אאא

למה השמש יותר גבוה מכל הנרות, האם זה בכוונה?

התשובה היא - כן. בבית יוסף כתב שהטעם הוא כדי שאם יבוא להשתמש בנרות, שישתמש בשמש תחילה.

בשם המהרי"ל אמרו (וכן כתבו עוד רבים) שרמז לזה יש מהפסוק "שרפים עומדים ממעל לו", שרפים, הם נרות חנוכה, שהם עומדים ממעל ל"ו - שלושים ושש נרות, כמנין הנרות שמדליקים בכל ימי החנוכה יחדיו, מלבד השמש.

בעורך השולחן כתב שהכל כדי שיהיה ניכר שהוא השמש.

ועל דרך החסידות אפשר לפרש, שבאמת מעלתו של השמש נשגבה ממעלת הנרות, וכידוע כל דבר שגבוה מחבירו בעולם בעליון משתלשל בעולם התחתון למקום של יותר (בעל התניא, ועוד), ולכן מקומו של השמש יותר גבוה. ואפשר להוסיף שהשמש משפיע על הנרות, ודרכו של משפיע להיות גבוה מהמושפע.

בספר "במחיצת רבינו" מסופר על הגר"י קמינצקי שקיבל במתנה חנוכיה חדשה מכסף, יפה הרבה מהחנוכיה שהיתה לו קודם, אך כיון שהשמש היה בה בגובה הנרות, סירב לקבלה. (ולבסוף הצליח להגביה מעט את השמש).