אאא

בשעה 22:00 הלילה, ייצא מישיבת קול תורה מסע הלויתו של זקן המשגיחים, משגיח ישיבת קול תורה הגה"צ רבי גדליה אייזמן שהלך לעולמו והוא בן 102.

המשגיח זצ"ל נולד בי"ד באייר תר"ע בוורשא שבפולין למשפחה חסידית.

בצעירותו נסע לקמניץ שבליטא כדי ללמוד אצל ר' ברוך בער ליבוביץ זצ"ל. מאוחר יותר עבר ללמוד בישיבת קלצק, בה שימש כר"מ באותם ימים מרן הגרא"מ ש"ך זצ"ל. בקלצק גם זכה המשגיח להתבשם משיחות המוסר של המשגיח הגאון רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל.

לימים, כשהיה חשש שיגויס לצבא הפולני נמלט לארץ ישראל בדרכון מיוחד שהשיג לו הרב צבי יהודה קוק, עמו התכתב בדברי תורה.

בבואו לישראל שקד על תלמודו בישיבת מרכז הרב ולאחר נישואיו, המשיך ללמוד בכולל של ישיבת מרכז הרב.

בשנת תש"ד החל לכהן כמשגיח וכמנהל רוחני בישיבת קול תורה.

לפני כשלושים שנה, כשהוא עדיין בשיא כוחו ותוקפו, הודיע לפתע הרב אייזמן להנהלת הישיבה על פרישה מתפקידו לאלתר. כל ניסיונות השכנוע שיישאר לא הועילו.

לנוכח ההפצרות הרבות, הסכים להמשיך ולשמש כיועץ חינוכי מעמיק לתלמידי הישיבה, ושעות רבות כל יום היה יושב בשולי בית המדרש ומקבל תלמיד תלמיד בנפרד.

בי"ד אייר תש"ע, יום הולדתו המאה, הכינו לו תלמידיו הפתעה. רבים מהם השכימו ועלו להתפלל עמו שחרית בהיכל הישיבה, ואחרי התפילה ליווהו בשירה וריקודים עד לביתו, כשהם מאחלים לו מזל טוב ואריכות ימים. הרב אייזמן לא הגיב כלל להמולה סביבו.

כל ימיו התנגד להוציא לרבים את הגיגיו, רק לעת זקנתו הסכים שתלמידיו יוציאו מבחר מהרצאותיו, בספר "גידולי מוסר" (ירושלים תשס"ח). לפני כן יצאו רק דיסקים וקלטות משיחותיו, והיה נדיר להשיגם.