אאא

שמחה גדולה בהיכלי התורה, עם הופעת הסידור החדש "שיח תפילה", המלא בפנינים, הלכות ופסקים נדירים של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א.

הסידור החדש נדפס באותיות מאירות עיניים לתועלת כלל המשתמשים, וכפי שמרן הגר"ח, אשר רואה בסידור החדש כסידורו האישי, לאחר שסודרו בו הנוסחים כפי שהורה, ונדפסו תפילות שנשמטו בהוצאות השונות, התבטא עליו כי "אפשר להתפלל ממנו בכל גיל, הוא שווה לכל נפש".

בנוסף, לאורך הסידור מפוזרות הנהגותיו והוראותיו של מרן החזון איש זיע"א, כפי שמעיד הגר"ח במכתב מיוחד בפתיחת הסידור: "וגם נתתי לו מההוראות ממרן ז"ל שרשומים אצלי".

בסוף הסידור, מודפס קונטרס הפסוקים לשמות הנאמרים קודם ה"יהיו לרצון", בהוראת הגר"ח קנייבסקי, שזהו קונטרס שסודר על-ידו ומתאים לכל שם, לפי הקפדתו כי אדם הקרוי בשני שמות, צריך להוסיף פסוק נוסף המשלב את שני הפסוקים גם יחד.

בין ההלכות שהתחדשו בסידור, מובא פסקו של הגר"ח כי אין צריך שהקשר העליון בתפילין יגע בבית, אלא די בקשר התחתון, ומה שהחמירו העולם, אמר שאין לו שחר. וכן בהלכות ברכות התורה הובאה הנהגתו המופלאה, כי הניעור בלילה ללמוד תורה, חייב לברך ברכות התורה, ואם חזר לישון לאחר מכן, כשיקום משנתו בבוקר, יברך שוב ברכות התורה.

כמו כן מובאות בסידור סגולות נדירות אשר הורה הרב להדפיסם, כך לדוגמא קודם להבדלה מובאים סגולות לזרע-של-קיימא ולבנים זכרים וסגולות נוספות.

את הסידור חותם מאמר מיוחד הנקרא, מאמר התפילה, והוא מאמר מיוחד ובו הוראות מיוחדות היאך יתכונן האדם לעמוד בתפילה, אשר נכתב ע"י הגר"ח ולבקשתו נדפס אף הוא בגוף הסידור.

בימים האחרונים הוגש הסידור החדש אל מרן הגר"ח קנייבסקי אשר שמח והתרגש רבות אל מול סידורו האישי, ועבר עליו בעיון רב. בימים אלה מופץ הסידור בהיכלי השיבות ובתי הכנסיות ומתקבל בשמחה רבה בקרב דורשי השלימות בתפילה והנהגתה.