אאא

הקמת הממשלה החדשה אמש (שני) בצל הגזירות המובטחות לגייס את בני התורה, תלמידי הישיבות ואברכי הכוללים, לצד קיצוצים אכזריים בתקציבים, מעוררים חרדה עצומה מחד, אך נכונות להתעקש ולהילחם על התורה מאידך.

הבוקר, מתפרסם מכתבו של ראש אבות בתי הדין של 'העדה החרדית', הגאון רבי משה שטרנבוך, בו מביע את דעתו אודות הגזירה הנוראה והרצון לגייס את בני הישיבות.

במכתבו, כותב הרב שטרנבוך, כי "הדבר ברור שאין מטרתם רק למעט לומדי התורה ח"ו אלא לעקור ולשנות הדת ושומריה בארץ ישראל, וכפי שהכריזו שרצונם להתערב בחינוך בנינו, ובבתי דינים, ולבולל בעם ישראל גרים שאין מקבלים עליהם עול תורה ומצוות, שעל-פי דין תורה הם גויים גמורים, ולהרבות חילולי שבת בפהרסיה בערי ישראל, ועוד גזירות ובכלל הגזירות גזירה זו לפגוע בעולם התורה למעט לומדיה ושומריה".

"על-פי הלכה", מוסיף ראב"ד 'העדה' וכותב, "אסור לגייס את בני התורה שהם צבא ד', ובכל הדורות ציבור גדול מעם ישראל שהם שבט לוי, וכן כל אלו אשר קבלו על עצמם עול תורה לא התגייסו והגינו על עם ישראל בתורתם, וכמבואר ברמב"ם סוף הלכות שמיטה ויובל".

הגר"מ שטרנבוך מוסיף ומתריע במכתבו כי "המנסים למעט מלומדי התורה מעמידים בסכנה את כל הישוב בארץ ישראל".

במכתבו, מתייחס הראב"ד לאשר קורה בשורות צה"ל, וכותב כי "בצבא כאן מטמאין בתערובת ובתועבות ע"פ תורה, והנמצאים שם פיהם רגיל בכפירה וניבול פה, והאחראים שם מנסים להעביר על דת את הדתיים שנמצאים שם כידוע, והניסיון מוכיח שרבים פרקו שם כל עול וכוונתם ניכר שרצונם לקלקל החרדים מדתם ואמונתם".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"ארץ ישראל היא ארץ הקודש ורבים באו לחיות כאן חיי קדושה וטוהר בפלטרין של מלך ולגדל הבנים והבנות לחיי תורה ויראה, ודוקא כאן רוצים השלטונות לפגוע בחינוך הטהור ובאפשרות לחיי תורה, בעוד שבכל מדינות העולם מקובל שלומדי דת פטורים מגיוס, כאן ברצונם לכפות על החרדים להשתנות לפשרנים ולחנך בניהם ובנותיהם נגד רצונם הטהור", כותב בכאב הגר"מ שטרנבוך.

"אנו רואים בגזירת הגיוס כאחד משרשרת פעולותיהם לשנות החרדים ולהעבירם על דת", ממשיך הראב"ד, "ואי אפשר לכוף אותנו על-זה אף בעונשים וריבוי קנסות, ואפילו יפגעו בנו ובטפינו לא יצליחו להעביר אותנו מדת תורתנו הקדושה".

"וראוי לפרסם", מציע הרב שטרנבוך, "שהשלטונות בארץ ישראל שהבטיחו חופש דת בפועל הם כופים להעביר אותנו מן הדת, והמקום היחיד בעולם ששונאים ורודפים יהודים על אמונתם הוא בארץ ישראל, ונקוה שיתביישו מאומות העולם ויניחו לנו ובזה נציל את כל יושבי ארץ הקודש מסכנת חרון אף ד'".

את מכתבו המיוחד, מסיים הראב"ד הגר"מ שטרנבוך, וכותב: "נחזק ונתחזק ואבינו שבשמים כשרואה מחאתינו לכבוד שמו ונתחזק בלימוד התורה והתפילה יחיש גאולתינו ונקבל בקרוב פני משיח צדקינו".