אאא

הזהיר בנר זוכה לבנים תלמידי חכמים, כך כתוב בגמרא, וכבר פירשו רוב ראשונים שהכוונה היא בין לנרות שבת ובין לנרות חנוכה.

אלא שהשאלה עולה מעצמה, והרי כל העולם מדליק נרות חנוכה, ולמה לא זוכים כולם לבנים תלמידי חכמים.

רבי יצחק סגי נהור שהיה מצאצאי הראב"ד, השיב שאמנם כולם מדליקים נרות, אבל לא כולם מדליקים בכל ההידורים ובכל דקדוקי המצוות. הדברים הובאו בספר הזכרון לר"י הוטנר, ושם נאמר שהדברים הללו נמסרו מאליהו הנביא שהיה רגיל אצל רבי יצחק סגי נהור.

המאירי לעומת זאת כתב שהזהיר בנר הכוונה היא שהוא זהיר דרך חיבוב מצוה ובהארה מפורסמת, וכן הב"ח כתב שהזהיר הכוונה שעושה נר יפה, ולפי זה באמת לא כולם נזהרים.

ולמה זוכים לבנים תלמידי חכמים?

כתב במנורת המאור, שכיון שנר חנוכה הוא מצוה מדברי חכמים, הזהיר בה זוכה לבנים חכמים.

ולסיום, החזון איש היה נזהר לכבות את נרות החנוכה חצי שעה אחרי צאת הכוכבים של רבינו תם, כשכבר אין שום מצוה, ובאורחות רבינו הסביר שהחזון איש היה נזהר כיון שידע שאנשים לומדים מכל מעשיו, וחשש שמא אם ישאיר את הנרות דולקים, יקפידו גם אחרים להדליק זמן רב יותר ממה שנצרך.