוָה, כָּל-מִשְׁאֲלוֹתֶיךָ. עַתָּה יָדַעְתִּי כִּי הוֹשִׁיעַ יְהוָה, מְשִׁיחוֹ: יַעֲנֵהוּ, מִשְּׁמֵי קָדְשׁוֹ בִּגְבֻרוֹת, יֵשַׁע יְמִינוֹ. אֵלֶּה בָרֶכֶב, וְאֵלֶּה בַסּוּסִים; וַאֲנַחְנוּ, בְּשֵׁם-יְהוָה אֱלֹהֵינוּ נַזְכִּיר. הֵמָּה, כָּרְעוּ וְנָפָלוּ וַאֲנַחְנוּ קַּמְנוּ, וַנִּתְעוֹדָד יְהוָה הוֹשִׁיעָה הַמֶּלֶךְ, יַעֲנֵנוּ בְיוֹם-קָרְאֵנוּ".

 "וַיְהִי בִּנְסֹעַ הָאָרֹן, וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה:  קוּמָה יְהוָה, וְיָפֻצוּ אֹיְבֶיךָ, וְיָנֻסוּ מְשַׂנְאֶיךָ, מִפָּנֶיךָ".

"יִתֵּן יְהוָה אֶת-אֹיְבֶיךָ הַקָּמִים עָלֶיךָ, נִגָּפִים לְפָנֶיךָ".

"לֹא-יִתְיַצֵּב אִישׁ, בִּפְנֵיכֶם:  פַּחְדְּכֶם וּמוֹרַאֲכֶם יִתֵּן יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם, עַל-פְּנֵי כָל-הָאָרֶץ אֲשֶׁר תִּדְרְכוּ-בָהּ, כַּאֲשֶׁר, דִּבֶּר לָכֶם".

"תִּפֹּל עֲלֵיהֶם אֵימָתָה וָפַחַד בִּגְדֹל זְרוֹעֲךָ יִדְּמוּ כָּאָבֶן". (ישר והפוך)

"וּלְכֹל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, לֹא יֶחֱרַץ-כֶּלֶב לְשֹׁנוֹ, לְמֵאִישׁ, וְעַד-בְּהֵמָה--לְמַעַן, תֵּדְעוּן, אֲשֶׁר יַפְלֶה יְהוָה, בֵּין מִצְרַיִם וּבֵין יִשְׂרָאֵל".

"כִּי-תַעֲבֹר בַּמַּיִם אִתְּךָ-אָנִי, וּבַנְּהָרוֹת לֹא יִשְׁטְפוּךָ:  כִּי-תֵלֵךְ בְּמוֹ-אֵשׁ לֹא תִכָּוֶה, וְלֶהָבָה לֹא תִבְעַר-בָּךְ". 

"כָּל-כְּלִי יוּצַר עָלַיִךְ, לֹא יִצְלָח, וְכָל-לָשׁוֹן תָּקוּם-אִתָּךְ לַמִּשְׁפָּט, תַּרְשִׁיעִי".

"סוּרוּ מִמֶּנִּי, כָּל-פֹּעֲלֵי אָוֶן כִּי-שָׁמַע יְהוָה, קוֹל בִּכְיִי.שָׁמַע יְהוָה, תְּחִנָּתִי יְהוָה, תְּפִלָּתִי יִקָּח".

"יָקוּם אֱלֹהִים, יָפוּצוּ אוֹיְבָיו וְיָנוּסוּ מְשַׂנְאָיו, מִפָּנָיו.כְּהִנְדֹּף עָשָׁן, תִּנְדֹּף: כְּהִמֵּס דּוֹנַג, מִפְּנֵי-אֵשׁ יֹאבְדוּ רְשָׁעִים, מִפְּנֵי אֱלֹהִים".

"וִיהִי, נֹעַם אֲדֹנָי אֱלֹהֵינוּ עָלֵינוּ: וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ, כּוֹנְנָה עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ, כּוֹנְנֵהוּ".

 "יֹשֵׁב, בְּסֵתֶר עֶלְיוֹן בְּצֵל שַׁדַּי, יִתְלוֹנָן.אֹמַר לַיהוָה מַחְסִי וּמְצוּדָתִי אֱלֹהַי, אֶבְטַח-בּוֹ. כִּי הוּא יַצִּילְךָ, מִפַּח יָקוּשׁ; מִדֶּבֶר הַוּוֹת. בְּאֶבְרָתוֹ, יָסֶךְ לָךְ וְתַחַת-כְּנָפָיו תֶּחְסֶה צִנָּה וְסֹחֵרָה אֲמִתּוֹ. לֹא תִירָא מִפַּחַד לָיְלָה;    מֵחֵץ, יָעוּף יוֹמָם.מִדֶּבֶר, בָּאֹפֶל יַהֲלֹךְ;  מִקֶּטֶב, יָשׁוּד צָהֳרָיִם. יִפֹּל מִצִּדְּךָ, אֶלֶף וּרְבָבָה מִימִינֶךָ: אֵלֶיךָ, לֹא יִגָּשׁ. רַק, בְּעֵינֶיךָ תַבִּיט; וְשִׁלֻּמַת רְשָׁעִים תִּרְאֶה. כִּי-אַתָּה יְהוָה מַחְסִי; עֶלְיוֹן, שַׂמְתָּ מְעוֹנֶךָ. לֹא-תְאֻנֶּה אֵלֶיךָ רָעָה; וְנֶגַע, לֹא-יִקְרַב בְּאָהֳלֶךָ. כִּי מַלְאָכָיו, יְצַוֶּה-לָּךְ לִשְׁמָרְךָ, בְּכָל-דְּרָכֶיךָ. עַל-כַּפַּיִם יִשָּׂאוּנְךָ:  פֶּן-תִּגֹּף בָּאֶבֶן רַגְלֶךָ. עַל-שַׁחַל וָפֶתֶן, תִּדְרֹךְ; תִּרְמֹס כְּפִיר וְתַנִּין.כִּי בִי חָשַׁק, וַאֲפַלְּטֵהוּ; אֲשַׂגְּבֵהוּ, כִּי-יָדַע שְׁמִי. יִקְרָאֵנִי, וְאֶעֱנֵהוּ עִמּוֹ אָנֹכִי בְצָרָה אֲחַלְּצֵהוּ, וַאֲכַבְּדֵהוּ. אֹרֶךְ יָמִים, אַשְׂבִּיעֵהוּ; וְאַרְאֵהוּ, בִּישׁוּעָתִי".

 "אָנָּא בְּכֹחַ גְּדֻלַּת יְמִינֶךָ תַּתִּיר צְרוּרָה קַבֵּל רִנַּת עַמֶּךָ שַׂגְּבֵנוּ טַהֲרֵנוּ נוֹרָא נָא גִבּוֹר דּוֹרְשֵׁי יִחוּדֶךָ כְּבָבַת שָׁמְרֵם בָּרְכֵם טַהֲרֵם רַחֲמֵי צִדְקָתֶךָ תָּמִיד גָּמְלֵם חֲסִין קָדוֹשׁ בְּרוֹב טוּבְךָ נַהֵל עֲדָתֶךָ יָחִיד גֵּאֶה לְעַמְּךָ פְּנֵה זוֹכְרֵי קְדֻשָּׁתֶך שַׁוְעָתֵנוּ קַבֵּל וּשְׁמַע צַעֲקָתֵנוּ יוֹדֵעַ תַּעֲלוּמוֹת".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

 והבונבונירה של המאמר

שני חלקי קמעין של הרב כדורי שנתן לחיילים לשמירה מפני כלי זין כדור עופרת והפצצות

וזה לשון הבקשה של הקמיע הראשון "בעזרת ה' נעשה ונצליח ... יהי רצון מלפניך ה' אלקי ואלקי אבותי שתעשה למען רחמיך וחסדיך ותחוס ותרחם על נושא קמיע זה עליו.... מכל כלי זיין פצצות ופגזים מוקשים ומכל אויב ואורב למען שמותיך הקדושים אלו ואל תשיבנו ריקם מלפניך ברוך אתה ה' שומע תפילה..."

 לשון הבקשה בקמיע השני

"משביע אני עליכם המלאכים הקדושים בשם ה' אלהי אברהם ויצחק ויעקב שלא יזיק נושא קמיע זה שום ברזל וחרב ולא כל כלי עץ ואבן ולא זיין כלל ולא שום דבר רע  בעולם... צוה פחד על כל שונאי ואויבי וכל מבקשי רעתי בין הבאים מאחרי בין הבאים מצדי...והצילני ממים רעים...אתה ה' תשמור ותנצור נושא קמיע זה מכל נזק ואבדון של קנה רובה וכדור עופרת ולא ישלוט בו ולא בגופו כלל בזכות אלו האותיות העצומות כי על כל דבר אתה יכול ונראה שמירה מעולה...

 יהי רצון שלא נזדקק לשום חייל ויושבתו המלחמות והאויבים כמאמר אחרית הימים "וישבו לבטח ואין מחריד..." אמן כן יהי רצון