אאא

אל תצחקו בדידי הוי עובדא שכמה פעמים ניסו לגנוב ממני כת"י יקרים ועשיתי הסגולות הנ"ל ועזרו בחלקם כלומר ממש בא הגנב והחזיר הגניבה.

וכל זה היה לי לפלא הרי אם הסגולה עובדת למה היא לא עובדת כל הזמן?

ושלושה תשובות בדבר

א. ישנו חיסרון אחד בסגולה להחזיר גניבה והוא שאם לדוגמא נגנב לך רכב והוא בדרכו לעזה אל תצפה שבעוד כמה ימים יתדפקו על דלתך עשרים פלסטינאים אחד עם צמיג שני עם מנוע ושלישי עם רדיאטור....

אלא הכלל הוא אם אותו גנב לא העביר הגניבה לאדם אחר רוב הסיכויים שתוחזר לך הגניבה.

ב. "סגולה" כשמה כן היא מלשון מסוגל ולא סגול לפעמים היא מסוגלת יותר ולפעמים פחות.

ג.—בסוף המאמר..

סגולות למצוא הגניבה

א. לידע הגנב, קח פול אחד וכתוב עליו מצד א' שם זה סינ"א ומצד הב' שם זה נחפיאל ושים הפול באששית זכוכית של בית הכנסת ר"ל בתמיד של בית הכנסת ואמור כשם שזה הפול ינפח כך ינפח ידו מי שגנב דבר פלוני. והוא בחון. כך מצאתי בכתב יד:

ב. אם גנבו ממך דבר קח גרזן שבבית ותלה אותו מחוץ לבית ולא ינוח הגנב עד שיחזיר הגנבה כ"י:

ג. להנצל מגניבה "אמור אלהים יחוננו בכל לילה ואמור רחמא דמן שמיא, רחם עלי והושיעני מכל אויב ואורב, ולא יוכל שום גנב ליכנס לבית זה ולא ליטול שום דבר ושום ממון מביתי בשם צב"א ר"ם ר"ם על רמים יהיה דבר זה אלי אני פב"פ אמן נצח סלה כן יהי רצון".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ד. סגולה לשרוף לב הגנב קח ברזל חדש ועשה ממנו פלטה אחת. וקח מלח ושעורים. וקום בחצות לילה ממש, ושים הפליטה על הגחלים עד שתתלבן, ושים המלח והשעורים על הפלטה הנזכרת ואמור "כשם שנשרף המלח והשעורים על הפליטה, כך ישרף לב הגנב שגנב כך וכך". וכן עשה ג' לילות רצופים בחצי הלילה בדיוק ותמצא הגנב בע"ה. כך מצאתי בכתיבת יד:

התשובה השלישית היא חידוש שכתוב בספר "האח נפשינו"

כתוב (בספר עובדיה א' ה') "אם גנבים באו לך אם שודדי לילה ... הלוא יגנבו דים" א"ל מהו דיים" הלא אם יגנבו יקחו הכל אמנם עיין מה שכתב הזוה"ק (סדר חיי שרה דקכ"א) וז"ל "הקב"ה יהיב עותרא לבר נש למיזן עניים וכתב הרב (תש"ח סי' קט"ו) וז"ל "אומר הקב"ה אני הפקדתי בידך הממון כדי שתתן לעניים ועוד פירשו המפרשים ז"ל על הפסוק "עשיר ורש נפגשו עושה כלם.." נמצא העושר ביד העשיר הוא בתורת פקדון לעניים כדי לזון אותם ה' דהיינו עשיר במ"ק גימטרייא י"ג ועני במספר קטן גימטרייא י"ג הרי עושה כלם ה' וזה רמז יחד עשיר ואביון כלם שוים.

אכן מה שיש הפרש בין עשיר לעני העשיר ברך אותו הקב"ה כמו שנאמר "והריקותי לכם ברכה עד בלי די" נמצא ההפרש שיש בין עשיר לעני הוא די.

וזה רמז "פתוח תפתח את ידך לאחיך האביון והעבט תעביטנו די מחסורו אשר יחסר לו" זה הרי שהוא חסר לו ואם לא נתן הרי נוטל אותה הקב"ה ע"י גנב או חמסן וזה רמז אם גנבים באו לך בפרטות – לך – ולא לאחר. יודע מה גונבים הלא יגנבו דיים ר"ל זה שמה שלא רצית ליתן לעני – גונבים אותה ממך. רח"ל