אאא

אם כואב לך הראש, לך לארון הספרים ועיין בספר אלו המצוות מצווה י"ט. שם תמצא את מנהגן של ישראל תורה הוא להיות כל אחד מוליך כזית מצה של מצווה ואומרים עליו שהוא לשמירה ואפילו בין האומות יש ששואלין בשביל כאב הראש ואומרים שהוא בדוק אצלם

ובאורחות חיים ריש סימן תע"ז
הביא בשם יפה ללב דמצה ר"ת מכל צרה הצילנו

ובחק יעקב סימן תע"ז או"ג
שנהגו לתלות חתחכת אפיקומן ובתשובותיו (שבות יעקב ח"ג סימן נ"ב) כתב
מעולם ראיתי מרבותי ואבותי שנהגו כן והוא זיכרון ליציאת מצרים

אבל בקיצור השל"ה (שם)
כתב שלא תלה כי התולה פיתו תולה פרנסתו אלא ישאהו עמו או יניחו בביתו במקום מוצנע