אאא

שר הפנים וסגן ראש הממשלה השר אלי ישי הציע היום במהלך ישיבת הממשלה כי ראש הממשלה או שר מטעמו, יאשרו מעתה את נסיעותיהם של הרבנים הראשיים לחו"ל. "נכון היה להסדיר את הסוגייה בהתאם למקובל, ולפעול בדומה לשרים ולסגני שרים", אמר ישי.

ההצעה, ובעקבותיה, החלטת הממשלה, הגיעה בעקבות סערה ציבורית שקמה לאחר פרסום מסעותיו של הרב הראשי לישראל הרב יונה מצגר לחו"ל. הצעתו של ישי כללה בין היתר מענה גם לנסיעות אלו שאינן ממונות על ידי המדינה אלא נערכות בחסות גופים פרטיים.

שר הפנים ביקש בתחילה להקים וועדת שרים לגיבוש כללי הנסיעה של הרבנים לחו"ל, בהשתתפות המשפטים, שר הדתות, שר המדע והטכנולוגיה, שר ההסברה, שר התקשורת, שר התיירות ושר הרווחה והשרותים החברתיים, אך בסופו של דבר הוסכם על שר אחד שימונה מטעם ראש הממשלה שהוא יאשר את הנסיעות.

החלטת הממשלה מקבעת למשעה את מעמד הרבנים הראשים באופן הדומה למעמד של שר או סגן שר, כשכל נסיעה מאושרת על ידי ראש הממשלה או מי מטעמו.

ההחלטה שהתקבלה הבוקר מאפשרת במידה והנסיעה ממונת על ידי גוף פרטי, לשר הממונה, לקבל החלטה בעצה אחת עם היועצים המשפטים.