אאא

סוגיית ביטול בין הזמנים: אמש (שלישי) נשאל חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, על ידי כמה מתלמידיו בנוגע לסוגיה הניצבת בפני גדולי ישראל וראשי הישיבות בעניין ביטול בין הזמנים האם יש להורות לבני הישיבות להמשיך וללמוד כרגיל או שמא יש בכל אופן לאפשר להם את החופשה הקבועה.

בתשובתו ניתח הגרמ"צ את צדדי הסוגיה והבהיר כי זו שאלה שיש לתת עליה היטב את הדעת, ולדון בה בצורה מחושבת.

"יש כאן מחד את העניין שהזמן הזה הוא עת מלחמה, וצריכים ומחויבים אנו להוסיף ולהרבות בלימוד ובעמל התורה לקרוע את רוע הגזירה להצילנו מיד אויב, ותורה מגנא ומצלא והיא הערובה היחידה להמשך קיומינו", אמר הרב ברגמן.

"במקביל לכך יש כאן ענין נוסף", המשיך הגרמ"צ, "אנו צריכים לדעת, שהזמן הזה הוא לא כשאר הזמנים, נמצאים אנו כיום בתקופה איומה ונוראה, תקופה שאחים תועים מנצלים כל הזדמנות לעשות תעמולה ולהסית כנגד לומדי התורה בני הישיבות".

הגרמ"צ המשיך ואמר כי "והנה כעת זהו הרי זמן מלחמה, שאלפי יהודים מסכנים את עצמם ומידי יום נהרגים מספר גדול של חיילים רח"ל, והסברא אומרת שאם בני הישיבות יקיימו את בין הזמנים על כל המשתמע מכך הרי שהדבר יעשה חילול ה' גדול, כשאותם מסיתים ומדיחים, שמחכים לכל הזדמנות, יפתחו פה לדבר סרה בעולם התורה".

"משום כך יש סיבה נוספת ומקום גדול לומר שבשביל למנוע את החילול השם שיכול להיווצר כתוצאה מיציאתם של בני הישיבות לבין הזמנים על כל המסתעף מזה, על כן בהוראת שעה מיוחדת יש לדחות לעת עתה את חופשת בין הזמנים, ולהמשיך ללמוד ולשקוד בתוך היכלי התורה", הוסיף הגרמ"צ ברגמן.