אאא

מבקר המדינה בחן את הליכי הטיפול בתמיכות הניתנות למוסדות התורניים ובמלגות הלימודים לאברכים ומצא שהפיקוח של משרד האוצר על המוסדות התורניים הוא חסר - הן בנוגע לנוכחותם של התלמידים במוסדות והן בנוגע לדרך פעולתם הכספית-תפעולית.

חלק ניכר מתמיכות האגף למוסדות הגדולים והבינוניים, שנאמדים בשנת 2012 בכ-500 מיליון שקל ובשנת 2013 בכ-275 מיליון שקל אינו עובר ביקורות שטח לבדיקת נוכחותם של התלמידים שבגינם זכאים המוסדות התורניים לתמיכה.

במקביל להפסקת ביקורות השטח במוסדות הגדולים והבינוניים, התקיימו באפריל ובמאי 2011 דיונים בחשכ"ל שעסקו בקביעת שיטה מדגמית ואמצעים טכנולוגיים לביצוע הביקורות השטח במוסדות הללו. ואולם כעבור יותר משלוש שנים טרם קבע החשכ"ל כללים לביצוע ביקורת בשיטה מדגמית, וטרם בוצע ניסוי (פיילוט) לבדיקת נוכחות באמצעות כלים טכנולוגיים.

כמו כן מתייחס הדו"ח למדדי האיכות למתן התמיכות המצויים באחריות משרד החינוך. על פי ממצאי הדו"ח מבחני התמיכה שקבע משרד החינוך והבקרה על פעילות המוסדות התורניים אינם כוללים מדדי איכות המתייחסים לתשומות ולתפוקות, אלא כוללים מדד כמותי בלבד - מספר הלומדים במוסדות ונוכחותם במוסד בעת ביצוע ביקורת השטח. המדדים אינם בודקים את רמת הלימודים, את קיומה של תכנית לימודים מאושרת או כל מרכיב פדגוגי אחר.

לצד הבקרה החלקית של משרד האוצר ומשרד החינוך העלו ממצאי הדו"ח כפל תמיכות בין משרדי ממשלה. על פי בדיקת המבקר משרדי החינוך והרווחה לא ביצעו בקרה סדורה ושיטתית, באמצעות הצלבות בין רשימות תלמידי האגף למוסדות תורניים ובין רשימות התלמידים בכלל היחידות של משרד הרווחה, על מנת לאתר מקרים של כפל תמיכות. בביקורת עלה כי בשנים 2012 ו-2013 קיבלו מוסדות תורניים כפל תמיכות עבור כתשעים תלמידים.

תלמידים המקבלים מלגת לימודים מהאגף אינם זכאים לתשלומי הבטחת הכנסה או לתשלומים מסוימים אחרים מהמוסד לביטוח לאומי. אף על פי כן נמצאו 184 מקרים שבהם קיבלו אברכים מלגות לימודים במקביל לקבלת תשלומים מהמוסד לביטוח לאומי. מאז יוני 2010 לא יזם האגף הצלבת מידע עם המוסד לביטוח לאומי לאיתור תלמידים המקבלים כפל תשלומים. ממצאים דומים עולים גם בנוגע לתלמידים הזוכים בדחיית שירות מטעמים דתיים אולם אין הצלבה של שמותיהם עם רשימות התלמידים במוסדות התורניים השונים.

עוד העלה דו"ח המבקר כי המוסדות התורניים אינם משיבים כספים ששולמו להם ביתר. ביולי 2014 הסתכמו הכספים ששולמו ביתר וכספים שעל המוסדות להשיבם ושטרם נגבו, חרף פניות אליהם, בכ-25 מיליון שקל. נוסף על כך, היקף

החובות בגין תשלומי מלגות ששולמו ביתר לאברכים היה כ-9.5 מיליון שקל, ולפי הנהלים יש להשיבם. חשבות האגף לא טיפלה באופן שיטתי ושוטף בהשבת הכספים, וחלק ניכר מהם לא נגבה

על מטה תמיכות בחשכ"ל ומשרד החינוך לבצע לאלתר ביקורות שטח במוסדות הגדולים והבינוניים. ככל שהגורמים האחראים לתמיכות סבורים שנדרשים כללים סטטיסטיים וטכנולוגיים לביצוען, עליהם לגבשם ולהפעילם בדחיפות.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הממצאים מצביעים על הצורך בהגברת התיאום בין משרד החינוך, לבין החשכ"ל, רשם העמותות, משרד הרווחה, משרד הכלכלה וצה"ל. במצב העניינים הנוכחי לא נעשות ביקורות שטח על הימצאותם של רוב התלמידים במוסדות הגדולים והבינוניים, קיימים מקרים של כפל תמיכות בגין אותם תלמידים, ולא נבחנת עמידתם של אלפי תלמידים בתנאי דחיית השירות הצבאי.

תגובת האוצר: "אגף החשב הכללי עוסק רבות בסוגיית הפיקוח ובקרה על המוסדות התורניים הנתמכים, בין היתר, על ידי ביצוע ביקורות שטח במוסדות על מנת לוודא כי התלמידים, בגינם מועברת התמיכה, אכן נמצאים בפועל במוסד ועל ידי ביצוע ביקורות עומק כספיות.

"כיוון שעריכת ביקורות מלאות במוסדות גדולים אינה ישימה וגם אם נערכת ביקורת כזו במוסד גדול או בינוני, המכיל אלפי תלמידים, הרי שממצאיה חסרי משמעות לאור גודלם של המוסדות ומשך הזמן הנדרש להשלמת הליך זיהוי פרטני של מאות תלמידים, הוחלט כי נכון יהיה לערוך ביקורות מדגמיות במוסדות הגדולים. יחד עם הלמ"ס גובש מנגנון סטטיסטי לביצוע הביקורות המדגמיות. מנגנון זה הותאם לכללים לביצוע ביקורות שטח שנקבעו בנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה ולדיון בהן שעבר מספר עדכונים בשנים האחרונות ושהתיקון האחרון בו נחתם בנובמבר 2014. החל מחודש פברואר האחרון מבוצעות ביקורות שטח מדגמיות בהתאם למנגנון הסטטיסטי שגובש. לצורך הידוק הפיקוח, הוחלט להרחיב את ביצוע ביקורות השטח המלאות גם למוסדות בהם לומדים עד 400 תלמידים".

תגובת ביטוח לאומי: "המוסד לביטוח לאומי מקבל מידע שוטף בכל חודש ממשרד החינוך. לפיכך הוא אינו משלם גמלת הבטחת הכנסה למי שרשום במערכת החינוך".