אאא

מאז הגשת "עתירת הבג"צים" של עורך-הדין יואב ללום יו"ר עמותת 'נוער כהלכה', במשרד החינוך נכנסו ללחץ וממהרים לחדד את ההנחיות.

לאחרונה פרסמנו על כך שמשרד החינוך הבהיר לסמינרים כי אין להתחיל רישום לסמינרים עד להודעה חדשה.

ל'כיכר השבת' הגיע מסמך פנימי שמשרד החינוך שלח בימים האחרונים למנהלי ומנהלות הסמינרים, בו הם מחדדים את ההוראות והעונש למי שיפלה בנות על רקע עדתם.

במכתב שהגיע לידי 'כיכר השבת' נכתב: "לאחרונה עלה הצורך לרענן את הנהלים בדבר איסור אפליה בקבלת תלמידים לבתי הספר במערכת החינוך במגזרים השונים. מערכת החינוך נוהגת על פי נהלים הנגזרים מחוקי היסוד ומחוקים אחרים של מדינת ישראל האוסרים אפליה מכל סוג שהוא בקבלת תלמידים לבתי הספר.

"איסור הפליה, רשות חינוך מקומית, מוסד חינוך או אדם הפועל מטעמם לא יפלו תלמיד מטעמים עדתיים, מטעמים של ארץ מוצא, מטעמים של רקע חברתי-כלכלי או מטעמים של השקפה פוליטית, בין של הילד ובין של הוריו.

"בכל אחד מאלה קביעת תכניות לימודים ומסלולי קידום נפרדים באותו מוסד חינוך. קיום כיתות נפרדות באותו מוסד חינוך. זכויות וחובות תלמידים, לרבות כללי המשמעת והפעלתם, העובר על הוראות סעיף זה, דינו מאסר שנה או קנס".

עוד נכתב: "אין להתנות קבלה לבית ספר על סמך קריטריונים שאינם ענייניים או שאינם רלוונטיים ללימודים במוסד החינוכי, ובמיוחד לא על סמך קריטריונים שיש בהם משום אפליה או מראית עין של אפליה.


"מנהל מוסד חינוך ו/או בעלות ו/או רשות מקומית אשר לא יפעלו על פי הוראות כל דין, ובכלל זה הנחיות משרד החינוך, ישקול משרד החינוך נקיטת אמצעים משמעתיים ו/או כל ענישה אחרת העומדת לרשותו נגדם, וזאת בנוסף לענישה הקבועה בחוק, לרבות סעיף 32 (א1) לחוק הפיקוח על בתי הספר, התשכ"ט-1969, הקובע: 'נוכח המנהל הכללי כי בבית הספר הופר איסור האפליה כאמור בסעיף 5 לחוק זכויות התלמיד, התשס"א-2000 רשאי הוא לצוות בכתב על סגירתו, לאחר שדרש מבעל הרישיון בכתב לתקן את הדבר תוך מועד סביר, ולאחר שהזהירו כי אי-מילוי דרישה זו יגרור הוצאת צו לסגירת בית הספר'".