אאא

אחרי המכתב נגד ר' אמנון יצחק, עליו חתמו עשרות רבנים ובראשם חברי מועצת חכמי התורה הגאונים הרבנים חכם שלום כהן, הרב שמעון בעדני והרב משה מאיה, מגיע השלב השני במחאה נגדו. 

לידי 'כיכר השבת' הגיע מכתב רבנים נוסף עליו חתמו עשרות רבני העיר אשדוד כמחאה על הפגיעה בכבודו של מרן פוסק הדור הרב עובדיה יוסף.

וזה לשון המכתב במלואו:

"הזדעזעי ארץ, אוי לדור שכך עלתה בימיו!. אנו רבניה של העיר אשדוד תובב"א החתומים מטה, כואבים ומזועזעים עד למאוד בהשתלחותו חסרת הרסן, המעליבה והפוגענית של ר' אמנון יצחק שבדברי הלהג והליצנות שלו מכפיש ומבזה ושם ללעג ולקלס את כל ציבור היראים לדבר ה' ובפרט מדבר סרה ובעזות מצח כנגד מו"ר ועט"ר , שר התורה והיראה, מנהיג ופוסק הדור, גדול מזכי הרבים בעולם ראש גולת אריאל, רשכבה"ג מרא דארעא דישראל, מרנא ורבנא מדברנא דאומתיה מרן מאור ישראל רבינו עובדיה יוסף שליט"א.

"ועל כן הננו מוחים מחאה נמרצת כנגדו וזועקים מקירות ליבנו וכואבים עד למאוד שבשר מבשרנו הפך את עורו ומשתלח בעזות דסטרא אחרא במנהיג ופוסק הדור.

"ועל כן הננו להודיע בשער בת רבים, למען הסר ספק ולו הקל שבקלים, שאנו ביחד עם כל הציבור עלינו להיות כפופים ונשמעים אך ורק למרן שליט"א, וכל הפוגע במרן כפוגע בשכינה ובמשיח ה' שנאמר 'אל תגעו במשיחי ובנבאי אל תרעו'  וכל מי שניסה לפגוע בשולי גלימתו של מרן שליט"א ניזוק בצורה קשה, ולמפורסמות אין צריך ראיה, וכבר אמרו חז"ל 'כל המבזה תלמיד חכם אין רפואה למכתו'.

"והננו תפילה לבורא עולמים שישלח רפואה שלימה למו"ר ועט"ר מרן מאור ישראל שליט"א, ונזכה שינהיגנו ביד רמה בביאת מלך המשיח ומרן שליט"א בראש, מתוך בריאות איתנה נהורא מעליא, בבנין אריאל, בבוא גואל, יגל יעקב ישמח ישראל, והוא ראש גולת אריאל. החותמים בדמע ובלב רותח". מקום חותם הרבנים.

אתמול, הזדעזע העולם החרדי כשר' אמנון יצחק התבטא נגד מרן פוסק הדור רבי עובדיה יוסף, ואמר כי מרן הרב עובדיה יוסף עבר עבירה דאורייתא כביכול.

במהלך הרצאה שנשא ר' אמנון יצחק בחדרה אמר: "אם זה נכון, שהרב עובדיה כתב את זה זה חמור שבעתיים, כי זה עבירה דאורייתא לכתוב דבר כזה, כי התורה אומרת ב'חושן משפט' שאין רשות לדיין לדון אדם אלא בבית דין, ורק אם ישמעו את שני הצדדים כאחת, אז חייבים להיות שני הצדדים ולהשמיע את הטענות".

"ואם לא", המשיך אמנון יצחק, "זה עבירה דאורייתא, וקשה לי לאמר שפוסק הדור הספרדי יעשה טעות, אז המסקנא המתבקשת שזה זיוף, ולכן אמרתי שאם זה לא זיוף ומרמה אני מחכה במוצאי שבת לשמוע שהרב יחזור על הפסק הזה בפיו, ועדיין זה יקרא עובר עברה על פי השולחן ערוך".

יצוין כי יוזמי המכתב הם אנשי 'המרכז הרוחני לבעלי תשובה ילדי שגיא ויעקב-אשדוד'.

מכתב הרבנים השני
מכתב הרבנים השני