אאא

בלב ליבה של ירושלים שוכן מרכז העולם, מרכז מלכות ישראל, מקום מושבו של מלך המשיח, אומנם במחשבה ראשונה אתם בטח חושבים שמדובר במקום המקדש, אך יש מקום שבנייתו תוביל אותנו לבניין בית המקדש, הר ציון, קבר דוד המלך.
הנביא ישעיה מנבא "אחר ישובו בני ישראל וביקשו את ה' אלוקיהם ואת דוד מלכם ופחדו אל ה' ואל טובו באחרית הימים", אומר המדרש [ילקוט שמעוני שמואל א] אמר רבי סימון בר מנסיא אין ישראל רואין סימן גאולה לעולם עד שיחזרו שלושתם, הדא הוא דכתיב אחר ישובו בני ישראל ובקשו את ה' אלוקיהם זו מלכות שמים, ואת דוד מלכם זו מלכות בית דוד, ופחדו אל ה' ואל טובו זה בית המקדש".

בתהילים נאמר, "שם אצמיח קרן לדוד ערכתי נר למשיחי", מובא במפרשים שמלכות בית דוד תקום ותעמוד בהר ציון מקום אשר בחר לו י-ה, בפסוק נוסף בתהלים נאמר " ויהי בשלם סכו ומעונתו בציון" מפרש תרגום יונתן, "והווה בירושלם בית מקדשיה ומדור בית שכינת קודשיה בציון" רבים מהמפרשים אחרונים כראשונים סוברים שברוב המקומות שנאמר ציון, הכוונה להר ציון מקום מושבו של דוד המלך.

דוד מלך ישראל רוצה לבנות בית קבע לה', לצורך כך הוא כובש את ירושלים מקום אשר בחר לו י-ה, הוא מעלה את ארון הברית לירושלים להר ציון, ארון הברית נשאר שם שלושים ושתיים שנה, בהמשך דוד בונה במקום מזבח, עד ששלמה העבירו לבית המקדש שבנה, דוד מבקש להיקבר בהר ציון, יש לציין שארון הברית ישב במקום שכיום נמצאת בו מצבת דוד המלך ולמטה ממנה במעבי האדמה נמצאת מערת דוד והמלכים.

לפני שבע מאות חמישים שנה ביקר במקום תלמיד הרמב''ן וכך הוא כותב בספר מסעותיו, "שם בנין ישן ובראשו כיפה וקוראין אותו היכל דוד, והוא מכוון נגד בית המקדש, הוא המקום אשר היה שם ארון האלוקים כשהביאו דוד עד שנבנה הבית, וכן כותב הרב אשתורי הפרחי בפרוש לפסוק מדברי הימים "ויעש לו בתים בעיר דוד ויכן מקום לארון האלוקים ויט לו אהל " הרי שזה האהל הוא בהר ציון, והנך רואה שעד היום האהל הזה עומד קיים כתחילת הווייתו והוא בכיפה כנגד הר המוריה לדרום והכל קוראים לו היכל דוד וכן העיד על כך הרדב"ז ועוד רבים.

במשך כל הדורות עם ישראל עלה להר ציון מקום גניזת אדוננו דוד המלך ושלמה בנו להקביל פני שכינה ולשפוך צקון ליבם לפני מלך מלכי המלכים, רבינו הארי הקדוש עלה עם תלמידיו לציון דוד המלך להתפלל שם והעיד שקדושת מקום זה נוראה (בשם תלמידו מהר''י חאגיז) . כל חכמי ישראל היו עולים למקום זה והעידו על פי מסורת נאמנה ששם מקום קבורת דוד ושלמה, הבן איש חי עלה מבבל להשתטח על הציון הקדוש ואף חיבר תפילה מיוחדת לעולים לציון ולהחשת הגאולה באומרו זה המקום המסוגל ביותר לפעול לקירוב הגאולה, הריי''צ מחב"ד אף ביקר שם ויסד חברת תהילים במקום, המנחת אלעזר ממונקאטש בביקור שערך בארץ ביקש לפני הכל להשתטח על קבר דוד המלך באומרו דוד בראש, גדולי חסידי ברסלב בכל הדורות עלו לשם ואף יסדו במקום חדר לתורה ותפילה קבוע לישועת כלל ישראל, האמרי אמת מגור פקד את המקום רבות, אין מי מהצדיקים שלא עלה לשם, אין ספק שזהו אחד המקומות המקודשים ביותר לעם ישראל ומחויבים אנו לפוקדו מפעם לפעם אלפים נושעו בזכות דוד המלך במקום הקדוש הזה.

המהרי"ל דיסקין מספר את סיפור הצבעים, לפני מאה עשרים שנה חיו בירושלים שני צבעים מיומנים במיוחד בעבודות ציור שהיו מפורסמים בכל חלקי העיר, ר' יוסף ור' אריה פוירעס שמם, המושל הטורקי של ירושלים הזמין אותם לעשות עבודה בהר ציון במתם קבר דוד, המושל שם עליהם שומרים של יכנסו למערה מתחת קבר דוד שפיתחה סגור עד היום, באחד הימים השומרים הלכו לאכול והשאירו את המפתחות בידי הצבעים וזו עדותם, נכנסו לשם בחרדה גדולה ובעמל גדול וראינו שהוא בית גדול ונחרדנו מאד כי ראינו שהאיר נגד ענינו אור גדול כמו אש, ועמדנו על מקום זה בערך שעה ואחר כך קיבלנו עוז לכנוס שם בפנים וראינו באמצע הבית ארבעה עמודים של שיש מצופים זהב בראשם, וכסף בתחתיהם ובאמצע היה שיש, ומעמוד לעמוד היה כמו היקף כעין גדר של חוטי נחושת ככברה וכ"ו, בהמשך עדותם הם רואים מחזות מדהימים המעידים שללא כל ספק שם נמצא אדוננו דוד , קימת עוד עדות נוספת של החוקר ג'ימס ברקלי שהיה חבר של המושל ונכנס למקום עם ביתו ומתאר תיאור דומה ואף ביתו צירה מה שראתה.

לא לחינם הנוצרים וראשי הכנסיות וכל מרעין בישין מבקשים את המקום בכל מחיר, כידוע עניין הקוצים הסובבים את השושנה וכו' יהי רצון שיתקיים בנו ועלו מושעים בהר ציון לשפוט את הר עשו.

לאנשי השלטון ולשרה נתניהו אנו קוראים לכו בדרכי אבותיכם, לכו בדרכי ההיסטוריה היהודית ושמרו על מקום קדוש זה, שלא יעלה בלבבכם חלילה וחס מחשבות שונות ומשונות למסור חלק ממקום קדוש זה לרודפי היהדות לדורותיהם.