אאא

א ידוע שקריאת סדר פיטום הקטורת הכתובה על גבי קלף הינה סגולה לפרנה והצלחה שלא יחסר ממונו כן כתוב בספר סגולות ישראל סוף אות ל"ג שמקורו הוא מן הזוהר הקדוש

ב עוד מובא בשם הגדולים שקריאת פרשת ה"מַן" כל יום (המובא בחומש חומש שמות ט"ז, ד'-לו') מועיל גם לאותם דברים –כן כתב רבינו בחיי בפירושו על הפסוקים הללו

ג מובא בספרו של הרב חמוי "אביעה חידות" המפורסם שאם ישים בארנקו מן האפיקומן של פסח מועיל פרנסה טובה ולהצלחה וישמר מן המזיקים בדרך.

ד הרב ליפשיץ בספרו סגולות ישראל (מערכת מ' אות יז') מביא שאמירת שלוש עשרה עיקרים של אמונה בכל יום מועיל ליראת שמים ומתוך כך לפרנסה טובה – (נמצא בסוף תפילת שחרית בדרך כלל)

ה יש האומרים בכל יום איגרת הרמב"ן- כסגולה לפרנסה אך מפספסים את הכוונה בדיברי הרמב"ן ואומרים אותה לשם סגולה גריידא כאשר הכוונה האמיתית היא שמתוך ביטחון בקב"ה , הקדוש ברוך הוא נענה לתפילתינו בכל דב -ולא האמירה עיקר....

ו אפשר להגיד שהסגולה הידועה ביותר לפרנסה טובה ולעושר הינה מתן מעשר כספים- כלומר להפריש עשירית מן הריווח לצדקה לעניים ולמטרות קודש

מקור הסגולה הזו הינה לפי שכתוב: "בחנוני נא בזאת אם לא אפתח לכם את ארובות השמים", ואמרו חכמינו ז"ל: עשׂר בשביל שתתעשׁר. יש הטועים ואומרים שבכך הם מכניסים את הקב"ה לשותף ולכן העסק "חייב" להרויח – אך לפעמים אותם "שותפים" לקב"ה עושים מעשים אסורים על פי ההלכה בעסק ,ובעסק כזה לא בטוח שהקב"ה ירצה להרויח אותו...

ז לתת צדקה בהרחבה- וכבר אמרו רז"ל שהנתינה של הקב"ה היא לא רק ''יברכך'' אלא גם 'וישמרך'', שעל ידי הצדקה יש גם ברכה וגם שמירה לכספו ואז ישתמש בו מתוך בריאות ושמחה.

וככל שירבה בצדקה ,תתרבה ההצלחה.

(אגרות קודש ,הרבי, ג'תקפד).

ח לברך ברכת המזון בקול ובשמחה ובכוונה הינה סגולה עצומה לפרנסה טובה, והחובה לקרוא מתוך ברכון או סידור הינה מובאת בכמה מקומות בסיפרי המקובלים והוזכרה לאחרונה בימינו אנו על ידי הרב הגאון הרב אליעזר מן שך זצוק"ל שזוהי הסגולה לפרנסה המקובלת בידו מרבותיו זצוק"ל והיה מדריך האברכים שבאו לבקש על הפרנסה לקיים "סגולה" זו בשמחה רבה (סגולות ישראל מער' פ' אות יט)