אאא

התוכנית הכלכלית של משרד האוצר בראשות יאיר לפיד לשנים 2013-2014, הטומנת בחובה גזירות קשות וקיצוצים כואבים, נפרסת על-פני 260 עמודים.

אתר "כיכר השבת" לקט עבורכם את סוגיית החינוך החרדי כפי שמופיעה בטיוטת התוכנית.

בסוף העשור: 26% מהתלמידים יהיו חרדים

"מספר התלמידים במוסדות החינוך במגזר החרדי צפוי להגיע לכ-26 אחוזים מכלל התלמידים בישראל לקראת סוף העשור", נכתב ספק בדאגה.

במשרד האוצר מותחים בקורת על תוכן הלימודים במוסדות החינוך החרדי וכותבים כי "שיעור ניכר מהתלמידים החרדים בחינוך היסודי לומדים לימודי יסוד בהיקף מופחת מזה שבחינוך הכללי. בחינוך העל-יסודי מרבית הבנים אינם לומדים כלל לימודי יסוד (בהתאם לחוק מוסדות לימוד תרבותיים ייחודיים) ואילו הבנות לומדות וחלק מהן אף ניגש למבחנים המקבילים לבגרות". 

באשר לתקציב המוסדות החינוך החרדי נכתב כי "שיעורי התקצוב של מוסדות החינוך נעים בין 55% ל-100% מתקצוב התלמידים בחינוך הכללי".

"בהקשר זה יש לציין", מוסיפים וכותבים באוצר, "כי הפיקוח והבקרה על מוסדות החינוך החרדי בתחום זה מצומצמים וחלקם הגדול אף אינו משתתף במבחני מיצ"ב ובמבחנים בין-לאומיים. על כן, המידע המצוי בממשלה על אודות רמת הלימודים במגזר החרדי מוגבל ביותר".

באוצר ממשיכים ומותחים ביקורת על הלימודים במגזר החרדי שלטענתם היא הסיבה לאי פריון העבודה במגזר: "שיעורי התעסוקה ופריון העבודה במגזר החרדי נמוכים באופן משמעותי מאלו שבמגזר הכללי, בין היתר בשל היעדר לימודי יסוד המהווים מרכיב מרכזי ברכישת הכלים המתאימים להשתלבות בכוח העבודה".

"בהתחשב בהתפתחויות הדמוגרפיות ובהיעדר שינוי מהותי במערכת החינוך והקניית מיומנויות יסוד לכלל תלמידי ישראל, צפוי המשק הישראלי להתמודד עם תהליכים מדאיגים של גידול עקבי בשיעור האוכלוסייה שחסרה מיומנויות נדרשות לעולם העבודה ועם אי מיצוי פוטנציאל הצמיחה. בתרחיש זה עלול פוטנציאל הצמיחה של המשק הישראלי להיפגע, ורמת הפערים החברתיים צפויה לגדול באופן שיעורר ספק לגבי יכולתה של ישראל לקיים מערכת כלכלית-חברתית איתנה", נכתב.

המסקנות של אנשי האוצר הם: "לפיכך מוצע לעודד לימודי יסוד באמצעות קידום מספר צעדים משלימים. השינוי המוצע צפוי להביא לשיפור בהשכלה ובמוטת כישורי העבודה בחברה החרדית, אשר יוביל להגדלת שיעורי התעסוקה ולשיפור הפריון לעובד, והוא בעל פוטנציאל להגברת צמיחת המשק".

באוצר מעוניינים להעלות את אחוז הזכאים לתעודות בגרות במגזר החרדי: "לפעול להעלאת אחוז הזכאים לתעודת בגרות בקרב האוכלוסייה החרדית. לצורך כך, להקים ועדה בין משרדית בהשתתפות נציגי משרד החינוך ואגף תקציבים במשרד האוצר, שתבחן את הדרכים  לקידום יעד זה ותגיש את המלצותיה לשר האוצר ולשר החינוך עד ליום 1 בינואר 2014. הוועדה תבחן, בין השאר, את אפשרות הרחבת הישיבות התיכוניות וכן תבחן תמריצים לישיבות קטנות עבור לימודי בסיס".

קיצוץ בתקציבי הסמינרים החרדים

מספר התלמידות בסמינרים להכשרת מורות עומד היום על 18,000 תלמידות, לדברי משרד האוצר, כאשר לעומת זאת, "הביקוש למורים חדשים במגזר החרדי מוערך כיום ב-2,000-2,500 בשנה".

במשרד האוצר מבינים ש"יש עודף היצע של מורות במגזר החרדי, ולכן הן מתקשות להשתלב בעבודה בהוראה לאחר סיום הסמינר".

במשרד האוצר מנתחים יותר את הסיבה לאי התעסוקה בקרב הנשים החרדיות במקצוע החינוך ומציינים כי "מתוך התלמידות הלומדות בסמינרים כשליש מהן לומדות במוסדות שהלימודים בהם אינם מעניקים תואר אקדמאי או תואר המקביל לתואר אקדמאי, אך לאחר רפורמות 'אופק חדש' ו'עוז לתמורה' תנאי סף לקבלה להוראה בבתי הספר שברפורמות הוא תואר אקדמאי או תואר אקוויולנטי לתואר אקדמאי".

"משמע מורות שלמדו במוסדות שלא מעניקים תואר אקדמאי או תואר אקוויולנטי לתואר אקדמאי, לא יוכלו להשתלב במוסדות של המגזר הכללי, גם אם ירצו בכך", מודאגים במשרד האוצר.

המסקנה של אנשי האוצר היא: "בכדי להתאים את היצע עובדי ההוראה לצורכי מערכת החינוך ולהעלאות את איכות המורים במגזר החרדי, מוצע להתאים את מודל התקצוב של הסמינרים להוראה למודל התקצוב של המכללות האקדמאיות להוראה על ידי ביטול התמיכה במוסדות שאינם מכשירים לתואר אקדמאי או תואר המקביל לתואר אקדמאי ובנוסף לקבוע מכסות ללימודי הוראה, כנהוג במכללות להוראה במגזר הכללי".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

בתוך התוכנית הכלכלית של משרד האוצר מופיע סעיף נוסף שנוגע לסמינרים החרדים, לפיו, בכוונת אנשי האוצר לבטל את התקציב הממשלתי לסמינרים שיכשירו מורות ללא תואר.

בתוכנית של האוצר להנחות את המנהלת הכללית של משרד החינוך לפרסם הנחיות בנוגע לתקצוב הסמינרים להוראה במגזר החרדי הקובעות כי "א. יקבעו מכסות לסמינרים להכשרת מורים במגזר החרדי במוסדות שיתוקצבו, בדומה לנהוג  במכללות להכשרת עובדי הוראה. למען הסר ספק יובהר, כי הוראה זו לא תחול על מסלולי  הכשרה חלופית, במקצועות שייקבעו באישור משרד האוצר"

"ב. החל משנת הלימודים תשע"ז תבוטל התמיכה הממשלתית בהכשרת מורים בסמינרים שאינם מעניקים תואר אקדמי או תואר המקביל לתואר אקדמי", לשון נוסח ההצעה.

סעיף לימודי הליבה, הוסר משום-מה מחוק התקציב, אך ייתכן כי יצורף בנוסח הסופי של החוק.