אאא

בספר קונטרס היחיאלי ובספר ברית מנוחה עמ´ כ´, מובאת סגולה לשמירה נגד מחלות ועין הרע. וכך נכתב:

סגולה וסוד גדול בלילה א` של ספירת העומר, ליקח בידו מעט מלח ויקרא עליו מזמורים אלו:


קכ"ב:
שיר המעלות לדוד שמחתי באומרים לי בית ה` נלך, עומדות היו רגילנו בשעריך ירושלים, ירושלים הבנויה כעיר שחוברת לה יחדיו, ששם עלו שבטים שבטי יה עדות לישראל להודותלשם ה` כי שמה ישבו כסאות לבית דוד, שאול שלום ירושלים ישליו אוהביך, יהי שלום בחילך שלוה בארמונותיך, למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך ,למען בית ה` אלקינו אבקשה טוב לך.

קל"א: שיר המעלות לדוד, ה` לא גבה לבי ולא רמו עיני ולא הלכתי בגדולות ובנפלאות ממני, אם לא שויתי ודוממתי נפשי כגמול על אמו, כגמול עלי נפשי, יחל ישראל אל ה` מעתה ועד עול קל"ג: שיר המעלות לדוד, הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים שבת אחים גם יחד, כשמן הטוב על הראש יורד על על הזקן, זקן אהרון שיורד על פי מידותיו, כטל חרמון שיורד על הררי ציון כי שם ציוה ה` את הברכה חיים עד העולם.

ואחר כך יקרא פרשת העומר כסידרה ויאמר הכתוב לפניך:

וידבר ה` אל משה לאומר: דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם וקצרתם את קצירה והבאתם את עומר ראשית קצרכם אל - הכן: והניף את העומר לפני ה` לרצונכם ממחרת השבת יניפנו הכן: יהי רצון מלפניך ה` אלקינו ואלוקי אבותינו, בזכות ספירת העומר אשר ציותנו בתורתך ובזכות שמותיך הקדושים והטהורים היוצאים הממזמורים האלו, היוצאים מראשי תיבות וסופי תיבות של הפסוקים הקדושים האלו ובזכות אבותינו הקדושים והטהורים אברהם יצחק ויעקב, שיהיה זה המלח לי לשמי פב"פ ,או לשם מי שארצה ולכל מי שיישא המלח הזה עליו , יהיה לו למגן וצינה מדבר, ממגפה, מעין דבר רע, אמן כן יהי רצון.

ואח"כ: ייתן המלח בידו, ויספור עומר {וכן יעשה בכל ימי הספירה} ויזהר שלא ישים המלח על הארץ ושיהיה בידו בשעת הברכה, ואח"כ, יהיה זה מסוגל הרבה לעין הרע ויועיל כמו מומחה". ע"כ.

את הפעולה הנ"ל יש לעשות כל יום מימי הספירה. אם שכחתם, תעשו בשנה הבאה.

בספר ברית מנוחה מביא שיש לכוין בשם הויה בניקוד מיוחד ולהזכיר בליבו שם מלאך. ולא הבאנו בפניכם העניין כדי שלא יטעו בו רבים ועמכם הסליחה.

אפשר לקחת כל כמות של מלח (בישול/שלחן) ולעטוף אותו היטב, ומחזיקים את המלח ביד ימין כאשר מתפללים את הסגולה ולאחר מכן סופרים את העומר. בסוף ספירת ימי העומר יש לשמור את המלח, והמלח מקבל כח כמין קמיע שיכולים להשתמש בו לצורך אישי או לצורך אחר.

כדי להשתמש בסגולת המלח יש לשאת את השקית המלח על הגוף או על אזור של כאב או סבל אחר בגוף החולה.