אאא

שופטת בית המשפט המחוזי יהודית שבח, פרסמה הערב (רביעי) את החלטתה במספר סוגיות שנדונו בפניה בעניין הבוררות בישיבת פוניבז', כאשר את מרבית בקשותיו של הרב אליעזר כהנמן היא דוחה על הסף מלבד הדרישה שהבוררים לא יוכלו להחליט בנושא שינוי הבעלות עד לדיון בבית המשפט .

השופטת פותחת את דבריה במילים: "ושוב חוזר הניגון, ושוב חוזרים בעלי הדין לבית המשפט ומבקשים הכרעתו בסכסוך הישן נושן שביניהם. פסק הדין שניתן לא הביא להרגעת הרוחות, ואש ההתדיינות התלקחה מחדש".

השופטת דנה בתביעת הגר"א כהנמן (פלג השונאים) לפסול את הבורר הדיין הגר"ח צימבליסט מלדון בסכסוך בין הגיסים בישיבת פוניבז', המבקשים (הגר”א כהנמן) דרשו להעביר את הבורר מתפקידו וזאת בעקבות מסמך בו התחייב שלא לדון ללא הסכמת מרן ראש הישיבה הגראי”ל שטיינמן.

לכך מתייחסת השופטת יהודית שבח בהחלטתה וכותבת "לא הובאה כל אסמכתא ממנה ניתן להסיק את שיוכה של ההוראה, ולו לכאורה, לרב שטיינמן, באופן המטה את הכף בבירור לכיוון עמדת המשיבים; שנית, תוקפה של הוראה זו מוטל בספק וכו'; שלישית הסברו של הרב צימבליסט לפיו מגודרת ההתחייבות שניתנה על ידו לפני 14 שנים, לענייני היומיום של הישיבה".

עוד תבעו המבקשים לפסול את הגרח”ג צימבליסט מלדון בנוגע לרבנית ציפורה מרקוביץ (רעייתו של הגר"ש מרקוביץ ואחותו של הגר"א כהנמן) משום שהיא אינה חתומה על הברורות, השופטת מתייחסת לטענה וכותבת: "אין בעובדה זו כשהיא לבדה כדי לשלול את סמכות הבוררים לדון בעניינה בשים לב ל"הלכת מעגלי ההרחבה" המאפשרת לצרף צד להליך בוררות אף שאינו חתום על הסכם".

עוד מתייחסת השופטת וכותבת: "העולה מן האמור הוא שמוקנית לבוררים הסמכות לדון גם בתביעתה של הרבנית מרקוביץ, משעיון בתביעה מעלה שאינה דורשת לעצמה הטבות אישיות, וכל שנטען לגביה קשור קשר בל יינתק לניהול הישיבה. כל שנתבע ביחס אליה הינו שיש להשיב לה את הסמכויות שהיו בידיה ערב התנהגותו "העויינת" של המבקש, המתבטאות בניהול חדר האוכל".

בנוגע לסמכות הבוררים באופן כללי מסכמת השופטת שבח: "מוסמכים הבוררים להוציא מלפניהם פסק דין חלקי-פסק ביניים בצורה מצומצמת, לאחר שכמובן יאפשרו לבעלי הדין לטעון בפניהם ולהציג את הראיות המתבקשות בסוגיא. כוונתי למשל למתן פסק דין חלקי בעתירה שעניינה אי תשלום שכרם של לומדי "הכולל". בעתירה המחייבת את המבקשים לדאוג לפירעון החוב לספקי מזון כגון "תנובה" וכיוצ"ב".

בסיום ההחלטה מציינת השופטת כי ניתן צו זמני לפיו עד לדיון הצפוי להתקיים בחודש ה-11 השנה לא יתנו הבוררים פסק על מינוי כונס נכנסים או חשב מלווה אך ידונו בכל הנושאים האחרים כך שאין להם סמכות לעסוק בשינויי הבעלות והעברת השליטה בנכסי הישיבה וכדומה.