אאא

שנה לפטירת פוסק הדור: ש"ס וב"אל המעיין" נערכים לקראת העצרת המרכזית במלאות שנה לפטירתו של מרן פוסק הדור רבי עובדיה יוסף זצוק"ל באצטדיון הארנה בירושלים.

בימים האחרונים פעלו בש"ס על החתמת גדולי הרבנים הספרדים שיקראו לציבור, בדגש על תלמידי הישיבה ואברכי הכוללים, להשתתף בעצרת במוצאי צום גדליה באצטדיון הארנה בירושלים. 

באורח נדיר, על המכתב חתמו רבנים שאינם נמנים על רבני ש"ס ונחשבים לרבני "מרביצי" כדוגמת הגאון הרב יעקב טופיק. 

"כיכר השבת" מביא בפרסום ראשון את נוסח המכתב המלא: 

אל ציבור בני התורה בחורי הישיבות ואברכי הכוללים ה' עליהם יחיו. ידועים ומפורסמים דברי הש"ע (יו"ד סי' שדמ סעיף כ) בגודל חיוב ההספד לת"ח בשנה הראשונה לפטירתו, ובפרט בת"ח המופלג בדורו שכבודו עדיף משל מלך. ומצוה להספידו ברוב עם, כי ברוב עם הדרת מלך, ומאן מלכי, רבנן. (וכמו שהאריך בזה הגאון מערכי לב דרוש קלג והלאה. ע"ש).

מי לנו גדול מגדול דורנו מרן פאר הדור והדרו רבנו עובדיה יוסף זצוקללה"ה, אשר הלך לפני המחנה זה שנים רבות, זכה וזיכה את הרבים, והאיר פני תבל באור תורה ויראה. והשקיע את כל מרצו לביצור חומות הקדושה והטהרה, ולהרחבת מוסדות החינוך התורני. וכמה דמעות הוריד אותו צדיק עבור בני התורה וביטול גזירת הגיוס הנוראה, ומסר עצמו על כך עד דכדוכה של נפש ממש.

לכן, מצוה גדולה וחובה קדושה על כל בני התורה, לבא ולהשתתף באשכבתיה דרבי, רבה דעמיה מדברנא דאומתיה, אשר נקבעה על ידינו למוצאי תענית צום גדליה (ה' יהפכהו לטובה ולברכה), בכדי למעט בביטול תורה, בימים הנוראים אשר בין כסה לעשור. ובוודאי שהשתתפות אלפי בני התורה במעמד נורא הוד זה, תגרום לחיזוק גדול לכל המשתתפים בראותם את גודל מעלת כבוד התורה וחכמיה. ויש בזה קידוש ה' גדול.

ראויה מצוה גדולה זו להגן על כל עם ישראל מן הפורעניות המתרגשות ובאות לעולם, וכמו שכתב הגה"ק מהר"י פינטו זיע"א בספרו לקח טוב (פר' קדושים) דכשהדור עושים הספד גדול לתלמיד חכם, מגן עליהם מן הפורענות. ובוודאי שיש לחוש לדברי הגמ' (שבת קה ע"ב) בדבר החשיבות שיש שלא להתעצל בהספדו של חכם ובפרט כאשר מדובר בגדול הדור.

ויהי רצון שנזכה לשנה טובה ומבורכת לכתיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים, תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה. ה' יתברך יבטל מעלינו ומעל כל ישראל בכל מקומות מושבותיהם כל גזרות קשות ורעות. וישמור ויגן על כל בחורי הישיבות והאברכים היקרים מגזירת הגיוס הנוראה. יראו עיננו וישמח ליבנו בשוב ה' את שיבת ציון יגל יעקב ישמח ישראל במהרה בימינו אמן.