"יש מאבד עולמו בשעה אחת"

"יש מאבד עולמו בשעה אחת, לא חבל עליו?" אמר אמש מרן פוסק הדור רבי עובדיה יוסף על הרב אמנון יצחק • צפו בדברים המלאים של הגאון חכם שלום כהן ומרן הגר"ע יוסף

לשלוח לחברכתוב לעורך
תגובות
שימ/י לב! תגובתך תאושר אוטומטית ולא תעבור סינון של העורך. אנא קרא/י את התגובה שוב לפני השליחה! במידה ותגובה זו תימחק בגלל ביטויים לא הולמים והכפשות, תחסמ/י אוטומטית ע"י המערכת ולא תוכל/י יותר להגיב במנגנון זה.
יחיאל | 15/07/2013117
אבל הרב עובדיה, למרבה הצער, מזלזל בכל מי שלא חושב כמותו. להלן אוסף התבטאויות מפיו של הרב עובדיה, על גדולי הדור ורבנים שונים.

● על מרן החזון איש זצ"ל: "זה לא חזון איש, זה חזון אשה".

● על גדול הפוסקים הספרדיים, מרן הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל: "עשה עצמו שלא ידע את יוסף... ושרא ליה מריה (יסלח לו אלוקים)... וכל פלפולו של האור לציון אין לו שחר" (יביע אומר חלק ט). על ספרו אמר: "זה לא אור לציון, זה חושך לציון" (דרשה).

● על מרן הגאון המקובל האלוקי, מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל: "זה לא תלמיד חכם אומר דברים כאלה - זה בושה וחרפה לומר דברים כאלה. דברים תמוהים מאוד. כבר כתבתי בספרי נגד זה" (דרשה).

בספר (חזון עובדיה ט"ו בשבט) מכנה הרב עובדיה את הרב אליהו "אחד המתיימר להיקרא 'רב'", ובהתייחס לפסק הלכה של יריבו ההלכתי הוא מוסיף בלעג "לא יאומן כי יסופר וכל השומע יצחק לו".

● על ראש אבות בתי הדין של העדה החרדית, מרן הרב משה שטרנבוך שליט"א: "אחד, שמו שטרנבוך, שמעתם עליו? זה שטרנבוך חיבר ספר, נגד אלה שהולכות עם מטפחת. אלא, צריך ללכת עם פאה נכרית. איזה שוטה, איזה בהמה... זה בן אדם לא נורמלי" (דרשה).

● על הרב יצחק רצאבי שליט"א, מפוסקי יהדות תימן: "והנה גם הלום ראיתי ל"אברך אחד" בשם ר' יצחק רצאבי... שמכרכר בכל עוז להחזיק במנהג שנהגו קצת מיוצאי תימן".

● על הרב יצחק ברדא שליט"א: "הרהיב עוז לצאת נגד מרן... וכבר היכה הגר"ש משאש על קודקודו... וידעתי בני ידעתי כי הנ"ל עומד במרדו וממשיך לפסוק גם בעניינים אחרים נגד פסקי מרן השולחן ערוך, וכל יראי ה' יתרחקו מהוראותיו" (חזון עובדיה, חנוכה).

● על הרב אליהו תופיק שליט"א: "אברך אחד... לא זכה לשמש כל צרכו, שיצא בספרו 'קול אליהו' לחתור אחר ספרי 'יביע אומר' אשר טפחתי ורביתי בעמל ויגיעה והוא כאפרוח שלא נפתחו עיניו... נער בער... כל מה שכתב האברך הנ"ל דצווח ככרוכיא על דברינו, דבריו מהבל ימעטו ובמקום שעמד לא ישב... והוא כמתלהלה יורה זקים" (יביע אומר).

● על האברך הרב דוד טהרני אמר הרב עובדיה כי מדובר ב"תלמיד המבעט ברבותיו".

● על הרב אמנון יצחק שליט"א, מזכה הרבים: "הקדיח תבשילו. אין לו יראת שמים. הוא קורא את עצמו חכם. חושב את עצמו גבוהה גבוהה, שהוא מנהיג, צריך לדעת שהוא מתייהר והקדוש ברוך הוא משפילו" (דרשה).

● על הרב דוד סתיו - רב היישוב שוהם: "אין לו יראת שמים בכלל... אין לו חלק לעולם הבא... מסוכן ליהדות, מסוכן לרבנות, מסוכן לתורה... אדם רשע" (דרשה).

● ● ● אם חשבתם שהדברים על הרב סתיו נאמרו בגלל הקולות המדומות בהלכות צניעות, טעיתם... גם הרב עובדיה מיקל גדול בהלכה, ובפרט בתחום הצניעות:

1. התיר לאשה ללכת בלי גרביים, ראה "אוצר דינים לאשה ולבת" (פרק ס' אות ד' בהערה, מהדורת תשס"ה עמ' תשפ"ה): "ובתשובה כתב יד לאאמו"ר שליט"א האריך בזה, והעלה דבוודאי ראוי ונכון לכתחילה ללבוש גרביים בכל אופן, ומכל מקום המקילות בזה מסיבה שהיא, יש להן על מה לסמוך" (כמו כן התירו פוסקים אחרים, כן התיר במשנה ברורה מעיקר הדין, וראה שו"ת "בני בנים" להגר"י הנקין).

2. התיר לשמוע שירת אשה דרך רדיו או תקליט וכדו', כשהשומע אינו מכירה (יבי"א ח"א או"ח סי' ו'). ובשו"ת יביע אומר חלק ט' (או"ח סי' ק"ח אות מ"ג) חזר והתיר גם למי שראה תמונתה: "ומה שכתבתי שם (ביבי"א הנ"ל) שאם ראה אותה בתמונה גם כן אסור, אינו מוכרח, שיש לומר דהא דאמרינן בתענית (ה:) האומר רחב רחב מיד נקרי, "ביודעה ומכירה", זהו רק כשראה אותה בחיים חיותה במלוא קומתה, וכ"כ הגאון רבי יוסף חיים בספר בן יהוידע (תענית ה:), שאם ראה אותה בצורה ותמונה בלבד, אין לחוש. ואף לגבי השומע קולה, והכירה בתמונה בלבד, אין לחוש".

3. התיר בשעת הדחק ללמד בנים ובנות יחד, עד גיל תשע, בשו"ת יביע אומר (חלק ד' אה"ע סי' ד'): "ראוי להחמיר בדבר כל שיש אפשרות להקים בית ספר נפרד, הא לאו הכי יש להקל בשעת הדחק בקטנים וקטנות ללמדם במחלקה אחת, וכל זה בקטנים ביותר שאין להם יצה"ר כל כך. אבל בילדים שהם עכ"פ למעלה מגיל תשע בוודאי שיש להחמיר בכל אופן".

4. התיר לאשה נשואה לגלות משערות ראשה כאצבע אחת או שתיים, בשו"ת יביע אומר (חלק ד' סי' ג'): "הנשים הנוהגות היתר בדבר אין מזניחין אותן ויש להן על מה שיסמוכו". וכן כתב בספר "אוצר דינים" (עמ' תשע"ז בהערה): "לענין שיעור השיער שמותר מן הדין לגלות מלפנים על הפדחת או הצדעיים, מרן אאמו"ר שליט"א מורה ובא שהוא כשיעור ב' אצבעות לערך (כארבעה ס"מ), ונכון יותר כשיעור אצבע אחת בלבד".

5. התיר לבתולות ללכת בשערות סתורות (כלומר שיער שאינו אסוף), בשו"ת יביע אומר (שם): "אף שהמג"א כתב לאסור בסתורות, העולם נהגו להקל ויש להן על מה שיסמוכו. ע"ש. ופוק חזי מאי עמא דבר, שאפי' אצל החרדים לדבר ה' הבתולות הולכות בפירוע ראש ובשערות סתורות. ולכאורה יש לומר שאף המג"א יודה להקל במקום שנהגו היתר בדבר".

6. התיר לנשים אלמנות וגרושות ללכת עם פאה נכרית קאסטם, וכתב בשו"ת יביע אומר (שם): "עכ"פ כאן [בפאה נכרית] שאף בנשואות יש מקילים, גם ברה"ר, בגרושה או אלמנה מיהא יש להקל, ובפרט במקום צורך גדול שהדבר נוגע לעבודתה ופרנסתה".

7. "מעשה רב" - מותר לשמוע שירי עגבים בשפה זרה, אם השומע לא מכיר היטב בשפה זו. ידוע ומפורסם שהגר"ע יוסף שומע בהרבה הזדמנויות את הזמרת הערביה "אום כולתום".

וכפי שפורסם באתר מעריב nrg:

"בלילות היה יושב וכותב פסקי הלכה תוך כדי האזנה לקלטות של עבד אל-ואהב, פריד אל-אטרש או אום כלתום. עד היום הוא נוהג לשבת בלילה ולכתוב תוך כדי האזנה לקלטות, ובעת נסיעה במכונית הוא מבקש מנהגו לשים לו את אחת הקלטות האהובות עליו. מדי פעם, לפני שהשיר מתחיל, מסנן הרב "יימח שמם" לעבר הטייפ, וממשיך להקשיב בהנאה".

כמו כן סיפר בנו של הגר"ע, הרב מ. יוסף, מנכ"ל בד"ץ בית יוסף, לאברכי הכולל "מאור ישראל": "פעם היה אבי שליט"א מאזין לשירי הזמרת אום כולתום, ושאלתיו: 'אבא, מה היא שרה'? אמר לי 'נו, אתה יודע, בחורה אוהבת בחור, בחור הולך לבחורה, דברים כאלה". משמע מכאן שהגר"ע אף מבין את השירים, וצ"ע איך שמע שירי עגבים. ויש לומר שאין כוונתו לשמוע את המילים אלא רק את המנגינה, ולא שם לבו כלל למילים.

כמו כן פורסם בתקשורת תשובה מבן הגר"ע, הרב א. יוסף, שהתיר לשמוע שירי עגבים מזמרת גויה.

8. הרב א. יוסף אמר בראיון לרדיו "קול ברמה" שהתפרסם בתקשורת האלקטרונית (הנקראת אינטרנט בלע"ז), שתופעת "קווי המהדרין" בתחבורה הציבורית היא תופעה מגונה. "באישה זרה אין שום הרחקה", טען נגד מצדדי ההפרדה המגדרית באוטובוסים. "חוץ מנגיעה, חוץ מהסתכלות, חוץ מלהריח בריח טוב שאולי היא שמה על עצמה - שום דבר אחר לא אמור לעניין אותנו".

הוא הסביר כי לדעתו במפגש עם אישה במרחב הציבורי "אנחנו אמורים להתעלם, להוריד את המשקפיים, להוריד את העיניים". לדבריו, "החסידוּת (חומרה שאינה מחויבת ההלכה, ק"נ) - תשמור אותה בארבע אמותיך. לצערנו כל חסידות כזו גוררת בעקבותיה עליהום כזה, ואנחנו אחר כך לא מבינים מאיפה זה בא לנו".

המראיין, מ. ל., סיפר בשידור על אדם חרדי שגער באישה עיוורת שישבה בחלקו הקדמי של האוטובוס, והרב יוסף הגיב: "הוא טיפש, וטיפשים יש לצערנו הרב בערימות... אם לא נוח לו - שיקום ויילך... זו חוצפה, זה חוסר הבנה מינימאלי... זו טיפשות, זה לא נובע מתוך יראת שמים... על עודף יראת שמים נאמר 'אל תהי חסיד הרבה'".

9. מותר לאכול מעיקר הדין גם מסטיק "בזוקה" עם הכשר הרבנות (ילקוט יוסף איסור והיתר חלק ב).

10. מותר לקנות מהשוק פירות וירקות, ואין צורך לעשר אותם (מובא בספרי הרב עובדיה ובניו).
▾ דווח על תגובה זו  -1 
עו"ד משה מאמו | 01/09/2013 
ע"מ לא לעבור עבירה של שקר
▾ דווח על תגובה זו  0 
יהודית | 08/01/2013116
▾ דווח על תגובה זו  -1 
יהודית | 08/01/2013115
▾ דווח על תגובה זו  -1 
arikl | 07/01/2013114
▾ דווח על תגובה זו  0 
arikl | 07/01/2013113
מה שאר עם ישראל דואג אחיתופל וגחזי?
▾ דווח על תגובה זו  +1 
בבח | 07/01/2013112
אשמח לקבל תשובות לשאלות

אקדים ואומר שאלו הן רק חלק מהשאלות

א,ידוע שבתי המשפט שלנו,אינם על פי תורת ישראל ואסור לנו לדון בהם.ועל כן אסור להסתמך עליהם,ע"מ לשפוט אדם,ובטח לא דתיים וספרדים במדינה שלנו.זה מה שתמיד טוען ר' א"י.

א"כ איך העיז כבוד הרב לאמר ששה חכ"ים של ש"ס גנבו לכיסם ואף נשפטו על זה.?

ב, כבוד הרב א"י הוציא קלטת שלמה על אריה דרעי ,שכמה עוול עשו לו.וכמה שהוא נרדף רק בגלל שהוא מצליח. האם כבוד הרב שיקר אז לאנשים? או היום?או שכבודו הפכפך?

ג, כבוד הרב א"י טען אצל אמנון לוי שמרחיקים אותו מש"ס מפני שהוא המנהיג המתאים ביותר לאחר 120 של מר"ן[הוא כנראה לא מאמין שהמשיח קרוב,והמלחמה האחרונה תכף פורצת, כמו שהוא טוען בהרצאות].בכל ההיסטוריה לא היה שום גדול שהכתיר את עצמו,לא הרב עובדיה ולא קודמיו.היחידים שהכתירו את עצמם הם אלו שטענו שהם המשיח,וכולם התבררו כנביאי שקר,וכך גם קורה עם א"י.כיצד הוא לא מתבייש להכתיר את עצמו?מאיפה הגאווה הבזויה והסרוחה הזו?

ד, הוא תמיד טען שיהודית לא נותנת לו להיכנס,ועכשיו הוא טוען שזה דרעי,כבר לא מבין מי עושה לו צרות?

ה, הוא טוען שהרב שטיננמן אמר לו לרוץ,נאמר. והוא שומע לו. כיצד זה העיז אתמול לאמר ,שאף אם הרב שטיינמן יורה לו היום לא לרוץ,הוא ימשיך לרוץ.התבלבלתי הוא הולך על פי הרב שטיינמן או לא?

ו,הוא טען שמפריעים לו לפתוח מפלגה,ולאריה דרעי לא עשו מה שעושים לו. חוצפן שכמותו[לא יכולתי להתאפק]א, לא דברו עליו עד שלא פתח את הגו'רה שלו.ב, אריה דרעי להבדיל ממנו בחיים לא העיז לדבר על בני ביתו של הרב,וכן לא פתח מפלגה. ג, אם אריה דרעי היה פותח מפלגה ,הוא היה מקבל הרבה מנדטים להבדיל ממנו שעדיין לא מוזכר בסקרים.

אגב בואו נראה מהיתמוך בו החרדים אין סיכוי,החילונים לא אוהבים אותו,יש לו מעריצים,אלו שחזרו בתשובה באמת רואים את השטויות שהוא עושה וודאי שלא יתמכו בו.איפה שאני גר,אין אפילו שלט אחד,ואני לא מכיר אפילו אחד שיצביע לו,מי משוגע?

לבסוף חבל עליו ,הוא החזיר המון בתשובה ,בזכות הזו שה' יחזיר אותו בתשובה,כולם חייבים להתפלל עליו,זה לא סתם עוד רב.הוא עשה הרבה בכל העולם,ובע"ה שה' יחזיר אותו בתשובה.

יש סגולה בהשיבנו להזכיר את שמו,חבל על כל יהודי,ובטח שחבל עליו.תהיו בריאים
▾ דווח על תגובה זו  +1 
חן | 07/01/2013111
▾ דווח על תגובה זו  0 
אחד שיודע | 08/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  -1 
חן | 08/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  0 
חוליקו | 07/01/2013110
▾ דווח על תגובה זו  +1 
ברוריה | 07/01/2013109
מר"ן: "את אחיי אנוכי מבקש"
▾ דווח על תגובה זו  +1 
כנופיית שס... | 08/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  0 
עדן | 07/01/2013108
לא הייתי שם בשמיים עדיין, אך תורת ה׳ לימדה אותנו, שכול ההתעמרות הזו וההתנגחות רק גורמת צער לשכינה!!!

אני בוחרת ש׳ס!!!! לא חייבים להסכים איתי, אבל בלי מחלוקת!!!!!!! על זה מחוייבים כולנו להסכים!!
▾ דווח על תגובה זו  +2 
שושו | 07/01/2013107
אלו השפויים שמבינים:

א. לא משנה במה בוחרים, צריך לשמור על הפה!

ב. אלו המבטלים דעתם לדעת גדולים! (אני ובני ביתי בוחרים בפסקיו של מר׳ן)

* העיקר להזהר בדרך הבחירה!!!!
▾ דווח על תגובה זו  +1 
ברוך | 06/01/2013106
▾ דווח על תגובה זו  0 
שמואל | 07/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  0 
זיו | 06/01/2013105
אוי לאותם שקרנים
▾ דווח על תגובה זו  -1 
קצנלסון | 06/01/2013104
אנשי ש"ס מסוגלים לרמות את אותו.

באמת מסכן הרב עובדיה,הוא אפילו לא מודע לזה שהמכתב מחאה שיצא נגד הרב אמנון יצחק הוא זיוף

של רבנים,וחלקם אפילו לא הסכימו לחתום עליו.

פשוט בושה, לאן הגענו?!
▾ דווח על תגובה זו  -2 
אור | 06/01/2013 
הכסף מעוור והכסא חשוב ביותר.

הרב אמנון יצחק מנסה להגיע למר"ן עובדיה כ-4 שנים זה כשלעצמו אומר הכל!!!
▾ דווח על תגובה זו  -2 
יצהרי חיים | 06/01/2013103
שימו לב

ידידי פועלי מפעלי ש"ס

הבעיה לא אצל מתנגדי ש"ס, בעיה היא בתוך הביית במילים פשוטות

יהודית ועושי דבריה

היא פגעה בחבר כנסת הרב אמסלם

היא פגעה באמנון יצחק

ומין הסתם בחבר כנסת אליעזר מזרחי

ואולי יש עוד שמות לנפגעים

עשו בדק ביית
▾ דווח על תגובה זו  +1 
יהודי וישראלי | 06/01/2013102
אבל עם כל הכבוד יש הבדל עצום בין "מחזיר בתשובה" ל"לתלמיד חכם".

יש הבדל בין להיות ראש ישיבת פורת יוסף לבין מחזיר בתשובה. ובאמת עם כל הכבוד.
▾ דווח על תגובה זו  +1 
דרומי  | 07/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  0 
יהודי | 06/01/2013101
הרב עובדיה צדיק לא מעניין אותו קבוצות עסקנים תורתו אומנותו ישמרהו ויחיהו ה'
▾ דווח על תגובה זו  -1 
צער ועוד צער | 06/01/2013100
"מִי-הָאִישׁ, הֶחָפֵץ חַיִּים; אֹהֵב יָמִים, לִרְאוֹת טוֹב. נְצֹר לְשׁוֹנְךָ מֵרָע; וּשְׂפָתֶיךָ, מִדַּבֵּר מִרְמָה..."

* אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש באתר, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע.

זה מה שכתוב לפני הוספץ התגובה...

מעניין למה לא סיננו פה את דברי הנאצה על הרב אמנון יצחק בכל התגובות...
▾ דווח על תגובה זו  +1 
נינ | 06/01/201399
▾ דווח על תגובה זו  0 
מזועזע | 06/01/201398
▾ דווח על תגובה זו  0 
נינ | 06/01/201397
סייג לחכמה שתיקה
▾ דווח על תגובה זו  +1 
00000000 | 06/01/201396
בוחרים רק הכוח להשפיע,אין כמו גדול הדור הרב אמנון יצחק הי''ו.
▾ דווח על תגובה זו  -1 
מוטל | 06/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  -1 
אל נקמות השם | 06/01/201395
כל הערב רב שגרמו לכל חילול השם הזה ישלמו בחייהם אם לא ישובו בתשובה!

כל הקוצים (העסקנים) הסובבים את השושנה (מר"ן) ישלמו את הצער שנגרם למרן!

רבי אמנון יקבך מכל הבזיונות כפרת עוונות וכל השאר ישלמו - וה' יבקש את נרדף!
▾ דווח על תגובה זו  -1 
ארנון | 06/01/201394
רב שלום כהן אומר שמרן גמר תפקידו בעולם הזה אבל העולם צריך אותו. 11:30, ופונה אל הרב "העולם צריך".
▾ דווח על תגובה זו  0 
התמני | 06/01/201393
מי שרוצה להצביע כח להשפיע שיצביע... ומי שרוצה להצביע ש"ס שיצביע ש"ס...דיי לרדוף רבנים דיי לכל הדברי שיטנא האלה...

הרב אמנון יצחק לא צריך לשאול אף אחד אם הוא רוצה להקים מפלגה... כל אחד יכול להקים מפלגה..

אז ש"ס תתעסקו בלהביא לכם מנדטים מבלי לפגוע במפלגות אחרות וכנ"ל לגבי הרב אמנון יצחק...

דיי לפילוג ...

צריך להגדיל תורה ולהאדירה. ולא להפך...
▾ דווח על תגובה זו  +2 
אוהב | 06/01/201392
אני אוהב אותו".עם אוהבים כאלה לא צריך אויבים.

שובבים = ש"ס בגימטריה. צריך לעשות לש''ס תיקון בע"ה.
▾ דווח על תגובה זו  -2 
בוני | 06/01/201391
לר' עובדיה יוסף גדול הדור שלנו.

ומה שיומר לנו לעשות "נעשה ונשמע"!!

אנחנו חייבים לעשות נחת למר"ן.

"מחזירים עטרה ליושנה" רק ש"ס חזקה.
▾ דווח על תגובה זו  +2 
אופיר | 06/01/201390
לא נראה לכם מוזר כל הסיפור הזה? שס הם אנשים חרדים ולפי מה שידוע לי לחרדים אמורה להיות אמונה. ומי לא מכיר את המשל על אדם שהיה לו חנות ופתאום אדם אחר החליט לפתוח חנות מולו ולמכור את אותם הדברים בדיוק. לפי השכל הפשוט המכירוצ אמורות לרדת לחנות הראשונה אבל לפי השכל של הקדוש ברוך הוא מה שקצוב לך יהיה שלך ואין אדם הנוגע במוכן לחבירו אפילו כמלוא נימה אז איפה פה בדיוק הצידקות והאמונה של שס??? מה איכפת לכם שהרב אמנון יצחק רץ לבחירות אתם התחלתם את כל המלחמה אתם דואגים רק לכיס שלכם אתם חולי כבוד וממון. הרב הגאון הרב עובדיה יוסף לא יודע כלום ממה שאתם באמת עושים! אתם הטומאה שבטומאה אתם מחללים שם שמים ברבים! במקום לפתור דברים בשקט בלי שלכ העולם ישמע ויראה כמה מחלוקות יש בעולם החרדי!!!! חוצפנים! רודפי כבוד תתבישו לכם
▾ דווח על תגובה זו  0 
נחום | 06/01/201389
לא יאומן, גועל נפש תרתי משמע. מהלא יעשו בשביל כח
▾ דווח על תגובה זו  -1 
מורי יוחאי | 06/01/201388
▾ דווח על תגובה זו  +4 
עומרי | 06/01/2013 
שיהיה לך בתאבוןןן......!!

טעים????

לא לשכוח ברכה אחרונה...!!!!
▾ דווח על תגובה זו  +2 
הדס היפה!  | 06/01/2013 
רק ג'חנון.....

ורק ש"ס
▾ דווח על תגובה זו  +1 
הדס היפה!  | 06/01/2013 
אתה תמוני??

אז בתאבון ובהצלחה!!
▾ דווח על תגובה זו  +1 
חסידת הרב | 06/01/201387
גם ש"ס נלחמים על כיסא ועכשיו הגיע הזמן להתחלף ש"ס יצאו וכח להשפיע יכנסו וה' יעשה את השאר
▾ דווח על תגובה זו  -2 
אמנון כהן... | 06/01/201386
אמנון שמקליט כל העולם למה אין הקלטה שרב שטיינמן תומך בו ?????????????????

אמנוןיצחק גימטריה פרעה
▾ דווח על תגובה זו  +1 
ידידיה | 07/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  -1 
כח להשפיע  | 06/01/201385
אני רוצה לדעת על איזה פסק הוא סומך את הדברים שלו

כי מניתי לפחות 10 איסורי תורה בדבריו.

שמיעת לשון הרע , ביזוי תלמיד חכם , ביזוי עם ישראל (חוזרים בתשובה - עמי הארץ) , רכילות , אומר הלכה (עבירה) בפני רבו , חילול השם ברבים , משמיץ דרך התורה את עם ישראל ואחד מרבניה - כך שזה גם ביזוי התורה , ביזוי לומדי התורה ובניו של הקב"ה , ביזוי הכהונה שחשש לברך אחד מישראל בטוח שאחד כיום לא מברך באהבה , מטיל אימה על הציבור וברמב"ם כתוב שלאדם כמותו אין חלק לעולם הבא , ולסיכום עבירה הבאה בעבירה.

שרק יגיד לי מאיזה פסיקה יכול לתרץ את דבריו. שבוע טוב!!!
▾ דווח על תגובה זו  -1 
מני | 08/01/2013 
תקשיב טוב ואל תתבלבל, אתה ואמנון יצחק - גרביים של הרב שלום כהן שליט"א. אין לך חלק לעולם הבא ולדעתי גם לא לעולם הזה, מבזה תלמידי חכמים אין רפואה למכתו.
▾ דווח על תגובה זו  0 
אברהם | 07/01/2013 
אני מניתי אצל א"י פי 10, אין לי זמן להוכיח לך בכמה אתה טועה אבל מה לעשות הרוצה לטעות יטעה, ומי ששומע לת"ח אמיתיים ישכון לבטח
▾ דווח על תגובה זו  +1 
 | 06/01/201384
▾ דווח על תגובה זו  -2 
יענקל | 06/01/201383
▾ דווח על תגובה זו  0 
יעקובי | 06/01/201382
כולנו כפופים למר"ן פאר הדור!

אחים שלי, אל תתבלבלו, אין פה עניין של כפיות טובה להרב אמנון... כווולנו מחוייבים לציית למרנן ורבנן.
▾ דווח על תגובה זו  +2 
חזי | 06/01/201381
אז היינו עוברים לבחור בכם!!!

בתנאי כמובן שזה היה בראשותו של מר"ן הרב עובדיה!!

לא מסתדר לכם? סורי! אז גם לא מסתדר לנו...
▾ דווח על תגובה זו  +2 
חזי | 06/01/201380
ברור!
▾ דווח על תגובה זו  +2 
ישראל נהלל | 06/01/201379
אסור לדבר נגד גדולי ישראל!

אסור לסור מדרכם!

וזה הסיבה היחידה שכול המשפחה שלנו בוחרת ש"ס (אוהבים את דרעי), כי בלי העניין של לציית את גדול הדור, לא היינו נכנסים לפוליטיקה בכלל
▾ דווח על תגובה זו  +2 
ישראל | 06/01/201378
מה השאלה בכלל?????????????.
▾ דווח על תגובה זו  +2 
חגית | 06/01/201377
בפני גדולי הדור
▾ דווח על תגובה זו  +1 
חיה | 06/01/201376
▾ דווח על תגובה זו  +2 
ירון | 06/01/201375
אבל גדולים בדור הזה יש רק בשירותים חוץ מרבי אמנון
▾ דווח על תגובה זו  -1 
שמרית | 06/01/201374
שאני בוכה!!

מה קרה לנו? כשחזרתי בתשובה לימדו אותי שהדבר הכי חשוב ביהדות זה לציית לגדולי הדור, לפוסקים ולחכמים,, נו??? אז מי לנו מגדול הדור מהרב עובדיה??? בלי קשר לפוליטיקה.
▾ דווח על תגובה זו  +2 
משמחים את מר״ן | 06/01/201373
בבקשה תעלו לי אני חייב!!!!

תודה מראש!
▾ דווח על תגובה זו  +1 
אחי | 06/01/201372
אחיי היקרים!

ספרדים ואשכנזים כאחד!

ימין ושמאל כאחד!

ש"ס ואחרים... כאחד!

תפסיקוווווו כבר עם הלשה"ר והרכילות!!!!!!!!!!!!! ה' יצילנו! אתם לא מבינים שזה נסיון של כולנו???????.........

יש לנו את גדול הדור ו'בסטה' לדבר בשפת הפוליטיקה!!!... ממתי הפכנו למבינים גדולים? מצייתים את גדולי ישראל! ודי!!!!
▾ דווח על תגובה זו  +1 
יואל | 06/01/201371
▾ דווח על תגובה זו  -2 
חזקיה | 06/01/201370
כך גם עם הרב אמנון לקראת ביאת משיח נראה מי מתבלבל
▾ דווח על תגובה זו  -2 
יוסי אברך פשוט | 06/01/201369
חכם שלום הינו מגדולי הדור ומי שיותר מ35 שנה גידל דורות של תלמידי חכמים בישיבת פורת יוסף!אינו זקוק לשום עזרה או יעוץ לא ממני הקטן ולא מכם! לעצם דבריו על מה שאמר אותו רב בתוכנית של אמנון לוי שאפילו אם מרן יגיד לו לא לרוץ הוא ירוץ יותר מהר.את זה הוא שמע מאנשים אחרים.ואת זה שאותו רב יוצא נגד מרן זה מוכח ממעשיו ולכל התמימים שקונים את טענתו כאילו זה בגלל שלא נפגש עם מרן מהתשובה שלו לאמנון לוי מוכח שהכל אינטרס כי היה צריך לענות שאם הוא יפגוש את מרן הוא ירד מזה והוא ענה ההפך ! אז דיי לתמימות!הוא מוכר את עולם התורה בשביל האינטרס שפגעו לו ...
▾ דווח על תגובה זו  +2 
ליצן | 06/01/201368
רק הרדיו שלכם עושה פירודים.

הוא אומר "אמרו לי שאמר ברדיו..." והאם אתה שמעת?

שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק.,

ומסיף שמרן גם מוחייב בהלכה !!

הרב אמנון יצחק אתה גדול הדור !!!!!!!!
▾ דווח על תגובה זו  -1 
יוסף לקח. | 06/01/201367
ותבינו מה זה תורה ומה זה תלמיד חכם ומה זה מרן. ה' ירחם כמה טיפשים ! אחרי דברים חוצבי סלע כדברי מאורי ומנהיגי הדור. ה' ישמרם ויפרקם לחיים טובים ארוכים ושלום ברוב נחת עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו. אשרינו שיש לנו גדולי וענקי דור כמרן הרב עובדיה יוסף שליט''א ומרן ראש הישיבה שליט''א, ותלמידיהון.
▾ דווח על תגובה זו  +2 
תמשיך לקשקש | 06/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  0 
אביב | 06/01/201366
הרב אמנון אנחנו איתך בכל הכח
▾ דווח על תגובה זו  -1 
gmo | 06/01/201365
גדולים תמיד התבטאו בחריפות על גדולים.

לא צריך להתרגש. אפשר להצביע כח להשפיע.

להגדיל תורה ולהאדיר.
▾ דווח על תגובה זו  -1 
יוסף לקח. | 06/01/201364
▾ דווח על תגובה זו  0 
ריקי | 06/01/201363
▾ דווח על תגובה זו  +1 
דני | 06/01/201362
דרעי טוב לכולנו, דרעי טוב לעם.
▾ דווח על תגובה זו  +1 
השם עימך  | 06/01/201361
הרב אמנון היקר אנחנו אוהבים אותך ואחריך נלך באשר תלך ,מסלפים ומסלפים ומסלפים והעיקר לבזות אותך ,אני בילבי צועק וזועק איפה הצדק יצר הרע חוגג על חשבון כל השנים שעשיתה חייל והחזרת בתשובה ,אל תשבר אחינו מורינו ואהובינו ,בפיך האמת והצדק ,ובפיהם השמועות והרצונות לדרוס ללא רחם ,השם עימך כח להשפיע
▾ דווח על תגובה זו  0 
נעים | 06/01/201360
אויייייייייייייי אויייייייייייייייי אוייייייייייייייייי
▾ דווח על תגובה זו  +1 
בן יעקוב  | 06/01/201359
חברה יקרים!! תשמעו בבקשה מה שיש לי לומר:

נגאלנו ממצריים, בין היתר משום שלא שינינו שפתנו!!

ועכשיו מה? שינינו גם שינינו...: השפה שלנו הפכה להיות שפה של פוליטיקה...!!!!! מה קרה לנו???? השפה שלנו היא רק שפת התורה הקדושה שמלמדת אותנו לציית לגדולי ישראל!!

ז ה י ר ו ת !!!!
▾ דווח על תגובה זו  0 
בראל | 06/01/201358
אוהבים את דרעי רוצים את דרעי, דרעי הוא חזק!!!

דרעי משול ליוסף הצדיק!
▾ דווח על תגובה זו  +1 
המחוזקת | 06/01/201357
▾ דווח על תגובה זו  0 
שוב | 08/01/2013 
דברי ר'שלום כהן,בפתח דבריו..רבותי,התחילו ימי השובבים והשובבים התחילו להשתובב בעוונותינו הרבים,צריך לעשות תיקון לשובבים..אמר ולא ידע מה אמר.

שובבים = ש"ס בגימטריה. צריך לעשות לש''ס תיקון בע"ה.כואב אבל שווה..
▾ דווח על תגובה זו  0 
הבוחר בטוב | 06/01/201356
▾ דווח על תגובה זו  +2 
חיליק | 06/01/201355
▾ דווח על תגובה זו  +2 
חבצלת | 06/01/201354
אני מאוד מתפעלת מהאדם המיוחד הזה
▾ דווח על תגובה זו  +2 
מגן | 06/01/201353
אני אוהב את הגדלות שלך... בטלה מול מר"ן.

איזה גדלות יפה
▾ דווח על תגובה זו  +2 
יוסף | 06/01/201352
חולים עליך רבי אריה דרעי
▾ דווח על תגובה זו  +2 
מבין | 06/01/201351
▾ דווח על תגובה זו  +2 
מנחם | 06/01/201350
אשרנו!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
▾ דווח על תגובה זו  +2 
המגיב | 06/01/201349
בד"כ הוא מהנהן בראשו....
▾ דווח על תגובה זו  0 
מושית | 06/01/201348
לצד הכרת הטוב.. יש לי חובת התורה לציית לגדולי הדור! אני ובני ביתי בוחרים ש'ס.
▾ דווח על תגובה זו  +2 
בהצלחה,, | 08/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  0 
חיים | 06/01/201347
א"י= אנחנו יודעים מה שאנחנו בוחרים!!!= ש"ס

א"י= אנחנו יודעים מה שאנחנו בוחרים!!!= מר"ן הרב עובדיה!!!!!!!!!!!!!!!!!

א"י= אנחנו יודעים מה שאנחנו בוחרים- אריה דרעי.
▾ דווח על תגובה זו  +2 
יוסף | 08/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  0 
משנחים את מרן | 06/01/201346
תגיבו לתגובה בכל דרך אפשרית.

משמחים את מר״ן ואף אחד לא ישבור אותנו!!!!!
▾ דווח על תגובה זו  +2 
חחחח | 06/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  -1 
משמחים את מרן | 06/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  0 
הדס היפה!  | 06/01/2013 
מחזקים את מרן ובגדול........
▾ דווח על תגובה זו  +1 
שיר | 06/01/2013 
ברור שאנחנו מצבעים רק ש"ס ומחזקים את מר"ן.
▾ דווח על תגובה זו  +2 
בוני | 06/01/2013 
מה השאלה כך מר"ן פסק וזה מה שאנחנו עושים.
▾ דווח על תגובה זו  +1 
יצחק | 06/01/2013 
לתמוך בש"ס ולשמח את מר"ן.
▾ דווח על תגובה זו  +2 
יצחק | 06/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  +1 
עידן | 06/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  +1 
יובל | 06/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  +2 
קורל | 06/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  +2 
דורי | 06/01/2013 
שמצייטים את מר"ן.
▾ דווח על תגובה זו  +2 
קצת כבוד | 08/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  0 
אריה שמשון | 06/01/201345
אוי ואבוי מי שמתעסק בגדולי עולם!!!

תמימות היא האופי של יהודי, אנחנו עם מר"ן באש ובמים!
▾ דווח על תגובה זו  +3 
הדס היפה!  | 06/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  0 
בת ישראל  | 06/01/201344
לנו אין את שפע הזכויות להשען עליהם ומי ימחל על כבודם של הגדולים מאיתנו, מי שמבקש שלום באמת צריך להתפלל על כל הצדדים ועל עצמו ועל עם ישראל. כמעט ששוכנעתי לא להצביע בכלל... ובכל זאת ליבי נוהר אחרי הרב אמנון יצחק. הכל ידוע מראש ונכתב ונחתם כבר אז מה לנו לקלס חלילה את אלו שמרביצים בנו תורה. מחלוקת זה לא לנו, הרבנים מספיק גדולים להתמודד בעצמם ורצונו של השם כך או כך בקרוב התגלה אז דבקו באמת - ההגנה האמיתית לא לדבר לשון הרע כלל וכלל זה מעשה שלהם וזה יהיה המעשה שלנו התמיכה האמיתית בקלפי . אני שמה פ״ז.
▾ דווח על תגובה זו  0 
יעל | 06/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  0 
אריה בנין | 06/01/201343
המחלוקת הזאת.... לימדה אותנו פרק חשוב באמונת חכמים: לאורו של מר"ן הרב עובדיה נלך!!!

אנחנו אוהבים את אריה דרעי!
▾ דווח על תגובה זו  +1 
שמיל | 08/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  0 
סאסי | 06/01/201342
▾ דווח על תגובה זו  +1 
אמיר | 06/01/201341
אנחנו חייבים לצייט את מר״ן!!!

אחרי כל מה שמר״ן עשה למעננו כל הטובות וכל התפילות !!! אנחנו מחוייבים לשמוע למר״ן ולהצביע רק ש״ס!!!!
▾ דווח על תגובה זו  0 
המשקיף | 06/01/201340
אני אוהב את הרב אמנון יצחק אבל לצערי עם כל הרצון הטוב לא אוכל לבחור בו

בשבילי הרב עובדיה הוא גדול הדור הוא פאר הדור ולא אוכל להתעלם מבקשתו

ואני מקיים כל אשר יורוך אפילו על ימין שהוא שמאל

וה' יאיר עינינו בתורתו אמן
▾ דווח על תגובה זו  +7 
אמיר | 08/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  0 
אייל שקד | 06/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  0 
הדס היפה!  | 06/01/2013 
צודק בכל מילה ומילה!

גם אני אוהבת את הרב אמנון יצחק אבל מצביעים לש"ס
▾ דווח על תגובה זו  +7 
מצפן | 06/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  +2 
אוריע | 06/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  +2 
הדס היפה!  | 06/01/2013 
אני מתה על הרב עובדיה ועל הרב אמנון יצחק!!

למה לא??
▾ דווח על תגובה זו  +1 
יעל | 06/01/2013 
עצם זה שמרן אמר שהוא בצער זיעזע אותי וכל קול לא לשס זה לילה נוסף לרב בלי שינההה
▾ דווח על תגובה זו  0 
ימימה | 06/01/201339
ממתי אנחנו זזים מדרך המלך? "מסכנים אנחנו היום" צודק!!!!!!!!!!

תשפיעו ותצילו!!!!!!!!!!!!!!!!! את הבעלים שלכן ובני ביתכן!

רק ש"ס!!!
▾ דווח על תגובה זו  +2 
הצילו | 08/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  0 
הדס היפה!  | 06/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  +2 
יונית לוי ע' 2 | 06/01/2013 
טיל גרא'ד נחת היום אחרי הצהריים על "כוח להשפיע" בבני ברק.... אין נפגעים אך ניגרם נזק רב במקום...!!!

ועכשיו הגיע אלינו ידיעה שיש כמה ניפגע חרדה...!!!

כך מוסר כתבנו: תמיר סטיימן!!!
▾ דווח על תגובה זו  0 
גיא | 06/01/201338
איזה פחד אלוקים!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

תברחו מכול מיני דמיונות, אפילו ששם רואים אור.. אסור להתבלבל!!!

בכול דור יש גדול דור!

אין מי שיחלוק על מרן עובדיה יוסף
▾ דווח על תגובה זו  0 
תלמיד מרן | 08/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  0 
שי כהן | 06/01/201337
למה לא הזמינו את הרב אמנון יצחק לעימות בשיעור במוצ''ש

למה להגיד שמעתי ממי ששומע ברדיו למה אתה לא מזמין אותו להגיד מה שאמר ברדיו

למה כל המסביב הזה למה לא לאמת בשידור חי למה ריבונו של עולם למה למה למה

למה לא הספיק לנו פילוג בזמן רחבעם למה אנחנו לא לומדים לקח למה

הרי גם את הספרים של הרמב''ם שרפו בזמנו ומה בסוף?,תזמינו אותו לעימות לברר מה הוא רוצה ואולי לשכנעו ברבים לאחד כוחות למה הצער לשכינה למה לא לעשות בפשטות צעדים ברורים וגלויים

אוי אוי אוי ריבונו של עולם תן בלב החכמים עצה נכונה איך לפעול ואיך לכוון אוי אוי ריבונו של עולם
▾ דווח על תגובה זו  0 
ליטל | 06/01/201336
אנחנו עם מר״ן ולא יעזור לאף אחד.

כולנו מתאחדים למען המפלגה הקדושה שלנו ש״ס!!!
▾ דווח על תגובה זו  0 
אחינועם | 06/01/201335
אוי ואבוי לנו, איזה ניסיון... אני ממש מרחם על אלו שהולכים בדרך אחרת מהרב עובדיה, רובם לדעתי כוונתם כשרה, אבל צריך רחמי שמיים להינצל!
▾ דווח על תגובה זו  0 
אבי | 06/01/201334
אף אחד לא ישבור את הרב אמי"ץ!!!
▾ דווח על תגובה זו  0 
מרים אפללו | 06/01/201333
אצלנו במרוקו לימדו אותנו לציית לגדולים, אסור להתבלבל
▾ דווח על תגובה זו  0 
בועז | 06/01/201332
מלוט יצא משיח ומשס משיחי שקר
▾ דווח על תגובה זו  0 
ברוך | 06/01/201331
ככה למדנו ממך רבי אריה, אשריך!!!!!!!!!!!!
▾ דווח על תגובה זו  0 
בוני | 06/01/201330
בכול דור היה את הניסיון הזה לצאת נגד גדולי ישראל, ורבות זה היה דרך יהודים כשרים... היזהרו אחיי!!!
▾ דווח על תגובה זו  +2 
הדס היפה!  | 06/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  +1 
ששון | 06/01/201329
מכבדים את םשה רבינו של הדור מרן \\\ובוחרים בקורח ועדתו אמנון
▾ דווח על תגובה זו  0 
ישר | 08/01/2013 
הכל בגלל אשת קורח..
▾ דווח על תגובה זו  0 
טליה  | 06/01/201328
▾ דווח על תגובה זו  0 
אליהו גבאי | 06/01/201327
▾ דווח על תגובה זו  0 
השפוי האחרון | 06/01/201326
לכנות אדם "סמ" רק בגלל שנועץ ברבותיו ואיפשרו לו להקים מפלגה ???

וכל זאת ללא שאפילו שאלו את אותו אדם " מה אמרת?" והאם אכן אמר... ללא בירור וללא חקירה ודרישה,

וכל זאת כשאותו אדם נמצא במרחק שיחת טלפון קלה...

( אגב, ברור לחלוטין שהרב עובדיה לא יודע שרבי אמנון מנסה להשיגו כבר כמה שנים ומונעים ממנו אטת הגישה. זה ניכר מתוך דברי הרב עובדיה. וכן ברור שמי שחושב שהרב אמנון עושה מצוה, לא יקרא לו "הקדיח תבשילו" )
▾ דווח על תגובה זו  0 
חחחחחחחחחחחח... | 06/01/201325
מזמור פז בתהילים מתחיל - "למנצח לבני קורח"
▾ דווח על תגובה זו  0 
קובי | 06/01/201324
עד מתי תפלגו את העם אחר רודף כבוד שרמס בשם התורה כביכול את כל מי שבדרך והאמת כבר ידועה לכולם מי הוא אותו האיש כמה שהקדיח תבישלו

(נשלח באמצעות כיכר השבת בסלולרי)
▾ דווח על תגובה זו  +2 
מחמד אבידן | 08/01/2013 
כי מרן סגר שיעור תורה לרבים.ומצער ציבור גדול מעם ישראל,למעלה ממאה איש כל

יום.זה מרן,אתמהה?לא נשתוק,כי היא חיינו ואורך ימינו.התורה בצער!!והשכינה בצער

רב..ומצער ציבור גדול מעם ישראל,למעלה ממאה איש כל

יום.זה מרן,אתמהה?לא נשתוק,כי היא חיינו ואורך ימינו.התורה בצער!!והשכינה בצער

רב..
▾ דווח על תגובה זו  0 
העדה החרדית | 06/01/201323
ס''מ זה אמנון יצחק, לא צריכים להתבייש צריכים לקרוא לילד בשמו! נער פוחז כגחזי שמנבל פיו כנגד מרן והתנועה הקדושה, מה ש''ס לא עשתה לציבור? ש''ס פעלה הכי מכל המפלגות למען התורה למען החלשים והנזקקים, ש''ס חזקה זו מפלגה עם שורשים ונשמה יהודית, זה כבוד וגאווה מזרחית. ש''ס חזקה זה תורה חזקה!
▾ דווח על תגובה זו  +4 
שסניק לשעבר | 06/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  0 
עם לבדד | 06/01/2013 
כל המכנה שם לישראל נקרא....

מִי-הָאִישׁ, הֶחָפֵץ חַיִּים; אֹהֵב יָמִים, לִרְאוֹת טוֹב. נְצֹר לְשׁוֹנְךָ מֵרָע; וּשְׂפָתֶיךָ,
▾ דווח על תגובה זו  +1 
or | 06/01/2013 
אתה מייצג את העדה החרדית?? -אתה אולי חרד לכך שלא ימשיכו למלא את כיסך!!!

לכתוב כאלו דברים על גדול מחזיר בתשובה???

ולמס' 14- כח להשפיע הוא לא מיעוט ואחרי כל ההכפשות ,אתם גורמים לעוד אנשים שהיתה בחזקת קולות צפים להחליט סופית במי להצביע- כח להשפיע בראשות הצדיק אמנון יצחק הי"ו.

אנחנו איתו לאורך כל הדרך.

חזק ואמץ רבנו איש האמת!!
▾ דווח על תגובה זו  0 
חרדי שפוי | 06/01/201322
הפעם אני ומשפחתי רק עם אמסלם!!!!
▾ דווח על תגובה זו  0 
יפה | 06/01/201321
הם עיוורים פשוט עיוורים , הם שבויים בידי הס"מ
▾ דווח על תגובה זו  0 
בושה וחרפה | 06/01/201320
הרב כהן, עם כל הכבוד לך, לפני שקוראים ומחליטים שבנאדם הוא ס"מ, צריך לברור ולבדוק היטב מה הוא אמר או לא אמר.

זה הכל במרחק שיחת טלפון.

חשבת על זה ?

כל כך קשה לך להתקשר ולבדוק מה הוא אמר ? לשאול אותו ?

עושה רושם שאתה שופט את רבי אמנון עוד לפני שהא בכלל דיבר...

איפה אתה ואיפה משפט צדק...
▾ דווח על תגובה זו  0 
עמי | 06/01/201319
▾ דווח על תגובה זו  0 
חיים | 06/01/201318
אוהבים אנו את מרן ומצביעים כח להשפיע לגבי הרב שלום כהן מי מכיר אותו בכלל ? רק כרגע אנחנו שומעים עליו מי הוא ?
▾ דווח על תגובה זו  0 
אבישי אברהם | 06/01/201317
איך מעז החכם כהן לקלל את מרן אמנון יצחק שליטא ?? עצתי שתמשיך כך עוד 2 מנדטים נוספו לכח להשפיע אתמול
▾ דווח על תגובה זו  0 
אדם פשוט | 06/01/201316
איך אפשר לקרא לרב אמנון סמ ,ולמה הוא מערבב את אמזלג שרוצה לעשות תחבורה וכדומא כאילו שזה הרב אמנון מבלי להכיר במי מדובר ,ולמה לפגוע בעם שהולך בדרכו של הרב אמנון יצחק שרוצה שיעשו לו משפט צדק ,ושס מסרבים אפילו לפגוש אותו ,לסיכום יכולתם בתחילה להפגיש בין הרבנים ולעשות דין אמת ולשמוע את שני הצדדים ,שרוצים בסך הכל לעזור לעם ,שס היקרה תשלמו את החוב לרב אמנון [שכרו בעיתו ]הרב אמנון היקר אנחנו אוהבים אותך ואחריך נלך באשר תלך ,מסלפים ומסלפים ומסלפים והעיקר לבזות אותך ,אני בילבי צועק וזועק איפה הצדק יצר הרע חוגג על חשבון כל השנים שעשיתה חייל והחזרת בתשובה ,אל תשבר אחינו מורינו ואהובינו ,בפיך האמת והצדק ,ובפיהם השמועות והרצונות לדרוס ללא רחם ,השם עימך כח להשפיע
▾ דווח על תגובה זו  -4 
בנצי החתיך!! | 06/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  0 
אפיק | 06/01/2013 
מה נראה לך? שאתה רחמן יותר מהרב עובדיה? או שהשגת יותר מהרב עובדיה את ההשגות של איך לדבר? הרב עובדיה מכיר את ההלכה והחובה להוכיח ואם היה פה מקום לתוכחה, הנח למר"ן לעשות זאת, אנחנו יהודים פשוטים! נכון שלא צריכים להתערב, אבל בדבריך הכתובים, נמצא שאתה מתערב, עזוב אחי, כופף ראש בפני גדול הדור ותברח מההקפדה משמיים.
▾ דווח על תגובה זו  0 
אמת לאמיתה | 06/01/2013 
ר' אמנון לא עובר מבחן שם
▾ דווח על תגובה זו  0 
תלמידו של מרן | 06/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  0 
סעיד | 06/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  0 
אבישי אברהם | 06/01/201315
הרב אמנון יצחק נחשב בעניי רבים כגדול דור .עם כל הכבוד לרב עובדיה יוסף שליטה אנחנו שומעים רק לרב אמנון יצחק ומצביעים כח להשפיע. איש כטוב בעיניו יעשה
▾ דווח על תגובה זו  -8 
גדול | 08/01/2013 
גדול זה שכווולם נועצים בו ונרגעים.ומקבלים באהבה..

כהלל.מקבלו בסבר פנים יפות:אוהב כל יהודי כנפשו,גדול כקטן.

בימינו:הרבנים.אבא שאול,אלישיב,שטיינמן,קנייבסקי,בעדני,ועוד. .

הגדול הדור.רק אחד,בהנהגת חסד,ובתורת חסד ושלום.

השאר לפי מעלתם וכבודם,גדול בדור..בדור:; לא להתבלבל!!!
▾ דווח על תגובה זו  0 
אבושה לעולם | 06/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  0 
אייל שקד | 06/01/2013 
אפילו תשאל אותו.
▾ דווח על תגובה זו  0 
עאכרגאר | 06/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  0 
כח להשפיע  | 06/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  -1 
סייג לחכמה | 06/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  0 
חמי | 06/01/2013 
להשוות....
▾ דווח על תגובה זו  +1 
רחמים | 06/01/2013 
צריך זכות לבטל דעתנו לדעת גדול הדור
▾ דווח על תגובה זו  0 
רמי | 06/01/2013 
תלמד לכתוב ודיינו!‏,מצידי תחשוב שאמנון הוא רב

(נשלח באמצעות כיכר השבת בסלולרי)
▾ דווח על תגובה זו  +5 
סיגל | 06/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  0 
העדה החרדית | 06/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  +6 
אוריע בן חוריע | 06/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  0 
אני | 06/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  0 
אלי | 06/01/2013 
ואני לא מזלזל בשום רב בישראל כל שכן מזכה רבים כמו הרב אמנון אבל יש גבול לתמימות של המזרחיים והספרדים
▾ דווח על תגובה זו  0 
חחחחחחחחחחחח... | 06/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  0 
שמוע בין אחיכם | 06/01/201314
רק הרדיו שלכם עושה פירודים.

הוא אומר "אמרו לי שאמר ברדיו..." והאם אתה שמעת?

שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק.
▾ דווח על תגובה זו  -6 
מאור בטאשוילי | 06/01/2013 
אתה בכלל יודע להגיד איזה סימן זה ?

עזוב סימן, זה באורח חיים , יורה דעה או חושן משפט ?!

טיפש עלוב !

מורה למרן פאר הדור !

אפילו אני יודע מה דברי הב"ח על הפסק הזה יש מקומות שמעשיו של אדם מעידים עליו כ 1000 עדים ולא צריכים לעדותו.

תלמד רש"י , תלמד משנה,

ואז תחשוב אם אתה בכלל יכול ללמוד את הפסקים של מרן על הרב בן איש חי...

ואז אולי נסכים שתוכל לחשוב ליד הרב.

עלוב.
▾ דווח על תגובה זו  +1 
עם הארץ אתה | 06/01/2013 
רק הרגע יצאת מהצבא, פתאום נהיית "מבין"?

מפגר
▾ דווח על תגובה זו  0 
בוני | 06/01/2013 
אתה מבין בעצמך (אני מקווה) שהרב עובדיה מכיר את ההלכה הזו? נכון? אז אנחנו איתו!!!!!!!!!!!!!! מבלי להכפיש אף אחד אחר, חלילה!
▾ דווח על תגובה זו  +1 
דע מה שתשיב | 06/01/2013 
כל יהודי, הבנת?
▾ דווח על תגובה זו  0 
העדה החרדית | 06/01/2013 
שמוע בין החיכם? למה? אמנון יצחק ששפך את דמם של הזמרים ושתה את דמם בקשית הוא שמע מה דעתם של הזמרים? כאשר אמנון יצחק יוצא בחרב ובחנית נגד ציון גולן ואף אומר שאין לצרפו למניין היכן שמוע בין אחיכם? כאשר אמנון יצחק מנוול את פיו כנגד ההשגחה המהודרת של הרב מחפוד ושופך את דמו של הרב מחפוד היכן שמוע בין אחיכם??? כשאמנון יצחק יורד על כל מי שבה לו, על כל מי שהוא מחליט איפה זה שמוע בין אחיכם??? דרך אגב, מובא בספר שערי תשובה {אם אני לא טועה בסימן י''ז} שאין לתלמידי חכמים את הדין שמוע בין אחיכם, והם יכולים לפסוק כרצונם.
▾ דווח על תגובה זו  +1 
המגיב | 06/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  0 
mister bel | 06/01/201313
אתם שומעים טוב?
▾ דווח על תגובה זו  -1 
אייל שקד | 06/01/2013 
מה לא בסדר
▾ דווח על תגובה זו  0 
שסניק גאה | 06/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  +1 
כח להשפיע | 06/01/201312
▾ דווח על תגובה זו  -3 
אייל שקד | 06/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  0 
מצפן | 06/01/2013 
מצביע רק ש"ס בפקודת מרן!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!
▾ דווח על תגובה זו  +1 
חיל | 06/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  +1 
ריקי | 06/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  0 
חיה | 06/01/2013 
זה עניין של חינוך
▾ דווח על תגובה זו  0 
טליה  | 06/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  0 
נעשה ונשמע | 06/01/201311
▾ דווח על תגובה זו  +7 
הדס היפה!  | 06/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  +6 
הדס היפה!  | 06/01/201310
אנחנו, מה אנחנו?

יש להצביע אך ורק לש"ס!!

כי ש"ס "מדינה עם נשמה"!!
▾ דווח על תגובה זו  +7 
טל | 06/01/2013 
שמע אחי מוסר אביך
▾ דווח על תגובה זו  0 
כח להשפיע  | 06/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  0 
הדס היפה!  | 06/01/2013 
משהו דיבר פה לשון הרע??

מכיר ת'משפט:"מִי-הָאִישׁ, הֶחָפֵץ חַיִּים; אֹהֵב יָמִים, לִרְאוֹת טוֹב. נְצֹר לְשׁוֹנְךָ מֵרָע; וּשְׂפָתֶיךָ, מִדַּבֵּר מִרְמָה..." אני בכל אופן מכירה היטב ולא מדברת לשון הרע!!

אז בקשה.....
▾ דווח על תגובה זו  0 
ישראל | 06/01/20139
אוהבים את הרב אמנון אבל שומעים אך ורק בקול מרן הגר"ע ומצביעים ש"ס!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
▾ דווח על תגובה זו  +7 
שלו | 08/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  0 
מצפן | 06/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  +1 
הדס היפה!  | 06/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  0 
העדה החרדית | 06/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  +4 
אוריע | 06/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  0 
הדס היפה!  | 06/01/20138
▾ דווח על תגובה זו  +7 
חכם  | 08/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  0 
העדה החרדית | 06/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  +5 
הדס היפה!  | 06/01/2013 
סליחה שכחתי לכתוב...........
▾ דווח על תגובה זו  +4 
מאיפה???? | 06/01/20137
הוא מדבר דברי תורה על התורה!

איפה הרב אמנון יצחק בסיפוק?? שמעתי את הכל!!! לא שמעתי זכר לרב אמנון יצחק או "הרב יצחק" או "אמנון יצחק" או כח להשפיע!!

מאיפה אתם ממציאים???!?!??!
▾ דווח על תגובה זו  -4 
מנחם טל | 06/01/2013 
מזה ראשי התיבות שאמר הרב שלום כהן א''י... זה לא אמנון יצחק? אז מי זה??? הרב שלום כהן אמר שצריכים להחזיר בתשובה את מי שמחזיר בתשובה, מי זה אם לא אמנון יצחק??? מרן גדול הדור אמר המחאה של כל גדולי התורה נגדו, איך הוא יצא מזה? איזה מחאה ראית בחצי השנה האחרונה??? אם לא נגד אמנון יצחק?
▾ דווח על תגובה זו  +1 
יהודי אחד | 06/01/20136
שימו לב היטב, הרב כהן מודה שמעולם לא שמע את הרב אמנון, והוא עצמו לא יודע מה הרב אמנון אמר או לא אמר, והכל רק ממה שסיפרו לו אנשים ששומעים רדיו :) , כל זאת הספיק לו כדי לשפוך את דמו של רבי אמנון מול כל עיני ישראל.חוקר לבות וכליות הוא יעיד בכל אחד ואחד מהקוראים שישפוט עם מי כאן האמת.

בנוסף, בדברי הגר"ע יוסף ישנה תלונה בסיסית מדוע רבי אמנון לא יתאחד ונלך כולנו יחד. זו הוכחה ברורה כי רבנו עובדיה יוסף אינו מודע לכך שהרב אמנון מנסה לשוחח איתו כבר שנים אך הכניסה נמנעת ממנו. שהרי אם הרב אמנון היה משוחח עם הרב עובדיה, כל הסיפור הזה לא היה קורה מלךכתחילה ורק טוב היה יוצא מכך.

מסקנה : הן הרב עובדיה והן הרב כהן , לא שמעו את רבי אמנון ומעולם לא הובאו לידעתם דבריו הברורים. כי אז היו רואים את מה שכולנו רואים, כי רבי אמנון פועל בעצת רבותיו ומעולם לא ביזה את מרן. ולא בחר לו דרך חדשה ולא רצה מחלוקת, אלא שמנעו ממנו כל גישה ותקשורת עם הגר"ע יוסף.

עכשיו תאמרו לי אתם, מה תקפו של משפט שדה שכזה , ללא שהובאו הדברים אליהם...
▾ דווח על תגובה זו  -1 
אייל שקד | 06/01/2013 
פירוש הדבר: אני שם עליו פס הוא לא יגיד לי מה לעשות
▾ דווח על תגובה זו  +1 
הרב את רבינו | 06/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  0 
אייל שקד | 06/01/2013 
וזה כבר מספיק.
▾ דווח על תגובה זו  0 
יהודי אמיתי | 06/01/2013 
אכן צדקת בדבריך שהרב כהן ממש לא בענינים, וידוע שהוא מושפע רק מדעות המסולפות של בנו יעקב כהן שנצפה יושב לידו בדרשה כאן שהוא איש אמונו של מר אריה דרעי ולא לחינם שיבח הרב כהן את דרעי כל כך שהכל בהשפעת בנו הסורר הנ''ל כידוע וגם הוא היה הדוחף העיקרי לשובו של דרעי לש''ס וכו'. ופשוט לכל בן דעת שהרב עובדיה גם כן מושפע מהסובבים וה=בעיקר מבנו הסורר משה והסוררת יהודית יוסף וכן מהשבבניק אטיאס שיש לו לשון עגלגלה ומשפיע רבות על הרב יוסף ולכל מי שדעה בקדקדו יצביע רק להרב יצחק.
▾ דווח על תגובה זו  -1 
הכואב | 06/01/2013 
וביקש כל כך הרבה פעמים להכנס למרן ובשום פנים לא נתנו לו בגלל כל מיני אינטרסים כאלה ואחרים שאולי אציין בפעם אחרת אמת כתבת שלולא המניעה שמנעו מהרב להכנס למרן ספק גדול אם כל זה היה קורה בצער גדול ובתקוה שנזכה לגילוי אלוקות
▾ דווח על תגובה זו  -1 
כנס | 06/01/2013 
בס"ד

כנראה שלא שמעת את כל השיחה לא יתכן שגדולי עולם יעשו דברים מבלי שיקול דעת ומבלי להבין את התמונה
▾ דווח על תגובה זו  +1 
יהודי | 06/01/2013 
עוד פעם את כל הבלוף הזה. מרן והגר"ש כהן שמעו כמו כל עם ישראל מה שהברנש הזה העלה על דל שפתיו, לא צריך יותר מידי וכי הברנש דיבר בסתר, הרי הוא מפרסם בגאוה זולה את השקפותיו הפסולים והעקומים ברבים וכל אדם שמע וראה את דברי הבלע אפילו לאחר התיקון שלו בראיון ובצילום של שופא ולא של אמנון לוי מערןץ 10 לכן הדברים ברורים מאוד ודברי רבותינו כגחלי אש !
▾ דווח על תגובה זו  0 
אלי | 06/01/2013 
היטעו אותו ולבסוף אמר מה שאמר הכל אמת ועל זה נאמר על שמאל שהוא ימין עיי"ש באורך כידוע...
▾ דווח על תגובה זו  0 
יהודי | 06/01/2013 
כמה יש מפלגות של אשכנזים ובניהם אין מלחמות או ויכוחים על פוליטיקה הרב אמנון יכול לרוץ לבחירות כנציג העדה התימנית מימלא אין בש"ס מישהו שדואג להם ישר כח למשפיע דרך צלחה ב"ה
▾ דווח על תגובה זו  -1 
רמי | 06/01/2013 
ואסור להפך בזכותו!!!‏,מה יש לשמוע הרי היה אצל הרב שטינמן ושמע שאמנון שקרן!‏,ואגב מותר לשמוע מאיש נאמן שנבל מזה רבנים ועל סמך זה לנדותו!‏

(נשלח באמצעות כיכר השבת בסלולרי)
▾ דווח על תגובה זו  +2 
אלכסנדר | 03/11/2017 
אני מוחה על בזיון תלמיד חכם הרב אמנון יצחק שליט"א!
▾ דווח על תגובה זו  0 
שרוליק | 06/01/20135
מכוון אותנו גם בתקופה מבולבלת זו
▾ דווח על תגובה זו  +1 
רחלי | 06/01/20134
אני לא מבינה את שס במקום לחבק את הר אמנון מעיפים אותו.הרי כל השנים שהוא עשה החזרה בתשובה לא אמרו לו בשס תודה .הרי כל אותם אנשים שחזרו בתשובה הינם מזרחיים ועוברים לשס ומי הביא אותם הר אמנון אז למה אתם לא משתפים אותו.זה לא בסדר.קיבלתם ממנו אלפי אנשים רק שהוא מנסה לבקש משהו מביאים סטירת לחי .למה?למה?אני מקווה שהוא יצליח בענק

(נשלח באמצעות כיכר השבת בסלולרי)
▾ דווח על תגובה זו  -6 
מצפן | 06/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  0 
וועדת השמה... | 06/01/2013 
▾ דווח על תגובה זו  0 
גולן | 06/01/20133
▾ דווח על תגובה זו  0 
mister bel | 06/01/20132
לא מזכירים את השם של הרב אמנון?

מפחדים?
▾ דווח על תגובה זו  0 
mister bel | 06/01/20131
ציטוט מדברי הרב שלום כהן:

אני לא שומע רדיו, אבל ככה אמרו לי אלה ששומעים, אפילו בעלי בתים, שואלים אותי ....
▾ דווח על תגובה זו  0 
רוצה שהתגובות שלך יעלו אוטומטית? הירשם כעת ל"כיכר השבת"

וידאו