אאא

הלילה יחול יומא דהילולא של המקובל האלקי רבינו משה ב"ר יעקב קורדבירו זצ"ל, הרב נולד בעיר קורדובה שבספרד בשנת ה'אלפים רפ"ב ונפטר בכ"ג תמוז ה'אלפים ש"ל.

מורו בנגלה היה מרן הבית יוסף ובשו"ת אבקת רכל מכנה אותו "מרן האי דיינא דנחית לעומקא דדינא". מורו בנסתר היה רבי שלמה אלקבץ בעל הפיוט "לכה דודי".

ספריו

הרב קורדבירו חיבר עשרות חיבורים: ספר אור נערב על מעלת לימוד הקבלה. ספר הגירושין מהלכים וביאורים שנתחדשו לו בעת גירוש ספרד ע"י מגיד מן השמים. ספר אלימה רבתי הקדמות וביאורים בחכמת הקבלה. אור יקר כשמו כן הוא חיבור יקר הערך כעשרים ושניים כרכים ביאור על דברי הזוה"ק. אור לישרים. זבחי שלמים ביאור על תפילות ר"ה ויוהכ"פ .שיעור קומה בעניני קבלה וסידור תפילה למשה. 

כמו כן הוא חיבר את הספר 'תומר דבורה', מוסר על י"ג מכילן דרחמי, ספר זה זכה לתהודה רבה ולהרבה פירושים, ומקובל בעולם בשם ה'דברי חיים' מצאנז שספר זה הוא סגולה לרפואה למחלה הידועה ל"ע (כן מובא בהקדמת הספר בשם הגאון ר' משה הלברשטאם זצ"ל מרבני הבד"ץ העד"ח).

הנהגותיו

ראיתי להביא מש"כ בספר הנפלא מליצי יושר לידידי ר' אברהם אליעזר סופר, שהביא שם שתי הנהגות שכל אחד מאיתנו יכול לעמוד בהם.

א. בספר ארחות יושר מלכו פרק ה' כתב שהרמ"ק היה מברך ברכת המזון מתוך הסידור כדי לעורר הכוונה

ב. בספר מועד לכל חי להגר"ח פלאג'י סימן כ' אות כ"ה כתב שהרמ"ק היה נזהר לא לדבר בסוכה רק בדברי תורה

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ובספר ישראל סבא הנהגותיו של ר' ישראל אביחצירא, סידנא בבא סאלי [ע"מ 184] מסופר שהיה נוהג לעשות סעודה לכבודו של הרמ"ק ולא נתן לכל אחד להיכנס רק לקרואים.

בספר 'אמרי ספר' נכתבה ידיעה מענינת: הרמ"ע מפאנו קרא לכמה מבנותיו על שם ספריו של הרמ"ק כגון אלימה ודבורה.

פטירתו 

בפטירתו הספידו רבינו האר"י וקרא עליו את הפסוק "וכי יהיה באיש חטא משפט מות והומת ותלית אותו על עץ". וביאר האר"י דחטא הוא לשון חסרון ואם ראית צדיק גמור ואין בו שום חטא וחסרון לומר שנתחייב מיתה בעבור חטא זה כי לא נמצא בו חטא ועם כל זה הוא מת. לזה אמרה התורה ותלית אותו על עץ .רוצה לומר שנלקח בגלל חטא עץ הדעת ולא בחטאו מת, והביא הדברים החיד"א בספרו נחל קדומים פרשת כי תצא,

הרוצה לראות עוד ידיעות על הרמ"ק יעיין בספר הנפלא שבחי הרמ"ק.

מקום קבורתו של הרמ"ק בצפת ליד מרן הבית יוסף, רבים נהגו לפקוד את ציונו ביום ההילולא וללמוד בתורתו.