אאא

חג הפורים • בסוף השבוע נחגוג את חג הפורים תשע"ה, "כיכר השבת" מגיש את הלכות 'מתנות לאביונים'. מחר נביא את הלכות 'משלוח מנות'. 

          • מיוחד: הלכות 'זכר למחצית השקל'

א. מצווה לתת שתי מתנות לשני אביונים ביום פורים ולא בלילה והיינו שצריך לתת מתנה אחת לכל אביון.

ב. יוצאים ידי חובת מתנות לאביונים בין בנתינת מעות בין בתבשיל או דבר מאכל אחר אבל לא בכלים ובגדים [חזו"ע פורים].

ג. מן הדין די לתת לכל עני פרוטה אחת ובזמנינו שיעור פרוטה הוא עשר אגורות, אבל נכון לתת שיעור ג' ביצים ושמעתי ממרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל שייתן כשווי מנה פלאפל וידוע דעת מרן הרב יוסף אלישיב זצוק"ל שצריך לייתן לכל עני חמישים שקל.

ד. גם נשים חייבות במצוות מתנות לאביונים ויכול הבעל לתת בעד אשתו וטוב שתאמר לו שהיא ממנה אותו שליח לתת מתנות לאביונים עבורה.

ה. אין מדקדקין במעות פורים אלא כל הפושט יד נותנים לו.

ו. אין לתת מתות לאביונים מכספי מעשר ורק לאחר שנתן לשני עניים מכסף חולין את השאר יכול לתת מכספי מעשר.

את ההלכות הביא הרב יוסף חיים אוהב ציון.