אאא

פרופ' מנואל טרכטנברג הציג הערב (שני) את המלצות הוועדה שהקים ראש-הממשלה בעקבות השבר החברתי בישראל. הדו"ח מכיל המלצות לפתרון הזינוק במחירי הדיור ויוקר המחייה, ומציג גם סעיף מיוחד המוקדש לשילוב חרדים בשוק העבודה.

בסעיף "עידוד תעסוקת חרדים", ממליצים מחברי הדו"ח: "המשך יישום מדיניות הממשלה להגדלת היקף המתנדבים לשירות צבאי ואזרחי, במטרה להסיר את החסם החוקי ובמטרה להקנות למתנדבים כישורים תעסוקתיים הכרחיים תוך ביצוע התאמות קלות על סמך הניסיון שנצבר. יישום הצעד האמור, קרי עמידה ביעדי ההתנדבות הקבועים יוביל לכך שלמעלה מ-50% משנתון הגברים החרדים יתנדב לשירות צבאי או לשירות אזרחי מדי שנה".

בועדה ממליצים עוד להגדיל התמריץ הכלכלי לגברים חרדים להשתלב בתעסוקה, תוך הגדלת השכר הפוטנציאלי של הגבר החרדי המעוניין להשתלב בתעסוקה ביחס להכנסתו שלא מעבודה.

איך זה יבוא לידי ביטוי? בין היתר, הקצאת 500 שוברי הכשרה מקצועית ייעודיים לאוכלוסייה החרדית מדי שנה, אשר יחולקו על ידי מרכזי ההכוון, מינהלת השירות האזרחי-לאומי וגופים אחרים העוסקים בהכוונה ובהשמה בעבודה של גברים חרדים.

הועדה מבקשת גם להתמודד עם "סוגית התמיכה בתלמידי הישיבות המהווה תמריץ שלילי להשתלב בשוק העבודה. כיום, תקציב התמיכה בישיבות מגיע לכמיליארד ש"ח בשנה, מתחלק בין 110,000 תלמידי ישיבה ומותנה באי יציאתם של תלמידים אלו לשוק העבודה (הכולל מאבד את התמיכה המוענקת בגין התלמיד מרגע שזה עוזב את הלימודים ומשתלב בתעסוקה").

מיצ"ב לתלמידים חרדים

הועדה ממליצה להוציא לפועל את עקרונות ועדת גבאי לעניין מלגות קיום לאברכים גם על התמיכה הניתנת לישיבות בגין התלמידים. היא מבקשת ליצור אבחנה בין "מרבית תלמידי הכוללים אשר יוכלו לקבל תמיכה למשך לא יותר מחמש שנים, לבין קבוצה קטנה ומובחרת של תלמידים הבוחרים להתמיד בלימודים בכולל, תוך קביעת יחסים מספריים בין קבוצות אלו. זאת, תוך יצירת מתווה המתמרץ את תלמיד הכולל, במהלך השנה האחרונה ללימודיו בכולל, להשתלב בתעסוקה או בהכשרות מקצועיות, תוך הכוונה לכלים ולתכניות עליהן ממליץ הצוות".

אם ההמלצות הבאות ייושמו, המפלגות החרדיות, מן הסתם, לא יעברו על-כך בשתיקה.

הועדה מבקשת לחייב את כל התלמידים בביצוע מבחני מיצ"ב בגילאי היסודי. "כיום", צוין בדו"ח, "מבחני מיצ"ב, המהווים מדד אמין לבחינת היקף ואיכות הלימודים המתבצעים במוסדות החינוך (מתבצעים בכיתות ב', ה' ו-ח'), אינם חלים על מרבית זרמי החינוך במגזר החרדי. לצורך קבלת תמונת מצב עדכנית ומלאה על טיב והיקף הלימודים במערכת החינוך, מוצע להחיל את מבחני המיצ"ב על כלל התלמידים בישראל, לרבות כלל התלמידים במסגרות חינוך חרדיות".

סעיף נוסף מתייחס לפרשה שהסעירה את המגזר החרדי - הביקורות בכוללים. הועדה ממליצה להגביר ולייעל את הפיקוח על התמיכות בכוללים ובכלל זאת לבחון אפשרות להגדלה הדרגתית של מספר התלמידים המינימאלי.

"באשר לישיבות הקטנות", צוין בדו"ח, "הוועדה ערה לכך שמסגרות אלו, המקבילות לבתי הספר התיכוניים בחינוך הכללי, מיועדות כיום ללימודי קודש בלבד. יש לשאוף לכך כי לאורך זמן ישולבו גם לימודים מכשירי תעסוקה במסגרות אלה, ואז כמובן יהיה על משרד החינוך לסייע בכל דרך לעשות כן. ליישום ההמלצות האמורות מוצע להקצות תקציבים בהיקף של כ-760 מש"ח במהלך החומש הקרוב.

(קובץ להורדה: הסעיף המוקדש לתעסוקת חרדים)