אאא

ביהמ"ש העליון הורה על עיכוב ביצועו של פסק הדין שניתן בביהמ"ש לעניינים מינהליים שבביהמ"ש המחוזי מחוז מרכז, לפיו יש לבטל את החלטת ועדת המכרזים של המינהל שפסלה את זכייתה של חברת יוסף שוחט ובניו במכרז ביישוב בת חפר לאור טעות סופר בהקלדת מספר חשבון הבנק בכתב הערבות הבנקאית.

‏כזכור, ביהמ"ש לעניינים מינהליים קבע שטעות סופר בהקלדת מספר חשבון הבנק בכתב הערבות הבנקאית לא מהווה סיבה לפסילת הזוכה במכרזי המינהל. בפסק דין זה נקבע שמקור הטעות הוא בשגגה בתום לב ושאין לראות בהכשרתה כפגיעה בעיקרון השוויון ובתחרות ההוגנת בין המציעים. אבל החלטה של ביהמ"ש העליון מעכבת ביצוע פסק דין זה, כאמור.

‏חברת יוסף שוחט ובניו ניגשה למכרז שפרסם המינהל באוגוסט האחרון לחכירת מגרש בשטח של כ-4 דונם למרכז מסחרי בת חפר שבשרון. החברה הציעה 6.2 מיליון שקל וזכתה במכרז מאחר שהצעתה היתה הגבוהה מבין 17 הצעות. אלא שלאחר זכייתה של חברת שוחט, פנתה למינהל החברה שהצעתה היתה השנייה בגובהה, חברת גלקן השקעות ויזמות, והתריעה על פגם שנפל בערבות הבנקאית שהגישה חברת שוחט הזוכה, והוא טעות במספר חשבון הבנק, שנבעה מאי-הקלדה על מקש הרווח לפני הספרה האחרונה, כך שמיקום ספרה זו היה שגוי.

חברת שוחט נפסלה - בגלל טעות הקלדה

‏גלקן עתרה בזמנו לביהמ"ש וביקשה סעד ביניים שיורה למינהל ולזוכה, חברת שוחט, להימנע מקידום ההתקשרות ביניהם. יומיים לאחר שביהמ"ש נתן צו ארעי, התכנסה ועדת המכרזים של המינהל והחליטה לפסול את זכייתה של חברת שוחט עקב הפגם בערבות הבנקאית, והכריזה על הצעתה של גלקן כזוכה.


‏אלא שבדצמבר הגישה חברת שוחט עתירה שבה היא מבקשת לבטל את החלטת ועדת המכרזים בדבר ביטול זכייתה בטענה שהטעות במספר החשבון היא פגם טכני זעיר, שמקורו בטעות הקלדנית בבנק. ביהמ"ש קיבל את עתירתה של שוחט וקבע לבטל את החלטת ועדת המכרזים בדבר ביטול זכייתה ולקבוע ששוחט היא הזוכה.


אולם חברת גלקן הגישה לביהמ"ש העליון בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין זה. בעתירתה לעליון טענה גלקן ש"הלכה היא שפגם שנפל בערבות בנקאית פוסל את ההצעה שהוגשה", וכן שפסילת ההצעה נתונה לשיקול דעתה של הרשות השלטונית ואינה חורגת ממתחם הסבירות, "ומשכך לא היה מקום להתערב בהחלטתה לפסול את הצעתה של חברת שוחט".


ביהמ"ש העליון נעתר לבקשתה של גלקן והורה על עיכוב ביצועו של פסק הדין שניתן בביהמ"ש לעניינים מינהליים, בכפוף להפקדה בתוך שבעה ימים של ערבות בנקאית על ידי גלקן בסכום של 300 אלף שקל להבטחת שיפוי נזקיה של חברת שוחט. העליון הסביר שטענת גלקן בדבר סטייה מהלכה פסוקה היא טענה שראוי שתתברר בערכאת הערעור, ולכן אי מתן הצו עלול להעמיד את גלקן בפני מצב מוגמר.