אאא

בדברי חיזוק שנשא בפני מחנכים מתפוצות הגולה שנתאספו במעונו, התייחס ראב"ד ירושלים הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א לענייני השעה הטעונים תיקון, ובמשך שעה ארוכה הרחיב בחובת הזהירות הראויה מאיסור שעטנז להינצל ממכשלות מצויים בהעדר ידיעה:

"איני יודע מנוח לנפשי איך נשכח עניין חמור זה שהיו נזהרים בו הקדמונים במסירות נפש עד קצה האחרון אף בדברים שאין החשש בהם מצוי, ומה נענה אנן אבתרייהו, איך רבים אין משימים על לב לבדוק תדיר כל בגד ולבוש הנעשים בכל קצוות תבל ביד נכרים, מי יודע אם אין חוסר זהירות זו מעכבת בעד תפילת הרבים" התריע הראב"ד.

בהמשך דבריו הרחיב עוד בחומר הזהירות שנזהרו הגר"א ותלמידיו מכל חשש כלאי בגדים, וביקש מציבור המחנכים לחנך ולהרגיל את התלמידים בחובת זהירות זו שהיא מאיסורי תורה החמורים.

בסיום דבריו קרא הראב"ד במפתיע לרבני וועד השעטנז של העדה החרדית, וביקש לחזקם ולהמריצם במלאכת הקודש, כשהוא מציין את החובה לעורר את אחב"י בארץ ישראל ובתפוצות על מיני הבגדים שמצוי בהם מכשול.