אאא

הטבח בבית הכנסת • פרסום ראשון: הפיגוע הקשה שהתרחש השבוע בבית הכנסת "קהילת בני תורה" בשכונת הר נוף בירושלים, גרם לזעזוע בכל שדרות היהדות החרדית, בארץ ובתפוצות, כאשר המראות הקשים של הקדושים הי"ד, מתבוססים בדמם כשהם עטופים בטלית ובתפילין אינו מרפה, מה שגרם לרצון גדול בקרב כלל הציבור לקבל על עצמו חיזוק ודרכי התעוררות.

"כיכר השבת" מגיש בפרסום ראשון את פנייתן של ארבעת האלמנות של הקדושים הי"ד, אשר מבקשות מכלל ישראל לקבל על עצמו חיזוק לזכרם ולעילוי נשמתם של הקורבנות - הרב אריה קופינסקי, הרב אברהם שמואל גולדברג, הרב קלמן לוין והרב משה טברסקי הי"ד.

תחת הכותרת: "הרנינו גויים כי יקום דם עבדיו וכפר על אדמתו עמו - פניית האלמנות השבורות והמשפחות השכולות", כותבות נשות הנרצחים:

"מתוך הלבבות השבורים והמתמוססים בדמעות על שפך דם הקדושים - ראשי משפחותינו הי"ד.

"פונים אנו אל אחינו כל בית ישראל בכל אתר ואתר, הבה נתאחד כולנו להרבות עלינו רחמי שמיים ונקבל על עצמינו להרבות אהבה ואחווה, בין איש לרעהו, בין ציבור לציבור ובין עדה לעדה.

"בקשתנו, שכל אחד ואחד ישתדל לקבל על עצמו בערב שבת קודש פרשת תולדות, לקדש את יום השבת (ערב ראש חודש כסלו) ליום של אהבת חינם, יום בו נמנע מדיבורי פירוד ומחלוקת, לשון הרע ורכילות.

"ויהיה בזה עילוי נשמה גדול לנשמותיהם של אבות משפחותינו שנטבחו על קדושת שמו יתברך.

"ישקיף ה' ממרום, יראה את עניינו וימחה את דמעותינו ויאמר די לצורתינו, ונזכה לחזות בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן ואמן".

"החותמים בלב שבור ורצוץ - המשפחות".

מתחת לזה מובאות חתימותיהן של ארבעת האלמנות: מרת חיה לוין והמשפחה, מרת בריינא גולדברג וכל המשפחה, מרת יעקבה קופינסקי וכל המשפחה ומרת בשי טברסקי וכל המשפחה.