אאא

מהם השינויים המותרים והאסורים בשעון השבת.
א. לאחר כיבוי או הדלקה מותר.
ב. להקדים כיבוי או הדלקה אסור אא"כ נעשה לצורך גדול.
ג. ויש אוסרים כל שינוי בשעון השבת אא"כ נעשה לצורך גדול.
ד. ויש הסוברים שאף לצורך גדול אסור דחשיב כמכבה ומדליק בידים אפי´ כשמאחר כיבוי או הדלקה ורק לעשות שלא יכבה כלל או שלא ידלק כלל מותר.
ולדוגמא, אם שעון השבת אמור לכבות את החשמל בבית בשעה 10:00 בלילה ורוצה לאחר את הכיבוי לשעה 12:00 מותר, והטעם כיון שמצד עצמו צריך להמשיך לדלוק ורק יש כאן דבר צדדי המונעו לכן פעולתו נחשבת כמסיר מונע וכמו שמותר לסגור חלון כדי שהרוח לא תכבה את הנר (סימן רע"ז ס"א ברמ"א), וכששעון השבת אמור להדליק את החשמל בבית בשעה 10:00 בבוקר ורוצה לאחר את ההדלקה לשעה 12:00 ג"כ מותר היות ורק מונעו שלא ידלק ואין איסור לגרום לאש שלא תדלק וכמבואר בשו"ע (סימן רע"ז ס"ב) שמותר לסגור את הדלת כנגד האש אעפ"י שגורם בכך שלא תכנס רוח ללבות האש וממילא תכבה האש, דרק לגרום לחשמל מכובה שידלק או לגרום לחשמל דולק שיכבה אסור, אבל לגרום לחשמל שלא יכבה או שלא ידלק מותר. ויש אוסרים, וטעמם דכמו שאסור להוסיף שמן בנר הדולק כדי שיכבה מאוחר יותר ה"ה בחשמל, דזרם החשמל הריהו כשמן, וכן לאחר את ההדלקה אסור משום גרם הבערה, ורק לסגור חלון נגד הנר שלא יכבה או לסגור דלת כנגד האש כדי שלא תכנס רוח ותלבה האש התירו היות והרוח הוא דבר צדדי שלא קשור לאש, אבל זרם החשמל שהוא הנותן אפשרות וכוח לחשמל לדלוק דינו כשמן שבנר. ולהקדים כיבוי או הדלקה אסור משום גרם כיבוי והדלקה אא"כ נעשה לצורך גדול כמבואר בסימן של"ד סכ"ב, כגון שאור החשמל צריך להכבות בשעה 12:00 בלילה ויש חולה שאינו יכול לישון באור ואין חדר אחר חשוך דמותר להקדים הכיבוי, ובלבד שיזהר שלא יקדימנו עד ממש לשעה שעומד בה כעת שמא יכבה בידים, וכן בגרם הדלקה אם החשמל צריך להדלק בשעה 12:00 בצהרים ורוצה להקדימו לשעה 10:00 בבוקר מחמת שהחום כבד מאוד מותר ויזהר לא להקדימו יותר מדאי שמא ידליק בידים. וה"ה בכל זה בהסקה מרכזית או רדיאטור (שש"כ פכ"ג הערה ע"ג ובמילואים בשם הגרשז"א).
ה. כשהחשמל דלוק ושעון שבת אמור לכבותו בשעה מסויימת ורוצה לגרום שלא יכבה כלל ע"י העברתו למצב "חול" מותר, ולחזו"א אסור משום סותר, וכן כשהחשמל מכובה ורוצה להעביר את מתג השעון לכיבוי מוחלט שלא ידלק כלל מותר ויעשה זאת בשינוי, ולחזו"א אסור משום סותר. שכח להעביר את מתג השעון למצב "שבת" מותר להעבירו אם יש צורך גדול בכיבוי, ולחזו"א אסור מהתורה משום בונה שמכשיר את השעון לפעולה. וכיון שלחזו"א יש איסור תורה בשלושת המצבים האחרונים לכן אין להקל, ורק לצורך גדול ובשינוי, או ע"י גוי יש להקל, ובשעון שבת דיגיטלי אסור לעשות שום שינוי גם לצורך גדול.