אאא

מי לא מכיר את תפילתו המפורסמת של התנא רבי נחוניא בן הקנה בכניסתו לבית המדרש: יהי רצון... שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא אכשל בדבר הלכה... וכו'. תפילתו הפרטית של רבי נחוניא בן הקנה הפכה להלכה פסוקה בספרי הפוסקים ומאז היא השער דרכו עוברים אל לימוד התורה.

הרב אריה פלשניצקי לקח על עצמו פרויקט ייחודי, לאסוף את כל הפירושים והביאורים, ההלכות וההנהגות הקשורות בתפילה זו, שנכתבו במהלך הדורות בחיבורי רבותינו הראשונים והאחרונים, והתוצאה מפתיעה: אוצר בלום של חידושים מקוריים, ביאורים ופירושים, על כל קטע בתפילת רבי נחוניה. זהו אוסף ענק של מקורות, ממאות ספרים וחיבורים, חלקם נדירים מאד. שילוב מרתק של הלכות, מנהגים, דרשות ונוסחאות שונות.

מעניין שוב לגלות כמה רחב הוא ים התורה, וכפי שאמרו חז"ל שסגולתם של דברי תורה שהם "פרים ורבים", כך בספר זה אנו מוצאים כמות עצומה של חומר שנכתב בס"ה על תפילה אחת קטנה.

בנוסף דן המחבר במנהגים השונים שנוספו לתפילה זו, בפסוקים שנוספו על ידי האר"י ועוד.

נביא כאן שתי דוגמאות קטנות מתוך הספר:

"ולא אכשל בדבר הלכה וישמחו בי חברי" – רש"י (ברכות כח, ב) מפרש: "וישמחו חברי על כשלוני". והתמיהה עולה מאליה, כיצד ייתכן שרבי נחוניה בן הקנה חושש שחבריו התנאים קדושי עליון ישמחו על כשלונו? המחבר מביא בספרו למעלה מ-70 תירוצים שנאמרו בעניין (עמודים קמד-רי).

שלא שמת חלקי מיושבי קרנות – מבאר רש"י (שם): "חנוונים או עמי הארץ". המחבר מביא כי רבים התקשו בדברי רש"י אלו, מה פסול מצא בחנוונים? המחבר מאריך בתירוצים שנאמרו בעניין. בנוסף, מובא בספר צילום מתוך מסכת ברכות, מהדורת פראג תפ"ח – אותה הוציא לאור הגאון רבי יהונתן אייבשיץ, ובה גירסת הגמרא: "שלא שמת חלקי מיושבי לצים", והקטע האמור ברש"י לא נמצא (עמ' רנז).

"שערי בית המדרש" מורכב מכמה חלקים: חלק הלכתי - בו דן המחבר בכל פרטי הדינים והמנהגים של תפילה זו, זמן אמירתה, אמירתה בשבת, האם צריך לעמוד כשאומרים אותה, ועוד ועוד. ולאחר מכן, פרק על הנוסחאות השונות לתפילה זו שהיו בידי חכמי הראשונים והאחרונים, וההבדלים ביניהם. אחריו – שורה של פרקי ביאורים, קצרים וארוכים, לתפילת רבי נחוניה בן הקנה. בפירושים רבים ניתן למצוא חידושים מעניינים ומפתיעים, ובעיקר המון פרקי מחשבה על חשיבות וגדולת לימוד התורה.

תפילת רבי נחוניה בן הקנה עומדת אכן ב"שערי בית המדרש", היא משמשת כהקדמה יום יומית ללימוד התורה, ותפקידה בין השאר להעמיד אותנו על חשיבותם של דברי התורה שאנו מתכוננים ללמוד.

חיבור זה יוסיף להבנת תפילה זו ולהגברת חשיבות לימוד התורה בעיני הקוראים.