אאא

במהלך שיחתו השבועית התייחס ראב"ד העדה החרדית, הגר"מ שטרנבוך, לענייני השעה העומדים על הפרק כשבין דבריו התבטא בנושא מבצע "צוק איתן" ויחס הממשלה לציבור החרדי.

"והנה דרכינו לעורר תמיד על הנפלאות שאנו רואים בזמנינו בארץ ישראל, שזה מכריח שהקב"ה משגיח על כל אחד בהשגחה פרטית" אמר הראב"ד, "אמנם מאידך גיסא יש לנו גם להתבונן מדרכי אויבינו וללמוד מהם כמו שכתוב "מאויבי תחכמני מצוותי'".

לדברי הראב"ד, "בזמנינו, שאויבנו מוסרים נפש כפשוטו ואינם מוותרים אפילו בעד מחיר גבוה שהורגים בהם בתמידות, עלינו ללמוד מהם מידת מסירות נפש לקיום התורה והמצוות. וכמו שאמר הקדוש החפץ חיים זיע"א, 'הם עובדים לשקר באמת, ואנו עובדים לאמת בשקר', וכוונתו, שהרשעים נלחמים עבור דרכם שהיא דרך השקר על ידי האמת והתמסרות הלב הפנימי, שכל טצדקי שיש ברשותם הם מפעילים נגד האמת, אבל לדאבון כל לב אנו שעובדים לאמת - לדרך התורה שהיא הדרך הנכונה, אין זה אלא בדרך שקר - רק משפה ולחוץ ובלא התלהבות פנימית ומסירות נפש מתוך נקודת האמת שבקרבינו".

כאמור, הראב"ד התייחס גם לרדיפת לומדי התורה בארץ, זאת גם במשך המלחמה, ולחוק החדש שניסה להעביר שר האוצר ויו"ר יש עתיד יאיר לפיד. "והנה בשעה זו שהמלחמה הקשה עולה להם ממון רב, והם שקועים בחובות וצרות גדולות וזקוקים לכסף, למרות זאת, מה שנמצא כעת בראש מעייני הממשלה, הוא לרדוף את החרדים ויראי ה'" אמר הראב"ד.

לדבריו, "אנו רואים שהם מבקשים כעת לחקוק חוק לרדוף את החרדים שלא יקבלו משכנתאות וכיו"ב, ונתאמתו לעיננו דברי הגר"ח דהוי מרגלא בפומיה ש'עיקר מטרת הציונים אינה להקים מדינה, אלא עיקר מטרתם הוא לרדוף את הדת, והקמת המדינה אינה אלא היכי תמצי שיסייע להם למטרתם לרדוף את הדת', ודבר זה הוכח בזמנינו שאנו רואים שגם בזמנים הקשים ביותר שלהם, אינם שוכחים לרגע אחד שהתפקיד המרכזי והראשי שלהם הוא לשבור 'ארלכע יידע'. והקב"ה יעזור שאנו נגדל ונפרח, ומשיח יבוא במהרה".