אאא

מממצאים שהוכנו במינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת בנושא שירות צבאי והתנדבות במגזר החרדי עולה כי 11.2% מהגברים החרדים בגילאי 20-29 שירתו בצבא, זאת בהשוואה ל-90% מהגברים החילונים-מסורתיים בגילאים אלו.

לעומת זאת, בגילאים 30-64 שירתו בצבא 45% מהגברים החרדים בהשוואה ל- 82.6% מהגברים החילונים-מסורתיים.

נתון נוסף מגלה, כי הציבור החרדי בישראל עוסק בפעילות התנדבותית כמעט פי 3 מהאוכלוסייה החילונית-מסורתית. 36% מהחרדים לעומת 13.6% מהחילונים-מסורתיים.

ממצאים אלו ואחרים עולים מדף מידע אשר נכתב לאחרונה במינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת, אשר במסגרתו נבחנו שיעורי המתנדבים והמשרתים בצבא במגזר החרדי בהשוואה למגזרי אוכלוסייה אחרים בישראל. הניתוח מתבסס על הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנים 2002-2007.

דף מידע זה הנו חלק מתוכנית עבודה כוללת של מינהל המחקר בתמ"ת שנועדה ליצור תשתיות ומסדי נתונים ייעודיים על מאפייניו השונים של מגזר זה בכלל ויחסו לשוק העבודה בפרט. במסגרת תוכנית זו נערכים כיום במינהל מחקרים נוספים, לרבות סדרת מחקרי הערכה ומעקב אחר תוכניות סיוע שונות למגזר החרדי.

עוד עולה מן הממצאים כי:

• למעלה מ-40% מהגברים החרדים מתנדבים במסגרת כלשהי בהשוואה ל-15% בלבד מהגברים החילונים-מסורתיים.

• 31.7% מהנשים החרדיות עוסקות בפעילות התנדבותית בהשוואה ל-12.5% בלבד מהנשים החילוניות-מסורתיות.

• לא נמצא הבדל מהותי ביחס להיקף שעות ההתנדבות בין המגזרים. 29% מהגברים החרדים מתנדבים 20 שעות ויותר בחודש בהשוואה ל-20.9% מהגברים החילונים אשר מתנדבים מספר שעות זהה.