אאא

המונח "הלבנת הון" (או "כיבוס כספים") מתייחס לפעילות שמטרתה להסוות רכוש שמקורו בלתי חוקי, כדי שיראה כחוקי, וניתן יהיה להטמיעו ולעשות בו שימוש לגיטימי במסגרת המערכת הפיננסית. מדינות רבות פועלות כיום כדי להיאבק בתופעה פסולה כלל-עולמית זו, באמצעות מגוון כלים, מעשיים ומשפטיים, שמכוונים בעיקרם לפגיעה בכיסם של העבריינים, כדי להפוך את הפשע ללא כדאי עבורם.

בישראל קיים חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, שקובע ענישה כבדה ומרתיעה על עבירות של הלבנת הון בניגוד לחוק, ובכלל זה עונשי מאסר של עד 10 שנים, הטלת קנסות גבוהים ועיצומים כספיים וחילוט הרכוש הקשור לעבירה. להלן נציין מספר כללי התנהגות הנוגעים לנושא של הלבנת הון בהקשר לחוק זה.

א. זכור כי הלבנת הון נוגעת גם לאזרח הפשוט. כיום הלבנת הון איננה קשורה רק לארגוני פשיעה וטרור, אלא בכלל לפעילות פיננסית בלתי חוקית. בתי המשפט בישראל נוהגים לפרש את ההגדרה של הלבנת הון שבחוק בצורה רחבה ומחמירה, כחלק מהמגמה להילחם בעבריינות כלכלית זו. כתוצאה מכך, אנשים מן השורה שמבצעים בחיי היומיום פעולות פיננסיות רגילות, גם אם מטרתן איננה דווקא להלבין כספי עבירה, עלולים למצוא עצמם עוברים על החוק ולספוג עונשים חמורים.

ב. היה עירני ודרוך בעת שימוש בכספים ורכוש. אם קיבלת או הוצע לך לקבל רכוש או כסף שאינך יודע בוודאות את מקורו, או התעורר אצלך ספק או חשד לגביו, עמוד על המשמר ואל תתעלם מנורות האזהרה שנדלקות מול עיניך. לעיתים קרובות הכוונה תהיה לנצל לרעה אותך ואת תמימותך, כך שתהווה חוליה אחת מיני רבות בשרשרת ההלבנה הנפתלת לצורך הסתרת המהלך העברייני ומסלולו. מוטב שתמשוך ידך מראש מעשיית פעולה חשודה או ניהול קשר עם גורם מפוקפק או בלתי ידוע, מאשר שתאלץ ליתן הסברים ותירוצים לאחר מכן לגורמי האכיפה.

ג. הכר את הפעולות ברכוש האסורות על פי החוק. חשוב שתדע, כי החוק אינו חל על כל רכוש שמקורו בכל עבירה באשר היא, אלא על פעולות בכספים או רכוש שהופקו מעבירה שהוגדרה במפורש בחוק כ"עבירת מקור". מדובר בעבירות המאפיינות פשיעה חמורה לרבות אלימות, עבירות רכוש, סמים וטרור, ובנוסף גם עבירות פחות חמורות כמו עבירות על חוק ניירות ערך, עבירות המרמה והזיוף או הפרת זכויות יוצרים. כמו כן, החוק מונה שורה ארוכה של פעולות ברכוש שיכולות להיחשב כהלבנת הון, ובכלל זה פעולות כמו קניה, מכירה, מסירה, החזקה, פעולה בנקאית, השקעה, תיווך, מתן אשראי, ייבוא וכל ערבוב של רכוש אסור עם רכוש אחר גם אם הוא כשר, היינו שהושג ביושר.

ד. אל תעשה שימוש ברכוש שמקורו בעבירה. הימנע מעשיית פעולה ברכוש שאתה יודע שהוא בגדר רכוש אסור, היינו רכוש שמקורו, במישרין או בעקיפין, בעבירה או ששימש לביצוע או איפשר ביצוע עבירה.

ה. אל תסתיר כספי עבירה. הימנע מביצוע פעולה כלשהי שנועדה להסוות את מקורו הפלילי של הרכוש, או לטשטש את זהות בעליו או את עקבות מיקומו ותנועותיו.

ו. הודע למשטרה. אם נודע לך על כוונה לעשות פעולה ברכוש שמקורו בעבירה, או אפילו אם הפעולה כבר נעשתה, עדיין לא מאוחר עבורך לפעול כדי להימלט מהעמדה לדין. החוק קובע כי אדם לא יישא באחריות פלילית, אם דיווח למשטרה לפני עשיית הפעולה ברכוש אסור על הכוונה לעשות פעולה ופעל לפי הנחיותיה בעניין. אם הפעולה כבר בוצעה, יש לדווח על ביצוע הפעולה למשטרה סמוך ככל האפשר לאחר עשייתה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'חדשות' ותישארו מעודכנים

ז. דווח אמת לגופים הפיננסיים. החוק הטיל על הגופים הפיננסיים במשק כמו בנקים וחברות ביטוח, חובות דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון על תנועות כספים, שתכליתן לאפשר את איתורם של מלביני הון. מי שמוסר לגופים אלה מידע כוזב או מסכל או מונע מהם דיווח, מבצע עבירה ועלול לקבל עונש חמור. גם אדם שפותח חשבון על שם אחר או שפותח חשבון נאמנות מבלי לגלות לבנק את שם הנהנה, צפוי לעונש מאסר, אם הדבר נעשה על מנת למנוע פרטים נכונים ומדויקים מהרשויות.

ח. דווח על תנועות כספים דו-סטריות. על כל אדם לדווח, בעת כניסתו לישראל או יציאתו מישראל, על הכספים שהוא נושא עימו, אם שוויים גבוה מהסכום שנקבע בחוק שעומד כיום על תשעים אלף ש"ח. על עולה חדש, בכניסתו הראשונה לישראל, לבצע דיווח אם שווי הכספים שעמו עולה על מליון ש"ח. החוק אף מחייב לדווח על הכנסה והוצאה של כספים מישראל באמצעות הדואר או בדרך אחרת, כשהסכום גבוה מן הסכום האמור. החובה היא לדווח בלבד, ואין בה כדי להטיל איסור או להגביל את סכומי הכסף המותרים להכנסה או להוצאה מישראל וממנה.

ט. הימנע מפיצול סכומים מלאכותי לצרכי הערמה. החוק מטיל חובת דיווח בקשר לכל פעולה כספית בסכום של חמישים אלף ש"ח ומעלה, שמבוצעת באמצעות בנק או מוסד פיננסי אחר. חובה זו חלה גם אם מדובר במשיכות או הפקדות של כספים כשרים. אל תתפתה להתחכם ולקבל מחו"ל סכומי כסף גדולים שפוצלו לסכומים קטנים כדי לחמוק מהסכום המינימלי המצריך דיווח, שכן הדבר ייחשב לעבירת הלבנת הון.

י. דע שאתה נמצא תחת עינו הפקוחה של הבנק. קח בחשבון כי בנוסף לדיווח השגרתי, הבנקים נדרשים לדווח לרשויות על פעולות של לקוחות אשר נראות לבנק כבלתי רגילות, היינו שהן חורגות מדפוסי הפעילות הרגילים בחשבון, אם הן מבוצעות ללא סיבה נראית לעין. בכלל זה פעולות כמו, משיכה של כספים וניירת ערך סמוך לאחר הפקדתם שלא במסגרת מהלך עסקים רגיל, שימוש תכוף בכספת על ידי כמה אנשים, או פעילה שהיקפה יוצא דופן או מהווה שינוי משמעותי ביתרות שבחשבון.